CO CHKT

Záznam z VZ SR CO CHKT

15/12/2022, PT, SZ CHKT

Prezenčne Pontoon Bratislava, 15.12.2022 o 12:00

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Marián Mituch (SPPK) Vladimír Orovnický a Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnení: ...

Materiály: Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2021 a prvý polrok 2022, skúšobný poriadok schválený MŽP, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania platnosti na www.szchkt.org 

Program :                 Skúšobný...

Stanovy CO CHKT

14/12/2013, CO CHKT

Cenník osvedčovania a certifikácie

6/8/2010, Peter Tomlein

Cenník osvedčovania a certifikácie v odbore chladiaca a klimatizačná technika.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES

30/7/2010, Európsky parlament a Rada Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES 

Elektronické faktúry SZ CHKT a CO CHKT

20/7/2010, SZ CHKT

Elektronické faktúry vydané Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku a Certifikačným orgánom pre chladiacu a klimatizačnú techniku vo formáte PDF sú podpísané elektronickým podpisom certifikačnej autority CA Disig.

Pre úspešné overenie elektronicky podpísaného PDF je potrebné mať nainštalovaný certifikát CA Disig v prehliadači Microsoft Internet Explorer (od decembra 2008 je nainštalovaný predvolene). Ak tento certifikát nemáte...

Funkcionári CO CHKT

1/1/2009, Peter Tomlein

Certifikačný orgán pre chladiacu a klimatizačnú techniku

1/8/2006, Peter Tomlein

S cieľom splniť požiadavky normy STN EN 17 024 a to oddeliť vzdelávanie od certifikácie, po predchádzajúcom schválení Zmluvy o založení a Stanov CO CHKT jeho zakladateľmi SZ CHKT, SPPK a SOPK zo dňa 29. marca 2006 bola podaná žiadosť o registráciu na Krajský úrad v Bratislave dňa 3. mája 2006. CO CHKT bol zaregistrovaný pod č. spisu:

OVVS/1006/2006/BC3-TSK zo dňa 25.5. 2006

s právoplatnosťou od 17.7. 2006.

Správna rada CO CHKT zasadla po prvýkrát 11. augusta 2006 v...