Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 1.

 

Libor Novák, Jakub Hojnoš

EMBRACO Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

 

ABSTRAKT

Tento príspevok pojednáva o rizikách ktoré vyplývajú z použitia HC/A2Lchladív v chladiacich systémoch určených pre komerčné a domáce použitie. V praxi existujú dva druhy rizík, a to odstrániteľné a trvalé. V článku sú oba skupiny charakterizované a detailne vysvetlené. Článok taktiež pojednáva o tom, čo by mal vedieť servisný pracovník a čo by mal vedieť každý užívateľ takéhoto chladiaceho systému v zmysle rizík, ktoré pri servisných prácach resp. užívaní takéhoto zariadenia vznikajú.

  1. ÚVOD

Trend vývoja chladiacich zariadení napreduje a so zmenou konštrukcie chladiacich systémov a ich komponentov prichádza aj ku zmene chladív, ktoré pri svojej práci využívajú. Nič sa nedeje bezdôvodne a zmena typu chladiva má svoje opodstatnenie keďže z veľkou mierou ovplyvňuje účinnosť chladiaceho systému. Výrobcovia hľadajú vhodné alternatívy ako vylepšiť svoje zariadenia a zároveň splniť všetky požiadavky moderného zákazníka. Na používanie nových typov chladív je samozrejme viazaná aj ekológia, ktorá je asi tou najsilnejšou motiváciou. V minulosti používané chladivá mali vysoký dopad na ODP, GWP a ich životnosť v atmosfére bola niekoľko desiatok rokov. Je nutné ale spomenúť aj ich výborné fyzikálne a termodynamické vlastnosti. Žiadne z chladív však nebolo horľavé, čo sa o dnešných moderných chladivách už povedať nedá. Tento príspevok je venovaný práve týmto chladivám, ktoré sa zaradzujú do triedy A3 resp. A2L, čo predstavuje chladivá s nízkou toxicitou a vysokou horľavosťou resp. nižšou horľavosťou.

2. HORĽAVÉ CHLADIVÁ

Medzi horľavé chladivá patria uhľovodíkové chladivá tzv. HC a chladivá kategórie A2 resp. A2L. Sú ekologické, netoxické, nenarúšajú ozónovú vrstvu a v plnej miere nahrádzajú CFC, HCFC a HFC

Rodinu uhľovodíkových chladív tvoria nasledujúce plyny:

  • R600a - Izobután - C4H10
  • R290 - Propán - C3H8
  • R170 - Etán - C2H6
  • R1270 - Propylén - C3H6

Rodinu A2 a A2L chladív tvoria nasledujúce zmesi plynov:

  • R455A
  • R454C
  • R32
  • R1234yf
  • R1234ze

3. RIZIKÁ VZNIKAJÚCE PRI SERVISE ZARIADENÍ S OBSAHOM HC/A2L

Tak ako už bolo spomenuté, servis týchto chladiacich systémov sa od tých ostatných až tak nelíši, preto aj riziká, ktoré pri servise vznikajú sú takmer identické. Tieto riziká sú zhrnuté v tabuľke 1.

Tabuľka 1 Posúdenie rizika pre servis systémov  s horľavým chladivom

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 8/2022