Porada ku podporným dotačným programom SIEA a SAŽP

 

V Mekke dotačných systémov 17.1. v Banskej Bystrici sa stretlo takmer 50 účastníkov, ktorí si vypočuli 7 prednášok. Ing. Ilovič uviedol, že v dôsledku odstránenia regulácie (peňazí je dosť) na strane vydávania poukážok a tiež v dôsledku aktuálnej situácie evidujú prudký nárast počtu žiadostí o preplatenie. Priemer za týždeň v minulom roku bol 50 žiadostí, teraz až 200 žiadostí týždenne. Problém je, že sa znižuje dôslednosť zhotoviteľov v podávaní žiadostí, čo sťažuje administráciu projektu

Výsledky Zelenej domácnostiam v MW a v počtoch kusoch ZD II sú na obrázkoch. Tepelné čerpadlá sú najpodporovanejšie a majú najväčší inštalovaný výkon až 86,7 MW

 

Projekt Zelená podnikom v Programe Slovensko

Ide o pripravovanú aktivitu, pilotný projekt podpory využívania OZE formou poskytovania poukážok pre MSP, menšia administratívna náročnosť v porovnaní s dopytovo orientovanými výzvami. Je to obdoba projektu Zelená domácnostiam pre podniky vo všetkých sektoroch. Tým sa vylúčia problémy s prideľovaním dotácií živnostníkom, ..

Štátna pomoc – očakávané zmeny pre podniky a štátnu správu

Operačný program Slovensko cez MIRRI a SIEA s cieľom, ekologickejšieho Slovenska z nižšou uhlíkovou stopou pri zlepšovaní energetickej efektívnosti so zameraním na budovy, energetické zariadenia a dopravné prostriedky. Očakávaná zmena pre poskytovanie pomoci podľa blokových výnimiek pre investície do využívania OZE vyzerá nasledovne:

  • 45% z celkových investičných nákladov
  • +10% pre stredné podniky 
  • +20% pre malé podniky
  • región sa nerozlišuje (tzn. do systému podpôr parí aj Bratislava)

Prednášatelia za SIEA Ing, Michal Ilovič k Zelenej domácnostiam, Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová k programu Slovensko, Ing. Igor Slovík k pravidelným kontrolám klimatizácie a tepelných čerpadiel, ktorý uviedol, že za rok  2021 bolo vykonaných len 66 kontrol, čo súvisí čiastočne aj s prechodným obdobím vo vzťahu ku kontrolám klimatizačných systémov s menovitým výkonom nad 70 kW