Podpora inštaláciám veľkých tepelných čerpadiel pri spracovaní energetických nízkouhlíkových stratégií miest a obcí

 

Spracovanie energetických a nízkouhlíkových stratégií

Je aktuálne pre mestá, obce, podniky, atď. Bez tepelných čerpadiel to pri hľadaní východísk pre dekarbonizáciu vykurovania a chladenia s až 50 % spotrebou všetkej energie nepôjde. V inteligentných mestách ich využitie prinesie ďalšie úžitky. Energetici veľkých európskych miest „skloňujú energie“ a rokujú o energetických, nízkouhlíkových stratégiách s veľkými tepelnými čerpadlami na budovách, komplexoch, autonómnych energetických štvrtiach s uzavretými energetickými cyklami, či priamym zapojením do CZT. Za veľké tepelné čerpadlá sú považované tie s výkonom nad 70 kW, ale inštalujú sa aj s výkonom až 35 MW. To si vyžaduje strategické plánovanie veľkých investícií. Tepelné čerpadlá je však problém použiť všade a to napríklad v husto osídlených centrách, kde sú siete CZT aj určitým zásobníkom tepla, z ktorého sa teplo nielen odoberá, ale môže sa doň aj dodávať. Mestá si tvoria energetické mapy s potenciálnou infraštruktúrou zdrojov tepla, farebne odlíšené oblasti pre oblasti vhodné na TČ. Mapky ukazujú výber zdrojov tepla zohľadňujúci napríklad zastaranosť plynofikácie (potrebu obnovy), hustotu obyvateľstva, obnovu budov, novú výstavbu, atď. Podľa energetických máp postupne uplatnenie tepelných čerpadiel realizujú. Niektoré krajiny prijali aj viaceré radikálne opatrenia, ako napríklad Holandsko zastavením ťažby plynu, zastavením obnovy plynofikačných sieti a podobne. Uprednostňujú tepelné čerpadlá. V neďalekej Viedni sa do CZT zapájajú tepelné čerpadlá s megawatovými výkonmi. O ekonomike tepelných čerpadiel významne rozhoduje pomer ceny elektriny a plynu, ktorý je priaznivý v severských krajinách, vo Francúzsku, v Holandsku a tiež v  Bulharsku. Slovensko sa podľa tabuľky IER Stuttgart nachádza v skupine štátov s menej priaznivým pomerom.

 

Rýchlo, spoľahlivo, perspektívne, ekologicky a ekonomicky

V uvedenom rozhodovacom procese si najlepšie vedú tepelné čerpadlá, ktoré priaznivo ovplyvňujú všetky hodnotené aspekty. Cena tepelných čerpadiel s rastúcou výrobou klesá. Ak ukryjeme ich cenu, potom už vidíme len ich výhody.

V predmestiach miest sa už zväčšia nepočíta s rozširovaním plynofikácie, čo by v rozpore s cieľmi, prinieslo zvyšovanie emisií CO2. Predpokladajú sa tepelné čerpadlá s veľkými výkonmi. Často sú vyžadované aj vysoké teploty. Snaha je využívať obe strany chladiaceho okruhu. Také riešenia sú uprednostňované. Reverzibilita sa rieši nielen cez chladiaci okruh, ale aj cez vodné okruhy. Riešenia vrátane primárnych okruhov sú zložité a inštalované do samostatných budov.

 

Aktuálne sú teda:

  • Spracovania energetických stratégií a máp „inteligentných miest“
  • Riešenia nielen TČ v CZT z hľadiska potrieb dodávok tepla aletiež chladu.
  • Riešenia v budovách, komplexoch, autonómnych energetických štvrtiach.
  • Do stratégií vstupujú tiež veľké, priemyselné TČ využívajúce OZE a tiež odpadné teplo.
  • Je plánovaný rastúci podiel z obnoviteľných zdrojov energie,najmä vo výrobe tepla a chladu.

 

Tepelné čerpadlá a ich výhody sú zrejmé z nasledujúcej pohľadnice, na ktorej sú z druhej strany realizácie tepelných čerpadiel domácich firiem na Slovensku. Máme aj výrobcov tepelných čerpadiel, ktorí získavajú ocenenia NAJ inštalácií v rámci Slovenska i Európy. Rýchly rast počtu inštalovaných malých i veľkých tepelných čerpadiel je sľubný a ich výhody by mali byť pragmaticky využité v energetických a nízkouhlíkových stratégiách tak, aby priniesli ekonomické, energetické a ekologické výhody. Inštalácie tepelných čerpadiel na Slovensku si môžete pozrieť na mape na www.szchkt.org .