AREA jarné zasadnutie videokonferenciou

 

AREA jarné zasadnutie videokonferenciou

13-15. mája 2020

Zvýraznenie profesie technika chladiacich zariadení

V rámci pracovnej skupiny „ľudské zdroje“ sa preberali možnosti zvýraznenie profesie chladiarenský technik v rámci databázy ESCO (Európska klasifikácia zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní. AREA sa snaží do databázy vniesť upresnenia, doplnenia, ktoré by našu profesiu zvýraznili. Výhodou je, že naša kvalifikácia má aj svoju normu STN EN 13313, kde vedomosti a zručnosti sú špecifikované. Niektoré krajiny by našu profesiu radi ďalej členili, čo by však mohlo byť kontraprodukívne. 

Cieľom zatiaľ je doplniť do ESCO profesiu:

„Technik pre chladiacu, klimatizačnú techniku a tepelné čerpadlá“

Samostatným bodom programu bola francúzska skratka NACE (Štatistická klasifikácia ekonomických činností), kde AREA sa snaží doplniť triedu NACE 33, kde už sú triedy 33.12 a 33.20 o triedu:

33.xx, ktorá by bola len pre inštalácie, opravy, údržbu CHKT a TČ vrátane priemyselných aplikácií. Túto aktivitu podporil aj Zväz cez ŠÚ SR ešte v roku 2018.

Projekt Rel Alternatives for Life sa končí

Riešitelia sa rozhodli požiadať o vzdelávací projekt na tepelné čerpadlá. Bude zaujímavé sledovať, ako bude Európska komisia postupovať, keďže vzdelávacích systémov na tepelné čerpadlá je viac. Nám najbližší je EUCERT, podľa ktorého školíme od roku 2006, teda už 15 rokov. 

 

Vzdelávanie chladiarov v EÚ

Úroveň a spôsob zabezpečenia sa rôzni v jednotlivých krajinách. Taktiež uplatňovanie normy EN 13313 o odbornej kvalifikácii je väčšinou nedotiahnuté. Naopak v Estónsku túto normu a tiež EÚ Nar. 517/2014 predčili a na chladiarenských mechanikov majú až 8 kategórií z ktorých prvé štyri sú venované servisu malých a veľkých CHO, 5. trieda uvádzaniu do prevádzky, triedy 6-7 projektantom a 8 špacialistom. Vytvárajú tak možnosť postupu, zvyšovania kvalifikácie, čo je odzkadlené v plate. Systém umožňuje diferencované odmeňovanie. Podobne chcú postupovať v ďalších nordických krajinách.

V Česku majú na vzdelávanie dotáciu. Pribudli im dve školy na výčbu technika chladiacich zariadení, chýbajú však učitelia.

U nás sa situácia zlepšila tiež. Máme dve školy s duálnym vzdelávaním, beží rekvalifikácia, základné kurzy a školenia podľa zákonov na chladivá, tepelné čerpadlá, kontroly energetickej efektívnosti a podobne. Rozpoznávame 5 kvalifikačných kategórií a vydávame preukazy v štyroch farbách.

 

Nariadenia č. 517/2014 a 2015/2067

Mnohé krajiny volajú po legislatívnej požiadavke na povinné školenia na všetky chladivá. To je pre zákonodarcov problematické, keďže pri prírodných chladivách nejde o životné prostredie, ale o bezpečnosť, ktorá je riešená v krajinách EÚ na národnej úrovni. Z nášho pohľadu by sa tak posilnila pozícia OPO (TI, TUV, ...). Faktom je, že certifikát na F plyny postupne bude strácať svoju silu, keďže spotreba HFC chladív postupne bude znižovaná a budú postupne vyraďované z používania. To je však pomerne ďaleká budúcnosť. Myslieť na perspektívne riešenia však treba už teraz.

 

Zvládli sme to, ale sme osamotení

Nar. 517/2014/EÚ v článku 10 ukladá členský krajinám zabezpečiť dostupnosť odbornej prípravy a certifikáciu od 1. júla 2017. My sme to zvládli a od roku 2017 poskytujeme už len vzdelávanie podľaNar. 2015/2067. To však nie je v iných krajinách samozrejmosť. AREA sa podujala urobiť v tomto smere prieskum.

 

Normy CEN  (ISO), CENELEC (IEC)

STN EN 378 1-4 Revízia je plánovaná na rok 2021

V Česku, už požiarnici akceptovali používanie normy STN EN 378-1 pri posudzovaní maximálnych náplní horľavých chladív v budovách. My na túto tému plánujeme konferenciu, ktorú sme však kvôli Covid 19 posunuli na 13.-15. január 2021. 

Značná pozornosť sa venovala vplyvu klimatizácie na šírenie nákazlivých chorôb. Diskutivala sa tvorba vírov, vytvárajúcich koncentrované mraky škodlivín. V Grécku sa klimatizácia má dezinfikovať vždy po výmene hostí. Hepa filter je vynikajúci na zachytávanie vírusov, ale znižuje prietok vzduchu. ASHRAE vydalo v roku 2013 metodiku NACA, ktorá je stále aktuálna. Tejto téme sa venujeme v ďalších článkoch a základne pokyny podľa REHVA sú uverejnené na našej web stránke vo vzťahu k ochoreniu Covid 19.

 

STN EN 13313

Je základnou normou na kvalifikácie pre potreby normy EN 378 1-4. Rozpoznáva štyri úrovne vedomostí a zahŕňa všetky chladivá. Predpokladá sa, že sa zlúči s normou ISO 22712 a bude základom pre celosvetové vydávanie RDL (refrigerant driving licence).

 

Právne normy pre budovy a chladiace okruhy

         Legislatíva okolo budov je rozsiahla a chladiace okruhy vstupujú do sústavy noriem rôznymi spôsobmi. Chladiace okruhy, ktoré aj vykurujú ovplyvňujú energetickú triedu budovy, investičné i prevádzkové náklady, zaradenie medzi tzv inteligentné budovy, ďalej tiež ovplyvňujú kvalitu vnútorného prostredia, ktorej sa teraz pri pandémii Covid 19 venuje veľa pozornosti. Súvisí to nielen s projektovaním ale tiež s problematikou servisu.

Dlhodobý cieľ je vyjadrený stratégiou dekarbonizácie  vykurovania a chladenia, kde komunikačným priestorom je “A Clean Planet for All”.

 

SRI sa predpokladá

K certifikátom budov vyjadrujúcich energetickú triedu budov na energetickom štítku budovy pribúda doplňujúci údaj SRI – Smart Readiness Indicator, ktorý by mal byť uvedený na energetickom štítku budovy a vyjadrovať úroveň prispôsobivosti, pripravenosti budovy uspokojovať potreby jej obyvateľov podľa nasledujúceho obrázku.

Obrázok úrovne prispôsobivosti, pripravenosti budovy uspokojovať potreby jej obyvateľov Energetické štítky budov označujú energetickú triedu budov, ktorá bude významne ovplyvnená možnosťou využitia hodinovej metódy na výpočet potreby a spotreby energie v prospech použitia tepelných čerpadiel. S budovami tiež úzko súvisí tzv. obehová ekonomika, práca s odpadmi, prípadne aj možné obchodovanie s emisiami. Dôležité je prepojenie technológií, aby vzájomne spolupracovali. Napríklad tepelné čerpadlo a výroba FV elektriny a podobne. 

 

Diskusia ku chladivám

Čo sa dá očakávať?

Stále sa nedostatok chladív nepotvrdil. Naopak je potrebné dopredať zásoby v roku 2019. Odpovede EK sú stále rovnaké. Súčasný stav sa očakával. Bol plánovaný. Urýchľuje prechod na alternatívy, najmä prírodné chladivá. Komisia súčasný vývoj cien a nedostatku chladív s vyšším GWP považuje za očakávaný, teda to čo sa plánovalo. Za rozumnú cenu EK považuje až 50 €/tonu CO2 ekv a nepredpokladá žiadne kroky, pokiaľ cena nepresiahne 70 €/tonu CO2 ekv.

Sprísnenie, zrýchlenie prechodu na alternatívne chladivá žiadajú organizácie ako Schecco a iné. Prispôsobujú sa výrobcovia chladív, komponentov, zariadení i prevádzkovatelia. Rovnako servisná prax už vykonáva retrofity a využíva alternatívne chladivá. Výrobcovia už do prechodu na chladívá s nízkym GWP investovali nemalé prostriedky, prevádzkovatelia a servisné organizácie tento vývoj sotva zabrzdia.

 

Diskusia k novým chladivám

Tendencie s CO2 a s propánom, R466A, R1233zd

V zložení tesnosť 49% R32, 11.5% R125 and 39.5 % CF3I s GWP 733 je nehorľavé. Keďže je nehorľavé, malo by byť vhodné na retrofit existujúcich zariadení s chladivom R410A. Podľa zloženia je vidieť, že dôležitú úlohu v zmesi chladív má 39,5% novej zložky CF3I, ktorej GWP je menšie ako 0,4. Táto nová zložka nahradila najmä zložku R125.

 

R1233zd je pre veľké chladenie

Ide o trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropene. I keď obsahuje chlór ODP=1. Je to chladivo vhodné pre turbokompresory, veľké výkony a vyššie výparné teploty. Má popdobnú energetickú efektívnosť ako chladivo R125.

 

Stanovisko Zväzu

V smere vývoja k novým chladivám, retrofitom je jasné. Podľa skúseností s prechodom z chladív R12 a R22 odporúčame udržať zariadenie s pôvodnym chladivom v prevádzke do času výmeny celého zariadenia. K retrofitom pristupovať len v odôvodnených prípadoch, zodpovedajúco technickému stavu, energetickej efektívnosti, perspektívnej prevádzky daného zariadenia.Pozor treba dať na chladivá A1/A2L v prípade najhoršej frakcionácie.    

 

Valné zhromaždenie AREA

100 % ná účasť 25 krajín EÚ a Turecko

Kvalita vnútorného vzduchu

Mnohé krajiny diskutovali k spôsobu servisu klimatizačných jednotiek počas pandémie Covid. My používame väčšinou REHVA metodiku, ale metodík je viac a napríklad Gréci ponúkli, že tú svoju preložia dajú k dispozícii AREA. Očakáva sa, že kvalite vnútorného vzduchu po pandémii Covid sa bude venovať zvýšená pozornosť. Situácia s nakazením  návštevníkov v čínskej reštaurácii pri zapnutej klimatizácii s vnútorným obehom vzduchu obehla celým svetom. Aj keď dominantný vplyv sa pripisuje nezabezpečenému vetraniu v danej situácii klimatizácia šíreniu nákazy pomohla.

 

Pokles obratu, situácia na trhu

Krajiny nformovali o poklese zákaziek, ktorý sa pohyboval od 10 do 90 %. Najväčšie dopady budú zrejme v Taliansku a Španielsku. Najmenšie dopady sú v severských krajinách, kde naopak pociťujú nedostatok pracovníkov. Je zrejmé, že ide o odhady a pravdepodobný priemerný pokles zákaziek do 30 % by sa do konca roka mal postupne znižovať.

Poklesy obratov sa pripisujú nielen obmedzeniam daných vládami krajín, ale tiež s nedodanými výrobkami napríklad z Talianska, či problémom s ubytovaním ako aj zmenami v myslení zákazníkov, ktorí niektoré plánované realizácie termínovo posúvajú.

Zástupcovia najmä západných krajín očakávajú nárast zákaziek v lete a obávajú sa nedostatku pracovníkov. EPEE sa snaží zviditeľniť chladiacu techniku ku blížiacenu sa svetovému dňu chladenia 26. júna.   

Najbližšie valné zhromaždenie sa plánuje tentokrát mimo veľtrhu Chillventy a to z dôvodov lepšej cestovnej dostupnosti v Bruseli 13.11. 2020.   

 

Blíži sa revízia nariadenia o F-plynoch

Vstup AREA do pripomienkovania

V priebehu roka 2020 sa očakáva, že Európska komisia začne proces revízie nariadenia o F-plynoch. Legislatívny návrh sa očakáva do konca roku 2021. 

Vzhľadom na revíziu AREA pripravila prieskum pre svojich členov, ktorý sa zaoberal niekoľkými aspektmi súčasnej legislatívy, ako aj spätnou väzbou a stanoviskami týkajúcimi sa návrhu k novému legislatívnemu textu. Výsledky prieskumu boli analyzované a zhrnuté v a zobrazujú názor členov AREA, uľahčujú internú diskusiu a dohodnúť sa na spoločných pozíciách vzhľadom na proces revízie.        

 

Výsledky prieskumu AREA

Pozitívne a negatívne

Spätnú väzbu sekretariátu poskytlo 19 členov AREA, ktorí predstavujú takmer 80% členov AREA.

 

Nariadenie o F plynoch je úspešné

Z analýz vyplýva, že nariadenie o F-plynoch bolo prospešné pre životné prostredie, ako aj pre podniky na trhu s CHKT a TČ. Drvivá väčšina členov AREA uznala, že nariadenie malo pozitívny vplyv najmä na životné prostredie, podnikanie, inštalatérov a v menšej miere aj na používateľov. Regulácia F-plynov je kľúčom na zníženie emisií skleníkových plynov a hnacej sily na riešenie zmeny klímy smerom k ekologickejšiemu prechodu. 

Nariadenie tiež zlepšilo trh s CHKT, ktorý bol motivovaný pri hľadaní nových technologických riešení. Pokiaľ ide o inštalatérov, nariadenie umožnilo zvýšiť zručnosti a kompetencie technikov manipulujúcich s HFC prostredníctvom povinnej certifikácie. To uľahčilo lepšiu profesionalizáciu sektora, vytvorilo nové obchodné príležitosti a zvýšilo povedomie o vplyve HFC na životné prostredie. 

Na druhej strane mince bez toho, aby boli dotknuté pozitívne účinky, malo nariadenie o F-plynoch tiež negatívne vplyvy. Prevádzkovatelia CHKT a TČ čelia niektorým komplikáciám. Najmä vykonávanie postupného znižovania a nedostatočná kontrola zo strany vnútroštátnych orgánov viedli k vysokému nárastu cien HFC a nelegálneho obchodu a dovozu HFC z krajín mimo EÚ.

 

Prínosy alternatívnych riešení

Keďže jedným z cieľov nariadenia o F-plynoch je znížiť používanie HFC a nahradiť ich alternatívami s nižším GWP, zistilo sa, že pre všetky hlavné príslušné chladiace aplikácie, s výnimkou klimatizácie v iných spôsoby dopravy, alternatívy k HFC sú dostupné na trhu. Skutočnosť, že existujú alternatívy, sa však nemusí nevyhnutne rovnať tomu, že z týchto aplikácií profitovalo nariadenie o F-plynoch. S výnimkou komerčných chladiacich a mraziacich zariadení sa pre chladiace zariadenia nezistil žiadny priamy úžitok vďaka nadobudnutiu účinnosti nariadenia o F-plynoch. Niektoré z týchto aplikácií už v skutočnosti buď používali alternatívy k HFC, alebo z alternatív nemôžeme zaručiť rovnakú úroveň účinnosti systému. 

AREA podporuje vzdelávaniu a certifikácii 

Vzhľadom na nadchádzajúcu revíziu nariadenia o F-plynoch existuje silná podpora na zachovanie hlavných ustanovení súčasného právneho rámca. Certifikácie pre inštalatérov, ktoré sú v súčasnosti povinné iba pre HFC, by sa mali stať povinnými aj pre ďalšie chladivá, ako je CO2, horľavé látky a amoniak. Tieto chladivá majú nižší GWP a menej znečisťujú životné prostredie. Predstavujú však kontraindikácie v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktoré si na ich zvládnutie vyžadujú kvalifikovaní odborníci s certifikovanými zručnosťami. 

 

Znižovanie spotreby HFCs

Postupné znižovanie používania HFC by sa malo zachovať a aktualizovať vzhľadom na nové environmentálne a klimatické ciele stanovené pre nasledujúce desaťročia. S cieľom naďalej podporovať a plniť ciele postupného znižovania by sa však akýkoľvek ďalší politický cieľ mal dosiahnuť na základe jeho uskutočniteľnosti a vynútiteľnosti pre inštalatérov. Revízia by sa mohla týkať najmä ustanovení o riešení nezákonného obchodu a dovozu HFC, čo sa ukázalo ako jeden z hlavných súčasných problémov. 

Len málo členov AREA zdôraznilo, ako by sa mal systém postupného znižovania a kvót revidovať a navrhli, aby sa mohol zohľadniť alternatívny systém, ktorý by doplnil súčasný systém. Zákazy používania niektorých HFC boli užitočné na splnenie cieľov postupného znižovania, rovnako ako motivovať trh k používaniu alternatív. Pri revízii by sa táto zásada mala zachovať za predpokladu, že existujú alternatívy a ak sa trhu poskytne potrebný čas na prechod. Napokon by sa mali zachovať ustanovenia o predplnení chladivom, ale malo by sa zvážiť ich rozšírenie na klimatizačné systémy.

 

EPEE súhlasí s Öko-Recherche, že podľa najnovšej spätnej väzby takmer žiadne problémy týkajúce sa dostupnosti HFC chladivá v roku 2019. Spätná väzba od členov EPEE celkovo potvrdzuje, že v poslednej dobe sa nevyskytli žiadne väčšie problémy týkajúce sa dostupnosti chladív. Toto pozorovanie platí nielen pre chladivá s vyšším GWP, ale aj pre alternatívy s nižším GWP. Je však potrebné poznamenať, že situácia sa môže v jednotlivých trhoch líšiť a od jedného typu HFC k inému. EPEE by však rád zdôraznil nasledujúce body, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v súvislosti s dostupnosťou HFC a ich plnením. krokov postupného znižovania. Medzi ne patria:

 • Obmedzenie ilegálneho dovozu
 • Okamžitý zákaz používania nevratných nádob
 • Posilnenie zhodnotenia, recyklácie a regenerácie voči zničeniu

Zhodnocovanie, recyklácia a spätné získavanie majú obrovský potenciál, ktorý pomáha dosiahnuť ambiciózny postupný útlm F-plynov v EÚ, a mali by sa podporovať, aby sa čo najviac využil jeho potenciál.

Mechanizmus postupného znižovania podporuje cirkulárny prístup k zásobovaniu chladivom, čím sa znižuje dopyt po nových chladivách s vysokým GWP. Podľa správy EEA „Fluórované skleníkové plyny 2019“ malo nariadenie EÚ o F-plynoch významný vplyv na spätné získavanie, ktoré prispieva k zlepšeniu dostupnosti HFC na trhu EÚ. V rokoch 2007 až 2018 došlo k 6-násobnému nárastu (v tonách) a k 8-násobnému nárastu (v tonách CO2e). 

 

EPEE a JBCE sa vyjadrujú ku nahradeniu R32 s R290

Alternatívy HFC v splitových klimatizačných systémoch 20. máj 2020

EPEE a JBCE, ktoré zastupujú priemysel v oblasti chladenia, klimatizácie a tepelných čerpadiel v Európe, sa vyjadrili k brífingom Európskej komisie o „dostupnosti HFC na trhu EÚ“ a „HFC alternatívach v splitových klimatizačných systémoch“. Komentáre EPEE a JBCE v nasledujúcom dokumente sa vzťahujú na dokument od Öko-Recherche.

 

EPEE a JBCE by chceli pripomenúť pôsobnosť článku 21 ods. 4, ktorý sa týka „posudzovania, či existujú nákladovo efektívne, technicky uskutočniteľné, energeticky efektívne a spoľahlivé alternatívy, ktoré umožňujú výmenu fluórovaných skleníkových plynov v […] nových malých klimatizačných systémoch“ podľa definície v prílohe III Nariadenia 517/2014/EÚ.

Popis používania chladív v split klimatizácii:

 • V súčasnosti neexistujú „nákladovo efektívne, technicky uskutočniteľné, energeticky efektívne a spoľahlivé alternatívy“ na bezpečné nahradenie fluórovaných skleníkových plynov v malých samostatných klimatizačných systémoch definovaných v prílohe III.
 • HFC R-32 je dominantným chladivom pre split zariadenie v Európe <3 kg, ale úplnému preniknutiu na trh stále bráni nedostatok adaptácie a harmonizácie stavebných a protipožiarnych bezpečnostných predpisov na horľavé chladivá v niektorých členských štátoch EÚ.
 • Pokiaľ sa tieto problémy nevyriešia, chladivá s GWP> 750 sa budú stále vyžadovať pre všetky typy split zariadení, vrátane malých splitov ako je definované v prílohe III;
 • Neexistuje opodstatnenie na podporu tvrdenia Öko-Recherche, že kritériá nákladovej efektívnosti, technickej uskutočniteľnosti, energetickej účinnosti a spoľahlivosti by v súčasnosti splnilo R-290 v malých výkonoch pod 7 kW;
 • Emisie podľa nariadenia o F-plynoch od roku 2014 klesajú. Nie je potrebné ďalšie posilnenie ustanovení prílohy III. Namiesto toho je teraz potrebné zamerať sa na riešenie stále existujúcich prekážok zavádzania nižších riešení GWP vrátane bezpečnostných noriem, stavebných a požiarnych bezpečnostných predpisov a odbornej prípravy.
 • Zavedenie ďalších obmedzení týkajúcich sa chladív by mohlo ohroziť zavádzanie tepelných čerpadiel, ktoré sú nevyhnutné na elimináciu emisií uhlíka v európskom odvetví vykurovania.

 

Závery a odporúčania EPEE a JBCE

 • Nariadenie o F-plynoch funguje: emisie od roku 2014 klesajú
 • Teraz je potrebné zamerať sa skôr na prispôsobenie a prispôsobenie budov a protipožiarnych bezpečnostných predpisov, bezpečnostných noriem a odbornej prípravy zvýšenému používaniu horľavých chladív, než na zmenu ustanovení prílohy III.
 • Zavedenie ďalších obmedzení týkajúcich sa chladív by mohlo ohroziť zavádzanie tepelných čerpadiel, ktoré sú nevyhnutné na dekarbonizáciu európskeho vykurovacieho odvetvia.
 • Na dosiahnutie cieľov nariadenia o F-plynoch nie je potrebné ďalšie posilnenie ustanovení prílohy III
 • Doteraz nie je možné vyhnúť sa F-plynom v nových jednotkových splitových jednotkách AC <7 kW

Niet pochýb o tom, že prechod na chladivá s nižším GWP v malých splitových klimatizačných zariadeniach s náplňou do 3 kg dosahuje vynikajúci pokrok. Hlavnou hnacou silou tohto prechodu je postupné znižovanie HFC chladív stanovené v nariadení o F-plynoch. Vývoj trhu a široké prijatie HFC R-32 pre všetky kapacity splitového AC zariadenia s hmotnosťou nižšou ako 3 kg ukazujú, že podniky sú pripravené a ochotné prijať chladivá s nižším GWP, ak je to možné podľa regulačných, technických, bezpečnostných a ekonomických podmienok.

 

Öko-Recherche podporuje R290 v klimatizáciách do 7 kW

Spoločnosti EPEE a JBCE však nesúhlasia so záverom spoločnosti Öko-Recherche, podľa ktorého sa dá vyhnúť F-plynom v split AC s chladiacim výkonom pod 7 kW. V správe sa nenachádza žiadne dôkladné hodnotenie ani skúsenosti z trhu alebo prieskumu, ktoré by podporilo tvrdenia spoločnosti Öko-Recherche, že F-plyny môžu byť nahradené. Alternatívami sú uhľovodíky v zariadeniach s výkonom pod 7 kW, v ktorých by sa bolo možné zriecť F-plynov s GWP> 750 v split zariadeniach s výkonom < 7 kW.

 

Výhrady EPEE a JBCE

Štúdia sa nezaoberá širokou škálou vnútorných jednotiek požadovaných pre trh EÚ, funkciou vykurovania, maximálnymi požadovanými dĺžkami potrubí a metodológiou EÚ SEER / SCOP. Situáciu v zariadeniach s R-290 v Číne a Indii nemožno jednoducho extrapolovať na trhové podmienky EÚ.

Okrem toho sa zdá, že správa podceňuje potrebu povinného programu kvalifikácie a certifikácie pre inštalatérov R-290, keďže skúsenosti z Indie ukázali, že je to potrebné.

Vzhľadom na to, že k prechodu dochádza a že rozsiahle zavedenie R-32 už významne prispieva k dosiahnutiu krokov postupného znižovania - ako potvrdzujú údaje - EEA - EPEE a JBCE dôrazne odporúčajú zamerať sa na prispôsobenie bezpečnosti budov požiarným predpisom. Pripraviť treba bezpečnostné normy a školiace, certifikačné opatrenia na zvýšené používanie horľavých chladív namiesto zavedenia ďalších cieľov, ktoré by na trhu pravdepodobne viedli k bezpečnostným rizikám bez akýchkoľvek hmatateľných environmentálnych výhod.

 

Nie je potrebné prechod na propán urýchľovať

Berúc do úvahy, že takmer 80 % celkových emisií skleníkových plynov v Európe súvisí s CO2, najmä v dôsledku spotreby energie a jej výroby a iba približne 2 % súvisia s F-plynmi, bolo by neprimerané a kontraproduktívne ohroziť zavádzanie tepelných čerpadiel s cieľom prinútiť trh, aby prijal alternatívy F-plynov, keď sa trh aj bez opatrení prirodzene presúva na chladivá s nižším GWP.

Spoločnosti EPEE a JBCE zdôrazňujú svoju silnú podporu nariadeniu o F-plynoch a jeho súčasným ustanoveniam, zdôrazňujúc, že emisie HFC klesajú od roku 2014 a že ich postupné znižovanie je hnacou silou prechodu na chladivá s nižším GWP. Na posilnenie cieľov nariadenia o F-plynoch preto nie je potrebné ďalšie posilňovanie ustanovení prílohy III.

 

Novinky v klimatizácii

Zmeny vo VRV pri prechode z R410A na R32

Analýza výberu systémov s VRV ukázala že typická celková dĺžka potrubí je 90–110 m pri typickom celkovom množstve chladiva 2x väčšom ako predplnená náplň z výroby.

 

Zohľadnenie horľavosti podľa STN EN 378 a výrobkovej IEC 60335-2-40

Ovládanie skupiny NIE  JE povolené kvôli legislatívnym bezpečnostným požiadavkám. Systémovo na všetkých ovládačoch.  Únik chladiva je hlásený centrálnym ovládaním. Alarm zvukový a vizuálny. Vetranie mechanické alebo prirodzené. Uzatváracie ventily.

 

Prvý trojradový výmenník  tepla pre jednotky s výstupom na čelnej strane

Nízka výška výmenníka umožňuje nižšie vonkajšie jednotky

Optimalizované rúrky výmenníka tepla a rozpon rebier zaisťujú špičkovú celoročnú účinnosť jednotky len s jedným ventilátorom! Nové lopatky ventilátora majú asymetrický dizajn. Výsledkom je vyšší prietok vzduchu, nízka hladina hluku, vyššia tuhosť pre spoľahlivejšiu prevádzku, nízky príkon.

Optimalizovaný design mriežky ventilátora, ktorý pamätá na vzdialenosť medzi mriežkou a lopatkami ventilátora s menej než 1 % straty prietočnej plochy

Swing kompresor integruje pohyblivé častí v jednom komponente! Nedochádza k abrázii, nedochádza k úniku chladiva, vysoká účinnosť kompresora.

Akumulátor, odlučovač kvapalného chladiva v kategória PED III s vyššou spoľahlivosťou a životnosťou

Trojradový výmenník a swing kompresor umožňujú zmenšiť priemery potrubí, znížiť náplne chladiva, oleja.