SZ CHKT

Správa za rok 2016

17/9/2017, SZ CHKT

Štruktúry SZ CHKT

28/7/2016, SZ CHKT

Výkonný výbor IIR 15.6.2012 Paríž

18/7/2012, Peter Tomlein

          Slovenská republika je členom medzivládnej organizácie IIR (Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži), ktorá už vyše 100 rokov sa snaží viesť odbor chladenia dopredu. Vďaka tejto organizácii sa vedci na celom svete pravidelne stretávajú, pripravujú podmienky na publikačnú činnosť, spracovávanie vedeckých poznatkov a podobne. Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR má asi 10 členov. Z toho 5 sú vo funkciách IIR. Tento výbor...

Zhodnotenie aktivity členstva SR v IIR za rok 2011

18/7/2012, Václav Havelský

Ukazovatele pre zhodnotenie efektivity členstva SR v medzinárodných medzivládnych a mimovládnych organizáciách výskumu a vývoja, európskych programoch a iniciatívach za rok 2011

Názov medzinárodnej medzivládnej/mimovládnej organizácie výskumu a vývoja/európskeho program/európskej iniciatívy (ďalej len „centrum MVTS“):

Vyhodnotenie účasti SR v centrách MVTS podľa nasledujúcich kategórií a ukazovateľov:

Kategória 1: Posunutie  hraníc poznania

Kvantifikácia ukazovateľov výskumu a vývoja za rok 2010

18/7/2012, Václav Havelský
Príloha 1  
   
Kategória Počet
I.  
1. Publikácie a citácie v karentovaných časopisoch  
počet publikácií 45 (13)
počet citácií podľa SCI 355 (35)
2. Ostatné  
počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých...

Výročná správa SV IIR za r.2010

18/7/2012, Václav Havelský

Slovenská republika vstúpila  do Medzinárodného ústavu chladenia v Paríži ( IIR) v r. 1993, dňa 17.5.1993 bola  zvolaná ustanovujúca schôdza Slovenského výboru IIR (SV IIR) na ktorej bol zvolený predseda a ustanovení členovia SV IIR a vláda potvrdila tieto návrhy svojim rozhodnutím 1510/93-KM. Bývalé Československo bolo členom IIR od jeho vzniku v r.1920.

Činnosť SV IIR je významná najmä z  hľadiska  získavania a rozširovania z celosvetového hľadiska najnovších odborných a...

2012: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

18/7/2012, Peter Tomlein

Meno a adresa 

Spojenie  tel/fax/e-mail:

Funkcia

Doc. RNDr. Alexander Fehér,CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Park Angelinum 9, 041 54 Košice

+421 556 22 7665
+421 556 222 124
alexander.feher@upjs.sk

člen A1

Ing. Jozef Löffler
Výskumný ústav vzduchotechniky
Javorová 34, 921 01...

Elektronické faktúry SZ CHKT a CO CHKT

20/7/2010, SZ CHKT

Elektronické faktúry vydané Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku a Certifikačným orgánom pre chladiacu a klimatizačnú techniku vo formáte PDF sú podpísané elektronickým podpisom certifikačnej autority CA Disig.

Pre úspešné overenie elektronicky podpísaného PDF je potrebné mať nainštalovaný certifikát CA Disig v prehliadači Microsoft Internet Explorer (od decembra 2008 je nainštalovaný predvolene). Ak tento certifikát nemáte...

Pôsobíme mimo SR

18/8/2009, SZ CHKT
  • AREA
  • IIR
  • UNEP
  • EHPA

Pôsobíme v SR

18/8/2009, SZ CHKT

Sme členmi:

  • SOPK
  • SPPK
  • ZSVTS
  • Poverená organizácia MŽP SR

2009: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

3/6/2009, SZ CHKT
Meno a adresa Spojenie tel/fax/e-mail: Funkcia
1. Ing. Ľudomil Pastor, CSc.
Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17,
812 31 Bratislava
02 57296528, 02 52961725
pastor@sjf.stuba.sk
priv.: 02 45943208
0903750467
predseda SV, B1,Výk. výbor IIR, delegát SR
2. Ing. František Jäger, CSc.
Elektrotechn. ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 842 39 Bratislava

Žiadosť o zmiernenie dopadov v riešení novely zákona o odpadoch

1/4/2009, Peter Tomlein

sme adresovali predsedovi vlády

Vážený pán predseda vlády,

obraciame sa na Vás vo veci novely zákona o odpadoch pripravenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá je predmetom rokovania vlády.

Predkladaná novela uvaľuje na výrobcov a dovozcov dodatočné povinnosti nad rámec požiadaviek európskych smerníc. Tým zaťažuje dodatočnými nákladmi výrobcov a dovozcov chladiacich zariadení v niektorých prípadoch i o viac ako 10 %.

Zvýšenie...

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1/4/2009, Peter Tomlein

Tento krát v nových priestoroch určených aj na školenia spoločnosti Daikin CE v Bratislave 6.3. 2009. Predstavenstvo sa zaoberalo štandardnými úlohami súvisiacimi s funkciou Zväzu doma i v zahraničí. Preberalo viaceré stanoviská vo vzťahu k obnoveniu a podpore učebného odboru chladiarenského mechanika, ktorý sa v súčasnosti skrýva pod úžitkovou technikou, ďalej stanoviská k tlakovým skúškam, preukazovaniu zhody chladiacich okruhov podľa Zákona č....

Zväz na Climatherme

1/4/2008, Peter Tomlein

Incheba hala B2 stánok 709 1-5. apríla 2008

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel a inšpekcií chladiacich okruhov

Zväz ako jeden z odborných garantov výstavy mal na Climatherme vlastný stánok. Spoločne s ním vystavovali aj firmy Fiving, ABC Food Machinery a Artemis so zameraním na poradenstvo v oblasti tepelných čerpadiel. Náš stánok propagoval merania na chladiacom okruhu a certifikáciu inštalatérov TČ v rámci EUCERT.HP.

Stánok Zväzu na IKK 2006

1/10/2006, Peter Tomlein

Na pozvanie VDKF sme sa zúčastnili výstavy IKK v Nürnbergu podobne ako v predchádzajúcich rokoch vlastným stánkom. Stánok zameraný na inšpekcie a diagnostiku sme úspešne zorganizovali. Autobus nám veci previezol a ešte ráno pred otvorením výstavy sme stánok inštalovali vrátane nášho funkčného modelu chladiaceho okruhu a meraní v reálnom čase s premietaním na stenu stánku. Vďaka najmä pomoci Fridricha Silla, Tibora Kovalčíka, Stanislava Tančáka,...

Zväz na Climatherme

1/4/2006, Peter Tomlein

Hala B2 stánok 106

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel

Zväz mal na Climatherme vlastný stánok ako jeden z odborných garantov výstavy. Náš stánok v spolupráci s piatimi firmami bol zameraný na poradenstvo v oblasti aplikácií tepelných čerpadiel.

Zväz na Klimatherme v Košiciach

1/2/2005, Peter Tomlein

Počas výstavy Klimatherm v Košiciach manažérka výstavy Ing. Gabriela Orozsova (pozri obrázok) zabezpečila pre Zväz stánok, ktorý sme obsadili našou publikačnou aktivitou. Ponúknuté materiály boli všetky rýchlo rozobrané. Náš stánok navštívili okrem našich členov a laickej verejnosti aj Prof. Petráš predseda ZSVTS, SSTP a dekan SvF STU, Ing. Pavol Holkovič riaditeľ Technoklimy a hodnotiaca porota.