Podpora tepelných čerpadiel

 

SIEA a SAŽP

Podpora beží štandardne s prakticky finančne neobmedzenou podporou, ale s časovou predĺženou dodávkou zariadení v rámci Zelená domácnostiam II. Tak ako sme už v roku 2013 upozorňovali, tepelné čerpadlá budú najviac žiadané (pozri tabuľku nižšie až 13523 ks v rámci ZDI a ZDII), pretože ľudia potrebujú predovšetkým vykurovať a pripraviť teplú vodu (chladenie je pridaná hodnota). V tomto smere tepelným čerpadlám konkurujú v rámci ZD II len kotle na biomasu, ktoré však zamestnaní ľudia  nepreferujú a záujem o kotle na biomasu klesá. 

Program s názvom „Slovensko“ má viac fondov

Existuje viac druhov fondov, z ktorých môžu byť podporované aj väčšie realizácie a to aj v bratislavskom kraji. Je preto dôležité, ak sa zistí vhodné uplatnenie na tepelné čerpadlá v priemysle, CZT, rezidenčnom či službovom sektore konzultovať možnosti podpory na SIEA. Ako obvykle náš každoročný seminár k problematiky štátnej podpory organizujeme vždy v januári.

 

Rozbehnutý je už aj program „Obnov dom“

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch

Každé začiatky sú ťažké a tak aj tento nový program Obnov dom (rodinný dom) beží s počiatočnými najmä formálnymi ťažkosťami a vízia 4000 vybavených žiadostí na obnovu domu do konca tohto roku 2022 sa zatiaľ nedarí naplniť. Do roku 2026, dokedy je cieľ obnoviť 30 tisíc rodinných domov je však ešte ďaleko.

Z pohľadu tepelných čerpadiel je dôležité, že okrem tých, ktoré sú registrované v zozname na SIEA, žiadať o dotáciu sa môže aj na tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, na ktoré sa nečaká, sú k dispozícii k odberu hneď.

V prípade single zapojenia musí TČ spĺňať minimálne energetickú triedu A+ (SCOP min 4) a v prípade multispliť energetickú triedu A (SCOP min 3,5) do nominálneho výkonu 12 kW. Nezohľadňuje sa, či je pripravenosť aj na nízke teploty napríklad pod – 15 oC. 

Na tepelné čerpadlo (energetické opatrenie skupiny B) je možné čerpať dotáciu len ak sa urobia stavebné opatrenia skupiny (A), do ktorej patrí zateplenie, výmena okien,... a to až do výšky 50 % celkových nákladov. Do úrovne nákladov opatrení A je možné čerpať náklady na opatrenia B.

Dôležitý je energetický audit a energetický certifikát

To znamená energetické hodnotenie odborne spôsobilou osobou na danú podlahovú plochu pred a po rekonštrukcii, pretože sa musia dosiahnuť minimálne 30 % úspory. Výpočet úspor reflektuje prípadnú zmenu celkovej podlahovej plochy pred a po obnove. Ak sa dosiahnu energetické úspory nad 60 %, tak sa príspevok zvyšuje zo 14 na 19 tis.€. Zdravotne, sociálne znevýhodnení občania môžu čerpať vyššie dotácie.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 8/2022