AREA v Nariadení uprednostňuje zachovanie súčasného phase down

 

Nepodporuje zákazy chladív s GWP nad 150 pre nové zariadenia už od roku 2027. Zákazy ovplyvňujú náhradné diely a komponenty, čo znamená, že môže byť problém udržiavať a opravovať existujúce zariadenia. To je v rozpore so stratégiou obehového hospodárstva EÚ a iniciatívou EÚ pre trvalo udržateľné produkty (SPI). 

Navrhované zákazy

Komplexný zákaz neplniteľných nádob je vítaný. Na druhej strane zákaz stacionárnych splitových klimatizačných zariadení a splitových tepelných čerpadiel prichádza príliš skoro. Na prispôsobenie trhu by boli potrebné ďalšie minimálne 3 roky. V praxi by zákaz presadil uhľovodíkové riešenia. Napriek vysokej horľavosti uhľovodíkov by bez povinnej certifikácie mohol tieto jednotky nainštalovať ktokoľvek a nevznikla by žiadna povinnosť nechať ich kontrolovať tesnosť.

Základňa inštalatérov nemusí stihnúť vykonať konverziu na horľavé chladivá včas, pokiaľ nepodniknú spoločné kroky zo strany EÚ a vnútroštátnych orgánov na zmiernenie nedostatok školiacich zariadení a školiteľov v celej Európe. Pravdepodobne sa tým znásobí už existujúci problém nekvalifikovaných spoločností a personálu, ktorí inštalujú zariadenia.

AREA (Európska asociácia chladiarov) navrhuje na „alternatívne chladiace skleníkové plyny“ pre správnu prevádzkovú prax tieto požiadavky: 

- Školenie a certifikačná schéma: hoci návrh Nariadenia na Fplyny zahŕňa alternatívne chladivá do školiacich a certifikačných schém, nenariaďuje inštaláciu a údržbu zariadení s alternatívnymi chladivami iba certifikovanými inštalatérmi, ako je to teraz v prípade HFC. Konkrétne to znamená, že ktokoľvek môže nainštalovať chladiace zariadenie poháňané uhľovodíkmi (horľavé) alebo CO2 (vysoké tlaky). Očakávané Nariadenie zintenzívni znižovanie a zákazy, ktoré budú tlačiť na používanie uhľovodíkov pre malé riešenia klimatizácie a tepelných čerpadiel. Vytvoria sa zbytočné riziká a to bezpečnostné (možné nehody) a environmentálne (nižšia energetická účinnosť).

- Kontroly úniku: rozšíria sa pravidelné kontroly a kontroly netesností, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám pre technikov, personál a koncových používateľov. Od ich zavedenia v nariadení o F-plynoch z roku 2006 sa požiadavky na kontrolu úniku ukázali ako účinné a efektívne, čo prináša nižšie miery úniku s pozitívnym vplyvom na klímu a spotrebu energie. So zvýšeným používaním alternatívnych chladív, z ktorých všetky predstavujú bezpečnostné problémy a mnohé z nich sú horľavé, sú na zaistenie bezpečnej a energeticky efektívnej prevádzky systému nevyhnutné pravidelné kontroly úniku. Krajiny ako Španielsko už nariadili kontroly tesnosti všetkých typov chladív.

- Predaj chladív: je snaha existujúce požiadavky na predaj fluórovaných skleníkových plynov, či už voľne ložených alebo vopred naplnených v nehermeticky uzavretých zariadeniach, rozšíriť na alternatívne chladiace skleníkové plyny.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 1/2023