Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá spolupracujú s fotovoltaikou

2/10/2020, PT, SZ CHKT

Tepelné čerpadlá spolupracujú s fotovoltaikou

Lepšia spolupráca je v režime chladenia

Kombinácia TČ so SK a FV

Je možná. Nie je však ideálna ani po stránke ekonomickej ani energetickej. Kombináciou TČ a SK sa síce dosiahne zvýšenie energetickej efektívnosti, ale len odpovedajúco COP, ktoré prínos SK degraduje. Kombináciou FV a TČ, ktoré v zime kúri a najmä v lete chladí sa dá, i keď nie ideálne, FV systém zatiaľ najlepšie využiť. Kombinácia TČ s hybridným...

Podpora inštaláciám veľkých tepelných čerpadiel pri spracovaní energetických nízkouhlíkových stratégií miest a obcí

17/8/2018, PT, SZ CHKT

Spracovanie energetických a nízkouhlíkových stratégií

Je aktuálne pre mestá, obce, podniky, atď. Bez tepelných čerpadiel to pri hľadaní východísk pre dekarbonizáciu vykurovania a chladenia s až 50 % spotrebou všetkej energie nepôjde. V inteligentných mestách ich využitie prinesie ďalšie úžitky. Energetici veľkých európskych miest „skloňujú energie“ a rokujú o energetických, nízkouhlíkových stratégiách s veľkými tepelnými čerpadlami na budovách, komplexoch, autonómnych...

EHPA ocenenie WAMAK tepelný čerpadlám

30/7/2018, PT, SZ CHKT

EHPA ocenenie WAMAK tepelný čerpadlám

Zelená technológia

 

Dve tepelné čerpadlá Wamak AWK 47 s EVI systémom slovenské výrobcu, jedno pre vykurovanie a druhé nielen pre vykurovanie ale aj pre chladenie osadené v komplexe budov so vzdialeným monitorovaním. Komplex nielenže využíva tepelné čerpadlá, ale má vlastnú výrobu elektriny a vyrobené teplo, chlad buď využíva v komplexe budov, alebo akumuluje do studní.

 

 

Zelená technológia s výrobou elektriny...

Stretnutie dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel

19/6/2018, PT, SZ CHKT

Energetické nízkouhlíkové stratégie na vykurovanie a chladenie

 

Stretnutie dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel

ESM Yzamer, Trnava, 19.6.2018

 

História stretnutí:

•      Marec 2016 Fiving

•      Apríl 2016 Okrúhly stôl

•      Apríl 2017 konferencia Incheba

•      Október 2017 konferencia Grand Praha

•      Jún 2018 ESM Yzamer

 

Stretnutie v ESM Yzamer sa zaoberalo veľkými tepelnými čerpadlami v žiadostiach o podporu v programoch...

Priemyselné tepelné čerpadlá na radnici

17/5/2018, PT, SZ CHKT

Priemyselné tepelné čerpadlá na radnici

Viedeň 17. mája 2018

Už samotné miesto konferencie, jej uvedenie konferencie hlavným energetikom mesta Viedeň s príhovorom zástupcu ministerstva svedčí o záujme, ktorá sa prikladá využitiu tepelných čerpadiel. Konferenciu o priemyselných tepelných čerpadlách na Radnici vo Viedni v sále senátorov organizovali rakúske v spolupráci so švajčiarskym a nemeckým združením pre tepelné čerpadlá a bolo vedené v nemeckom...

Valné zhromaždenie a fórum EHPA 2018

16/5/2018, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie EHPA

Viedeň, námestie múzeí, 16. mája 2018

Zväz je členom EHPA. Na valnom zhromaždení prezident Martin Forsén zhrnul činnosť predstavenstva EHPA a po ňom so správami vystúpili predsedovia pracovných skupín:

1.     Výrobná – Johannes Brugmann (Stiebel Eltron)

2.     Veľké TČ – Eric Delforge (Mayekava)

3.     PTČ - Marek Miara (Frauenhorf ISE)

4.     Vzdelávacia – (Morgan Willis) Švédska asociácia)

5.     Kvalita – Christian Koefinger...

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

12/4/2018, PT, SZ CHKT

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

MH a SIEA 12. apríl 2018

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

Dekarbonizácia vykurovania

Do roku 2020 má EÚ cieľ 20 %ný podiel z OZE, pričom plánovaný podiel SR je 14%. Do roku 2030 sa očakáva v EÚ 27 % podiel z OZE a v EP sa diskutuje až 35 % podiel.

 

Ciele sú priemerné za EÚ

Stanovený podiel výroby z OZE je priemerný za EÚ s tým, že každá krajina k cieľom pristupuje podľa svojich možností. Očakáva sa...

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

15/3/2018, PT, SZ CHKT

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

15.3. 2018 MCE Miláno

            Stretnutiu národných asociácií,  ktoré sa konalo na výstave MCE v Miláne, predsedala Valerie Lampagne za AFPAC Francúzsko. Stretnutie sa zaoberalo:

 

 1. PEF primárnym energetickým faktorom
 2. Štatistikou tepelných čerpadiel
 3. Situáciou v presadzovaní sa tepelných čerpadiel v jednotlivých krajinách
 4. Právnych normách vo vzťahu ku tepelným čerpadlám

 

PEF

Primárny...

Rodinné domy, tepelné čerpadlá a náklady na energie

29/4/2013, Ing. Luděk Klazar, PZP Komplet a.s. Opočno

ÚVOD

Trvalý růst cen energií vede stále častěji k otázce, jaký způsob vytápění volit, abychom snížili náklady na vytápění. Ukazuje se ale, že takto položená otázka není zcela správná a to ze dvou důvodů.

  *   I když potřeba tepla pro vytápění u převážné většiny současných rodinných domů představuje největší podíl z nároků na energie pro provoz rodinného domu, je podíl nákladů na vytápění zpravidla vždy menší než podíl energetických nároků. Náklady na...

Štítok kvality TČ Stiebel Eltron

24/1/2012, Peter Tomlein

Školenie a skúšky inštalatérov TČ so zameraním predaj, montáž a servis tepelných čerpadiel

19/4/2011, Peter Tomlein
Školenie je prípravou na skúšky podľa EÚ-CERT.HP (inštalatérov TČ)
Termín: 6.-7. jún a 13.-14. jún´2011 od 8.00 a skúška 15. jún 2011 o 8.00 hod.
Miesto: SZ CHKT Rovinka a STU 
 • Podmienkou vystavenia certifikátu po úspešnom absolvovaní skúšky je doloženie kópií dokladov o vzdelaní a účasť na inštalácii minimálne jedného tepelného čerpadla potvrdená certifikovanou firmou na www.szchkt.org.
 • Podmienkou obnovenia certifikátu po dobe...

Najčastejšie chyby pri oznamovaní údajov o tepelných čerpadlách

31/1/2011, Peter Tomlein

Pri oznamovaní údajov o tepelných čerpadlách si dajte pozor na tieto najčastejšie sa vyskytujúce chyby:

 1. Minimálne je potrebné uviesť kvôli výpočtom druh TČ, výkon, počet prevádzkových hodín, COP, inštalatérov.
 2. Nezvolili ste správny typ organizácie, aby ste mohli oznámiť dovoz, inštaláciu alebo oboje pre štatistiku (napr. dovozca/inštalačná firma, ...)
 3. Neuviedli ste, respektíve nepridali k nainštalovaným TČ inštalatérov (od ich...

Postup podávania žiadostí na tepelné čerpadlá

25/9/2010, Peter Tomlein

Podávanie žiadostí podľa smernice európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie o udelenie osvedčení článok 14 (3) o odborných znalostiach podľa metodiky EU.CERT.HP koordinovanej EHPA a certifikátu odbornej spôsobilosti na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa metodiky SZCHKT a EHPA.

Certifikát o odbornej spôsobilosti FO a PO na inštaláciu tepelných čerpadiel bude pridelený len členom SZ CHKT.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES

30/7/2010, Európsky parlament a Rada Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES 

Navrhnite si tepelné čerpadlo

1/3/2009, Peter Tomlein

Túto tému sme otvorili na seminári priamo na výstave Aquatherm v Nitre 12.2.2008. Cieľom bolo poukázať, na čo treba klásť dôraz pri návrhu tepelných čerpadiel ako kompletného systému vo väzbe na zdroj tepla a vykurovaciu sústavu, k zisteniu ich energetickej efektívnosti s predstavením zaujímavých technických riešení. Účastníci v rozhovoroch uviedli, že by radi počuli praktické skúsenosti, príklady, čomu sa treba vyhnúť, zaujímavé detaily a podobne. Účastníci očakávajú ekonomické...

Éra tepelných čerpadiel

1/12/2008, Peter Tomlein

 Viete ich projektovať?

Takú otázku si položili v Asociácii pre využitie tepelných čerpadiel (AVTČ) v ČR a zorganizovali seminár 28.11.07 na CHTF v Prahe, na ktorom sa snažilo 6 prednášateľov ukázať, čo je pre TČ dôležité. Základné požiadavky prezentovali pre TČ zem a vzduch-voda, nevenovali sa TČ vzduch-vzduch. Prednášali zväčšia odborníci z firiem, ktorí zvýrazňovali pozitíva svojich riešení najmä vo vzťahu ku zdroju nízkopotencionálneho tepla. Napriek tomu, seminár...

Tepelné čerpadlá, ústrednou témou Chillventy

1/10/2008, Peter Tomlein

Jej nositeľom sa stala organizácia BWP - nemecký zväz pre tepelné čerpadlá, na čele ktorej stojí obchodný riaditeľ Karl Heinz Stawiarski. Vytvorili „dedinu priemyselných tepelných čerpadiel“ na ploche 400 m2, ktorú zamerali na aplikácie pre živnostníkov, verejných a priemyselných investorov, ktorí hľadajú možnosti znížiť energetickú náročnosť svojich budov. Ide samozrejme o náročnejšie aplikácie tepelných čerpadiel v porovnaní s tými, ktoré sa dnes už sériovo aplikujú pre...

Tepelné čerpadlá a kompresory

1/4/2008, Peter Tomlein

Kedy, ktoré kompresory sa uplatňujú v TČ (skrol, skrutkové, piestové, rýchlostné, s riadeným výkonom pre halogénované chladivá i amoniak) bolo hlavnou témou seminára 4. Apríla v Expo Clube na Inchebe v Bratislave. Viac ako 50 účastníkov si so záujmom vypočulo odpovede na túto otázku. Po seminári sa im otvorila možnosť fundovane rozprávať s predajcami tepelných čerpadiel o tom, aké účinky je možné dosiahnuť s ich tepelnými čerpadlami s daným typom...

Opýtali sme sa na: postup podľa právnych predpisov pri povoľovaní odberu podzemných vôd pre tepelné čerpadlá

1/8/2006, Peter Tomlein

Odpovedala nám Ing. Eva Ondrejčáková, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy MŽP SR listom z 21.06. č.6663/2006-5.1, z ktorého uvádzame výťah k postupu podľa súvisiacich právnych predpisov pri:

 1. povoľovaní odberu podzemných vôd pre využitie tepelným čerpadlom,
 2. povoľovaní a evidencie vrtov,
 3. povoľovaní vodnej stavby,

 • K otázke č. 1 –Podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o...

Vykurovaný objekt spotrebováva tri zložky tepla

1/9/2005, Peter Tomlein

Pri úvahách o potencionálnych úsporách z hľadiska energetických nárokov treba brať do úvahy spotrebu tepla na:

 1. Vykurovanie – náhrada strát tepla prestupom,
 2. Vetranie – náhrada strát tepla výmenou vzduchu,
 3. Výrobu TÚV – daná hygienickými potrebami.

Je to dôležité si uvedomiť z toho dôvodu, že nie rovnakým spôsobom u týchto troch zložiek vieme ovplyvniť energetické nároky. Napríklad zateplením domu ovplyvníme energetické nároky na vykurovanie, ale nie na...