Obzrime sa za rokom 2022 – sme kritickou infraštruktúrou štátu

 

Rok 2022 uplynul, a to je príležitosť sa obzrieť a povedať, čo pre náš Zväz pre nás a našich členov, patriacich do kritickej infraštruktúry štátu, znamenal. Priniesol najmä prudký nárast inštalácií tepelných čerpadiel, tlak na správnu prevádzkovú prax s horľavými chladivami a proces novelizácie o F plynoch. Heslovite za rok 2022 spomeňme aspoň:

  1. Rast množstiev zhodnocovaných chladív.
  2. Zabezpečenie poklesu únikov chladív z chladiacich zariadení.
  3. Úspešné plnenie poklesu GWP chladív v nových zariadeniach na Slovensku.
  4. Rýchly rast počtu inštalovaných tepelných čerpadiel so 16 % podielom na OE v SR.
  5. Virtuálne valné zhromaždenie uskutočnené v marci bez DNT a výstavy a fungovalo to.
  6. Pravidlá na prácu s horľavými chladivami v spolupráci s Prezídiom hasičského zboru MV SR 
  7. Kombináciu online/prezenčne školení chladiarov a inštalatérov tepelných čerpadiel, SF6.
  8. Ponuku upgradu osvedčení chladiarov na alternatívne chladivá.
  9. Ponuku upgradu inštalatérov tepelných čerpadiel.

Funguje prezenčná formu základného kurzu zameraného na získavanie zručnosti pri práci s chladivom. Pokiaľ iné krajiny vrátane AREA volajú aj po certifikácii na alternatívne chladivá, tak my sme ju zabezpečili a ponúkli aj upgrade.

Doplnili sme technickú vybavenosť o zariadenia s ovládaním výkonu kompresora, ventilátorov, expanzných ventilov, ... Prezentovali sme sa na web energetických portáloch, v rôznych časopisoch s našimi víziami a výsledkami. Zorganizovali sme Summit o tepelných čerpadlách, 27. októbra 2022 vysielaný online s návštevnosťou. Prezenčne sme tiež zorganizovali 17. servisnú konferenciu 26-28.10. priebeh si pozrite na našej stránke.

Európska komisia 

Začala sa dekáda TČ a príprava revízie nariadení o F plynoch

Násobné navýšenie počtu TČ do roku 2025/2030/2050 s podporou Fit for 55 a REpowerEU

Prijatie technológií tepelných čerpadiel v politike, a to nielen s výhľadom do roku 2030, kde Európska komisia predpokladá, že 40 % všetkých obytných a 65 % všetkých komerčných budov bude vykurovaných elektrickou energiou. Takáto vízia predpokladá až násobný nárast súčasného počtu tepelných čerpadiel do roku 2030. Treba si uvedomiť, že trh prudko rastie v predaji tepelných čerpadiel, ktoré sú SRI, SG ready.

Trhové prostredie je ovplyvnené dotáciami na TČ, aby sa vytvoril dopyt koncových používateľov. Zrýchľuje sa nasadenie nových obchodných modelov „teplo ako služba“, zavádza sa ETS2, tepelné čerpadlá prenikajú do CZT, priemyslu, ...

Tento rok sa bude vyznačovať aj implementáciou všetkých právnych predpisov v oblasti energetiky. Cieľ zníženia emisií CO2 o 55% do roku 2030 s podporou Fit for 55 a REpowerEU vedú k ambicióznejším smerniciam o obnoviteľnej energii, o energetickej účinnosti a o energetickej hospodárnosti budov. Na základnej úrovni sú predmetom preskúmania aj ekodizajn, nariadenie o F-plynoch a hustota výroby energie.

Prípravy revízie nariadení o F plynoch finišujú

Súčasný pokles priemerného GWP chladív už nestačí cieľom uhlíkovej neutrality. Výrobcovia nepodporujú zrýchlenie phase down HFC/HFO, PFAS chladív, ktorý by spomalil inštaláciu napríklad tepelných čerpadiel. Volá sa po 3R - vyššom zhodnocovaní, regenerácii a obehu chladív, povinnej certifikácii na prácu s prírodnými chladivami, .... 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 1/2023