Porada členských asociácií EHPA

 

Porada členských asociácií EHPA

            Aj porady európskych asociácií prebiehajú videohovormi systémom Gotomeeting. Posledná sa zamerala na štatistiku tepelných čerpadiel, účasť tepelných čerpadiel v NEKP a v dekarbonizačných plánoch. Diskutovalo sa o rôznych podporách tepelných čerpadiel, a školeniach inštalatérov.

 

Byť či nebyť súčasťou kritickej infraštruktúry

Smernica Rady 2008/114/ES definuje kritickú infraštruktúru ako zložku, systém alebo ich časť, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie základných funkcií spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti, kvality života obyvateľov z ekonomického a sociálneho hľadiska, a ktorej narušenie alebo zničenie by malo závažné dôsledky v členskom štáte z dôvodu nemožnosti zachovať tieto funkcie. 

Vychádzajúc z uvedenej definície vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie rovnako ako chladenie patrí medzi základné funkcie a preto minimálne servisné činnosti by mali byť zachované aj v čase núdzového stavu.

Videokonferencia EHPA. Nie všetci sa nechali zobraziť, čo zhoršuje vzájomnú komunikáciu

 

Problematika hlučnosti

IEA HP  Acoustic signiture, CEN TC 113 WG09

AFPAC, BWP francúzska a nemecká asociácia vydali  brožúrky vysvetľujúce akustický výkon a akustický tlak. Uvádzajú zmeny hlučnosti v závislosti od umiestnenia tepelného čerpadla napríklad na voľnom priestranstve, medzi budovami a tiež prepočet znižujúceho sa akustického tlaku v závislosti od vzdialenosti. Na prepočty zmien hlučnosti majú programy napríklad na www.warmepumpe.de.

 

Cirkulárna (obehová) ekonomika nahradzuje lineárnu

Je to ekonomický model uprednostňujúci opätovné využívanie a recyklovanie vecí .Jej základné princípy sú založené na myšlienke, aby všetky produktové a materiálové toky mohli byť opätovne zapojené do svojho cyklu po ich použití, kde sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad ako taký už nebude viac existovať. Vo vzťahu k tepelným čerpadlám je to dôležitá téma, ak chceme tepelné čerpadlá považovať za ekologicky prínosné zariadenia. To znamená začleniť ich do cirkulárnej ekonomiky.         

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2020