Používame chladivá R32, HFO, HC. Zvyšujeme tým náhodné požiarne zaťaženie?

 

Používame chladivá R32, HFO, HC.

Zvyšujeme tým náhodné požiarne zaťaženie?

 

Áno, používaním horľavých chladív zatriedených v bezpečnostných skupinách A2L, A2 a A3 uvedených v norme STN EN 378-1 zvyšujeme náhodné požiarne zaťaženie daného priestoru. STN EN 378-1 používame na to, aby sme vypočítali maximálnu dovolenú náplň chladiva pre daný priestor, umiestnenie chladiaceho okruhu, pohyb ľudí a podobne.

 

Rozlišuje sa aj sústredené, stále požiarne zaťaženie, napríklad horľavá tepelná ochrana budovy a náhodné požiarne zaťaženie (látky vo vybavení) kam sa radí aj náplň chladiva.

 

Termín horľavé, mierne horľavé, mimoriadne horľavé má v STNEN378-1 a KBÚ iný význam.

 

KBÚ verzus STN EN 378-1

Uvedená klasifikácia však nie je používaná v karte bezpečnostných údajov KBÚ (MSDS), ktorú zas používajú na hodnotenie stupňa požiarnej bezpečnosti hasiči. Hasiči ju rozlišujú podľa zaradenia v rizikových vetách H (predtým R)) a P (S). Trieda H221 (horľavé), H220 (mimoriadne horľavé). Vyhodnotia stupeň požiarnej bezpečnosti v kg/m2, ktorý je súčtom všetkých požiarnych zaťažení v danom priestore v rozsahu 1-7 podľa vyhl. MV SR 94/2004.

Hasiči požiarne zaťaženie spočítajú

Obvykle náplne chladív R32, HFO, HC zaradené v KBÚ ako mimoriadne horľavé látky nezvyšujú stupeň požiarnej bezpečnosti nad III. a nevznikajú tak nové povinnosti nad rámec už tých zavedených. Stupeň požiarnej bezpečnosti sa vyjadruje v kg na m2 napríklad III. stupeň je do 150 kg/m2.

 

Rozhodujúca je STN EN 378-1

Ak sa hasičom používaním napríklad A2L chladiva R32 stupeň požiarnej bezpečnosti nezvýši, rozhodujúcou normou pre jeho použitie je norma STN EN 378:2016. ATEX požiadavky zohľadnil výrobca a ADR sa týka prepravy. Podľa normy STN EN 378:2016 sa vypočíta maximálna dovolená náplň, prípadne sa zvolí rizikový manažment a určia riziká pri servisnej činnosti.

 

Príďte diskutovať na konferenciu v hoteli Patria

24.10.2018 organizujeme okrúhly stôl k rizikám pri používaní horľavých chladív. Príďte sa podeliť o svoje skúsenosti a získajte nové vedomosti.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 7/2018