Usmernenia pre chladiarov pred ochorením Covid 19

 

 

Usmernenia pre chladiarov pred  ochorením Covid 19

Informácie tu sú nezáväzné, sú vo vývoji

Odporúčame aktuálnosť informácií overovať

 

"Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba výkonu takýchto služieb, kvôli predchádzaniu možným havarijným stavom, ktoré by mohli v krízovej situácii ďalej ohroziť verejné zdravie". 

Spresnenia a dajú vyžiadať na infolinka 0800 221 234, alebo email:

novykoronavirus@uvsr.sk,

https://www.ip.gov.sk/koronavirus-najcastejsie-otazky/, telefonovať môžete tiež na regionálne  inšpektoráty práce, www.applia.sk, www.soi.sk

 

Obsah:

  1. Informácie vo vzťahu ku domácnostiam
  2. Usmernenia na vykonávanie kontrol zariadení
  3. Informácie vo vzťahu ku montážnym prácam
  4. ČESTNÉ PREHLÁSENIE zákazníka pre účely ochrany zdravia 
  5. Opatrenia pre prevádzku budov počas pandémie 

 

Informácie vo vzťahu ku domácnostiam

Odporúčania pri riešení záručných a bežných opráv výrobkov počas obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19 v domácnostiach vydala APPLIA www.applia.sk a www.soi.sk, z ktorých vyberáme: Nefunkčnosť  chladničky, mrazničky. sa považuje za ohrozenie zdravia obyvateľstva. Preberanie do opravy sa môže vykonať napr. mimo bytu, domu s úplnou ochranou opravára i zákazníka. Pokiaľ by takéto osobné návštevy na základe ďalších opatrení boli úplne zakázané, je nutné dôsledne rešpektovať takýto zákaz.

Odporúčania APPLIA sa rozlišujú vo vzťahu ku:

  • existujúcim zákazníkom, ktorí už majú výrobok v oprave
  • novým zákazníkom
  • osobnej návštevy - opravy v domácnosti.

APPLIA odporúča redukovať osobné návštevy a vybavovanie reklamácií, opráv s čo najnižšou frekvenciou a vykonať servisný zásah len v nevyhnutných prípadoch alebo život a zdravie ohrozujúcich stavoch, kam patrí aj nefunkčnosť chladničky/mrazničky, vykurovania a teda aj tepelných čerpadiel.

Obmedzenia vydané štátnymi organizáciami SR z dôvodu šírenia sa ochorenia COVID 19 by však boli neodstrániteľnou prekážkou, kedy počas takýchto obmedzení sa nedajú dodržať zákonné lehoty na vybavenie reklamácií, čo potvrdil trhový dohľad SOI  klinite TU.

Podrobnejšie informácie si vyžiadajte na www.applia.sk a www.soi.sk.

 

Usmernenia na vykonávanie kontrol zariadení

Požiadali sme o usmernenie vo veci vykonávania kontrol zariadení na únik v súvislosti s mimoriadnou situáciou so šírením koronavírusu SARS-CoV-2.

Na základe konzultácií odboru krízového riadenia MŽP SR a Úradu verejného zdravotníctva SR nám sekcia  ochrany ovzdušia zaslala stanovisko ÚVZ:

 

"Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba výkonu takýchto služieb, kvôli predchádzaniu možným havarijným stavom, ktoré by mohli v krízovej situácii ďalej ohroziť verejné zdravie. 

 

Prirodzene, odporúčame v čo najväčšej možnej miere chrániť zdravie osôb vykonávajúcich servis ochrannými prostriedkami, prípadne vykonávať túto službu počas hodín, v ktorých sa v prevádzke bežne nevyskytuje zvýšený počet osôb (napr. mimo otváracích hodín prevádzky)."

 

Informácie vo vzťahu ku montážnym prácam

Informácie vo vzťahu ku zabezpečeniu bezpečnosti montážnych prác: 

https://www.ip.gov.sk/koronavirus-najcastejsie-otazky/.

Telefonovať môžete tiež na inšpektoráty práce.

 

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR súvisiace s vyhláseným núdzovým stavom uzatvárajú vybrané maloobchodné prevádzky, neobmedzujú zatiaľ výrobné, montážne, servisné činnosti. Treba však dodržať bezpečnosť: https://szchkt.org/a/docs/news/584

Vo vzťahu ku montážnym prácam

.... v čase mimoriadnej situácie, ak zamestnávateľ umožní alebo nariadi zamestnancovi výkon práce na pracovisku,v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.  §5 je zamestnávateľ povinný posudzovať riziko a na základe tohto posúdenia oprávnený prijať a vykonať zabezpečenie BOZP, pričom sa môže riadiť opatreniami, ktoré prijala Vláda SR, resp. odporúčaniami MZ SR, MZVaEZ SR, ÚVZ, ktoré zverejňujú na svojich stránkach. K takýmto opatreniam okrem iného patrí  povinnosť poskytnúť zamestnancovi potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace zamestnanca pred biologickými nebezpečenstvami (napr. ochranné rúška a respirátory na ochranu dýchacích orgánov, ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky na ochranu rúk a pod.) a tak dostatočne zamedziť ohrozeniu života a zdravia zamestnanca koronavírusom SARS-CoV-2. Dôležité je obmedziť kontakt remesiel, iných osôb na stavenisku, ...

Všetky obmedzenia nájdete na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva:

https://www.korona.gov.sk/suhrn-opatreni-pocas-nudzoveho-stavu/

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

zákazníka pre účely ochrany zdravia servisného technika pri oprave v domácnosti podľa APPLIA

V súvislosti s vyhlásenými opatreniami Vlády Slovenskej republiky  a Hlavného hygienika SR ohľadne šírenia nemocí COVID-19 („Koronavírus“) a zabezpečenia ochrany zdravia zamestnanca servisu  žiadame o pravdivé  odpovedanie na uvedené otázky:

 

Prehlasujem, že :

  1. Som nenavštívil/-la v posledných 14 dní žiadnu z krajín s vysokým rizikom prenosu nákazy? (Južná Kórea, Japonsko, Čína, Taliansko, Španielsko, Rakúsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Česká republika, Slovinsko a ďalšie krajiny v zmysle opatrení Hlavného hygienika SR alebo v zmysle aktuálneho zoznamu Ministerstva Zahraničných vecí).
  2. Nebol/la som alebo nie som: v kontakte s osobou, ktorá má potvrdený ochorenie COVID-19 nenavštívil miesto (hotel, spoločenská udalosť, iné.. ), kde je/bol potvrdený prípad COVID-19 nie som v povinnej domácej karanténe.

Svoje pravdivo uvedené údaje zákazník i opravár potvrdia svojím prehlásením a podpisom nižšie v tabuľke.

Následne sa preberie do opravy zariadenie pri dodržaní max ochrany  zákazníka a opravára pokiaľ je to možné s prevzatím výrobku do opravy mimo bytu, domu, ...

 

Dátum opravy (návštevy)

Číslo reklamácie/

reklamačného listu

Meno a priezviskoAdresaOdpoveď na otázku č.1 ANO/NIEOdpoveď na otázku č.2 ANO/NIEPodpis zákazníka, opravára
       

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 03/2020