Snahy o kalibrácie teplomerov na chladiacom okruhu

 

Snahy o kalibrácie teplomerov na chladiacom okruhu

Je kalibrácia povinná?

Veľmi dôležitou požiadavkou na meracie prístroje je skutočnosť, aby namerané hodnoty meranej veličiny zodpovedali i po dlhšej dobe používania meracej techniky v určitých toleranciách skutočnej reálnej hodnote. Tieto odchýlky reálne jestvujú a sú spôsobené viacerými faktormi ako napr. neodborná manipulácia s prístrojmi, starnutie materiálov s ktorých sú vyrobené a pod. 

 

Rozdelenie meraní

  • úradné meranie podľa § 20 Zákona o metrológii 
  • merania uskutočňované podľa všeobecne záväzných iných právnych predpisov 
  • ostatné merania, kam spadajú aj merania pre ovládanie chladiacich okruhov

 

Meradlá teploty

Teplomer je meradlo, ktoré je určené na meranie  teploty, alebo teplotných rozdielov a je založený na rôznych fyzikálnych princípoch. Anglický výraz „thermometer“ sa skladá z dvoch krátkych slov: thermo po Grécky znamená  teplo,meter  znamená meranie (merať). 

Teplomer má dve dôležité časti:  teplotný snímač (napr. nádobka s liehom pre sklený teplomer, platinový merací odpor pre odporový snímač teploty), ktorý reaguje na zmenu teploty a indikačné zariadenie, ktoré premieňa túto zmenu na hodnotu (napríklad stupnica skleného teplomera). Veľmi často sa elektrický signál zobrazuje pomocou digitálneho (elektronického) displeja. 

 

Kalibrácia všetkých typov teplomerov podľa požiadaviek HACCP

Používaných v chladničkách, mrazničkách, vpichových teplomerov používaných pri vyprážaní pokrmov a výdaji stravy ako aj kalibráciu vlhkomerov a vlhkomerov s teplomerom používaných v suchých a chladených skladoch sa zabezpečuje podľa požiadaviek HACCP, prípadne po dohode aj ďalších typov teplomerov. Môže byť rozdiel medzi stacionárnym a prepravným chladením, ktoré má zvýšené požiadavky na meranie a monitorovanie teplôt prepravovaného tovaru.

 

Meranie teploty chladeného tovaru

Sem patria napríklad ihlové vpichové meradlá teploty, ktoré kontrolujú teplotu chladeného, mrazeného tovaru. Merania uskutočňované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov sa podľa § 9 ods. 7 zákona o metrológii pokiaľ nie sú vykonávané určenými meradlami, musia sa vykonávať kalibrovanými meradlami. V § 9 ods. 8 sa súčasne vymedzuje okruh  subjektov  vykonávajúcich kalibráciu. Platnosť takejto kalibrácie je dva roky. Ide o činnosť, na ktorú je potrebná akreditácia od SNAS.

Majú byť meradlá teplôt na chladiacich okruhoch kalibrované?

Merania teplôt zabezpečujúce funkčnosť chladiaceho systému sú väčšinou odporové snímače teplôt, ktorým sa odpor mení v závislosti od teploty. Nie sú to určené, ale tzv. informačné meradlá. Ich kalibráciu zabezpečuje výrobca zariadenia a preukazuje zhodu väčšinou na celú životnosť zariadenia s toleranciou 1 K. Nie sú to meradlá, na ktoré by sa vzťahovali všeobecne záväzne právne predpisy. Otázkou zatiaľ je, či je potrebná overenie funkcie pri používaní aj po dobe životnosti chladiaceho zariadenia.

 

Merania chladiacich okruhoch patria medzi ostatné merania

           Merania nevykonávané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nemajú právne vymedzenie použitých tzv. určených meradiel. Merania teplôt na chladiacich okruhoch patria medzi ostatné merania a teda nevykonávajú sa určenými meradlami.

Veľmi významným dokumentom pre oblasť meracích prístrojov je Nariadenie vlády SR č. 294/2005 Z.z. O meradlách, do ktorého bola implementovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/22/ES z 31.2004, ktorá pojednáva o vyhlasovaní zhody.

 

Kalibračný certifikát na odporový snímač teploty na chladiacom okruhu

Vydaný ZTS Elektrotechnika SKS Nová Dubnica 

Vydali ho v roku 2019 na odporový snímač teploty PTC EKS-111 Danfoss s teplotným rozlíšením 0,1 oC. V protokole sa uvádza, že bol použitý teplotný kalibrátor JOFRA ATC-156B. Kalibroval sa odporový snímač podľa uvádzanej metodiky a to porovnávacou metódou v kalibračnej piecke. Na takýto postup merania teplotný snímač musel byť demontovaný.

Protokol z merania pri teplote okolia 23 oC a vlhkosti 53 % uviedol priemer zo štyroch meraní v jednom teplotnom bode:

  • Teplotu suchého bloku prístroja ATC-156B 3oC
  • Teplotu nameranú kalibrovaným teplomerom 2,9oC
  • Vypočítaný rozdiel teplôt 0,1 K
  •  Rozšírená neistota merania 0,3 K

V kalibračnom protokole nie je uvedený záver okrem platnosti certifikátu na 2 roky.

 

Záver 

Predmetná kalibrácia teplomerov na chladiacom okruhu, na ktoré výrobca zariadenia prehlasuje zhodu, nie je potrebná ani povinná. Z výsledkov kalibrácie vyplynul teplotný rozdiel 0,1 K, pričom výrobca v prehlásení o zhode uvádza toleranciu 0,5 - 1 K. Z uvedeného vyplýva, že vyššie uvedená kalibrácia bola nepotrebná a zbytočná. 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 03/2020