Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

 

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené v norme ARI 700.

 

Potrebuje prevádzku zariadení udržať

Súčasná situácia vynútená postupným znižovaním kvót na predaj nových chladív vyústila do vysokých cien a nastupujúceho nedostatku chladív si vynúti udržiavanie tesných okruhov a zhodnocovania chladív s cieľom ich opakovaného použitia. Čím viac chladív dokážeme zhodnotiť, recyklovať, regenerovať, tým dlhšie sa udržia existujúce zariadenia v prevádzke.

 

 

Zhodnotenie chladív je právna požiadavka

uvedená v Nariadení o F plynoch EK 517/2014/EÚ. Zhodnotenie chladív vykonávame vždy pri vyraďovaní zariadení z prevádzky alebo pri oprave, ak nemáme možnosť použiť funkciu pump down na presun chladiva do zberača a kondenzátora. Bez ohľadu na to, či chladivo budeme recyklovať alebo regenerovať, pred jeho zhodnotení posúdime históriu prevádzky a opráv zariadenia, aby sme mohli podľa normy STN EN 378-4 určiť, či chladivo je vhodné na recykláciu alebo regeneráciu. Ak nie je vhodné, musí sa odovzdať ako zhodnotené chladivo organizáciám oprávneným na prácu nielen s F plynmi, ale aj s odpadmi. Na Slovensku ich je viac, patria medzi ne Arguss Bratislava, ElektroRecycling Banská Bystrica a Fecupral Prešov.

Zväz zhodnotenie pravidelne oceňuje

Od roku 2010 sa stalo tradíciou, že každý rok na jarnom valnom zhromaždení vyhodnotíme firmy a živnostníkov s najvyšším zhodnotením chladív a oceníme ich. Výsledky sú vždy publikované v druhom čísle časopise Správy v danom roku.

Definície podľa Nariadenia

 • „zhodnotenie“ je zber a skladovanie fluórovaných skleníkových plynov z výrobkov vrátane nádob a zo zariadení počas údržby alebo servisu, alebo pred likvidáciou výrobkov alebo zariadení;
 • „recyklácia“ je opätovné využitie zhodnotených fluórovaných skleníkových plynov po procese základného očistenia;
 • „regenerácia“ je opätovné spracovanie zhodnotených fluórovaných skleníkových plynov tak, aby fungovali ako pôvodné látky, pričom sa zohľadní ich zamýšľané použitie;
 • „zneškodnenie“ je proces, ktorým sa všetok fluórovaný skleníkový plyn alebo jeho väčšia časť natrvalo premení alebo rozloží na jednu stabilnú látku alebo viac stabilných látok, ktoré nie sú fluórovanými skleníkovými plynmi;

Regenerované alebo recyklované fluórované skleníkové plyny sa označia informáciou, že látka bola regenerovaná alebo recyklovaná a informáciou o čísle šarže a názve a adrese regeneračného alebo recyklačného zariadenia podľa článku 12 ods.6. Obsah nádoby na zneškodnenie sa označí podľa článku 12/7. Týmto spôsobom sa môžu vytvárať zásoby chladiva s GWP>2500 aj po zákaze používania nových chladív s používaním až do roku 2030.

 

Zhodnotenie a recyklácia

musia byť už samozrejmosťou

Nielen z dôvodu právnych noriem, životného prostredia, bezpečnosti, ale tiež z dôvodu nedostatku chladív a ich vysokých cien.

Na opätovné použitie, recykláciu je potrebné dodržať minimálne tento postup:

 1. Skontroluje sa fľaša na plnenie chladiva, či je prázdna, bez oleja a iných plynov,
 2. Odoberie sa chladivo
 3. Odlúči sa olej cez olejový separátor
 4. Chladivo sa prepustí cez filterdehydrátor na odstránenie pevných nečistôt , kyselín a vlhkosti,
 5. Skontroluje sa kvalita zloženia zmesi minimálne porovnaním tlakov a teplôt,
 6. Nádoba sa označí na obsah recyklovaného chladiva na opätovné použitie,
 7. Nádoba sa označí na obsah odobratého chladiva na zneškodnenie,
 8. Urobí sa záznam do záznamníka

Zariadenia na odber chladiva a zberné nádoby na elektronickej váhe

 

 

Môžu sa používať do roku 2030

Umožnia byť v súlade kvótami

Do 1. januára 2030 sa zákaz uvedený v prvom pododseku sa podľa článku13/3 neuplatňuje na tieto kategórie fluórovaných skleníkových plynov:

a)     regenerované fluórované skleníkové plyny s potenciálom globálneho otepľovania 2 500 alebo viac a používané na vykonávanie údržby alebo servisu existujúcich chladiacich zariadení, ak boli označené v súlade s článkom 12 ods. 6;

b)     recyklované fluórované skleníkové plyny s potenciálom globálneho otepľovania 2 500 alebo viac a používané na vykonávanie údržby alebo servisu existujúcich chladiacich zariadení, ak boli zhodnotené z takýchto zariadení. Takéto recyklované plyny môže používať len podnik, ktorý vykonal ich zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu, alebo podnik, pre ktorý sa zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu uskutočnilo.

 

 

Problém s vratnými nádobami

Niektoré certifikované firmy úplne nevyprázdnia vratné nádoby z rôznych dôvodov ako sú prácnosť vyprázdnenia, poplatky za prenájom a podobne. Je istejšie zobrať na servis plnú fľašu a nie s obsahom pár kilogramov, ktoré by bolo správne najskôr použiť a až potom začať ďalšiu fľašu. Odčerpanie zbytkov chladiva z vratných nádob je tiež dôležité na ceste k dodržaniu kvót.      

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 7/2018