Recyklácia

Žiadosť o zmiernenie dopadov v riešení novely zákona o odpadoch

1/4/2009, Peter Tomlein

sme adresovali predsedovi vlády

Vážený pán predseda vlády,

obraciame sa na Vás vo veci novely zákona o odpadoch pripravenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá je predmetom rokovania vlády.

Predkladaná novela uvaľuje na výrobcov a dovozcov dodatočné povinnosti nad rámec požiadaviek európskych smerníc. Tým zaťažuje dodatočnými nákladmi výrobcov a dovozcov chladiacich zariadení v niektorých prípadoch i o viac ako 10 %.

Zvýšenie...

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1/4/2009, Peter Tomlein

Tento krát v nových priestoroch určených aj na školenia spoločnosti Daikin CE v Bratislave 6.3. 2009. Predstavenstvo sa zaoberalo štandardnými úlohami súvisiacimi s funkciou Zväzu doma i v zahraničí. Preberalo viaceré stanoviská vo vzťahu k obnoveniu a podpore učebného odboru chladiarenského mechanika, ktorý sa v súčasnosti skrýva pod úžitkovou technikou, ďalej stanoviská k tlakovým skúškam, preukazovaniu zhody chladiacich okruhov podľa Zákona č....

Spätný odber najlepšie podporuje recykláciu

1/10/2007, Peter Tomlein

Ostatné systémy založené na Ekodani, Emisných povolenkách, zálohovaní a podobne vykázali horšie výsledky, čo sa týka množstva recyklovaného odpadu na európskej úrovni hovorí sa v správe PRO-E. Recykláciu by mala vyvolať rastúca cena primárnych materiálov, ktorá ak prevýši cenu recyklovaných, ekonomika recyklácie bude jasná. To sa však zatiaľ nedeje a tak recyklácii musia pomôcť právne normy a ekologické cítenie občanov tejto zemegule. Poplatky pre...

Recyklácia zmesí chladív

1/10/2007, Peter Tomlein

Princíp recyklácie zmesí chladív sa nelíši od recyklácie jednozložkových chladív. Azeotropné, ale aj zeotropné chladivá s malým teplotným sklzom zväčšia nemajú problém so zmenou podielov jednotlivých zložiek. Chladivo R407C však takýto problém, vzhľadom na teplotný sklz až 7 °C, už mať môže. Podiely jednotlivých zložiek sa vyhodnocujú analyzátorom TA 400, ktorý vyhodnotí nasledovné nízko, stredo i vysokotlaké chladivá vrátane R410A:

  • R12, R22,...

Recyklácia chladív na Slovensku

1/10/2007, Peter Tomlein

Retrospektíva a perspektíva

Problematiku recyklácie jednozložkových chladív otvoril 7.12.2007 na TSÚ Piešťany prezident Zväzu pán Ladislav Nagy. Uviedol skúsenosti zo zavádzania recyklácie vo firme Chladenie s.r.o. v Bratislave, ktorá recykláciu vykonáva ako službu od roku 2001. Cena recyklácie 40 Sk/kg síce nie je vysoká, je však potrebné chladivo na recykláciu dodať a tiež po recyklácii odobrať. Recyklované množstvá ani v jednom roku neprevýšili 500...

Pevné hranice pre klimatizáciu a komerčné chladenie

1/10/2005, Peter Tomlein

Na valnom zhromaždení Sekcie CHKT pri SOPK 9.12. 2005 na TSÚ Piešťany riaditeľ odboru pre odpady na MŽP SR Ing. Peter Gallovič a zodpovedný pracovník za elektrodpad Ing. Straňák jasne definovali výrobky v oblasti klimatizácie i komerčného chladenia, ktoré spadajú pod Zákon o odpadoch č. 733/2004 Z.z. a ktoré nie.