STANOVY

SLOVENSKÉHO ZVÄZU PRE CHLADIACU A KLIMATIZAČNÚ TECHNIKU

ROVINKA, l994

OBSAH

Úvod


STANOVY


SLOVENSKÉHO ZVÄZU PRE CHLADIACU A KLIMATIZAČNÚ TECHNIKU

Ustanovujúce zhromaždenie Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku /ďalej SZ CHKT alebo Zväz / konané 31. mája l993 v Nitre schválilo Stanovy, na základe ktorých bol Zväz zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 28.7. 1993. Odborné sekcie a predstavenstvo v dňoch 15. a 16. októbra 1993 v Čaradiciach odporučili legislatívne Stanovy posúdiť. Prvé valné zhromaždenie Zväzu zo dňa 29. novembra v Nitre uložilo posúdiť a zapracovať do Stanov návrhy na zmeny, ktoré vyplynú z činnosti Zväzu a legislatívy Slovenskej republiky v rokoch l993 a l994.

Druhé valné zhromaždenie SZ CHKT na svojom rokovaní konanom 9. decembra l994 v Nitre schvaľuje a za účinné považuje tieto Stanovy.

Prvá časť   

VŚEOBECNÉ USTANOVENIA

čl. 1
Základné ustanovenie
1. Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku / ďalej SZ CHKT alebo len Zväz / je nezávislá, výberová, samosprávna organizácia, profesné i živnostenské spoločenstvo s právnickou subjektivitou, nepodnikateľskej povahy, ktorá združuje právnické a fyzické osoby v odbore bez rozdielu štátnej príslušnosti.
2. Zväz vznikol v dôsledku ukončenia činnosti bývalého Zväzu organizácií a pracovníkov v chladiacej a klimatizačnej techniky so sídlom v Prahe s pôsobnosťou v rámci Českej a Slovenskej federatívnej republiky v zmysle zákona č. 62/93 Zb. doplňujúceho zákon č. 83/9O, ako nástupnícka organizácia na území Slovenskej republiky.
3. Sídlom zväzu je : SZ CHKT, Hlavná 325, 900 4l Rovinka .
4. Zväz je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Členovia nezodpovedajú za záväzky Zväzu a Zväz nezodpovedá za záväzky členov. Vznik a zánik členstva vo Zväze, práva a povinnosti členov, činnosť a úlohy, orgány a ich pôsobnosť, spôsob hospodárenia a majetkové dôsledky zániku Zväzu sú upravené týmito Stanovami.
5. Prezident je prvým, viceprezident druhým a tajomník tretím štatutárnym zástupcom Zväzu.
čl. 2
Základné úlohy
1. Zväz združuje právnické a fyzické osoby činné v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky, podporuje a obhajuje, presadzuje profesné potreby a záujmy svojich členov doma i v zahraničí s cieľom neustáleho podporovania vývoja chladiacej a klimatizačnej techniky, ako aj tepelných čerpadiel a podobne.

2. Medzi základné úlohy Zväzu patrí predovšetkým:
a/ organizovanie a podporovanie výmeny skúseností, rozvíjanie odborných znalostí a prehlbovanie vzťahov medzi členmi,
b/ vydávanie odborných, informačných periodík, katalógov, odborných publikácií, organizovanie seminárov, konferencií, sympózií a pod.,
c/ zjednocovanie ekonomických, odborných a profesných záujmov svojich členov,
d/ vytváranie podmienok na prehlbovanie stavovskej poctivosti svojich členov a vytváranie podmienok pre ich odbornú výchovu na úrovni európskeho štandardu,
e/ spolupôsobenie pri tvorbe zákonov, noriem, predpisov, smerníc, zamerania výskumu, vývoja, skúšobníctva v odbore chladiacej a klimatizačnej techniky,
f/ vykonávanie verejnej osvety rôznymi formami s cieľom vysvetľovania významu a vplyvov chladiacej a klimatizačnej techniky, predstavenie technických, technologických, ekonomických možností doma i v zahraničí,
g/ organizovanie, prehlbovanie spolupráce s inými zväzmi, spolkami, organizáciami a inštitúciami v tuzemsku i v zahraničí v oblastiach súvisiacich s obsahovou náplňou Zväzu. V tomto zmysle viesť potrebné jednania a uzatvárať zmluvy, výhodné pre všetky zúčastnené strany,
h/ Zväz zabezpečuje ďalšie úlohy, ktoré nastolia jeho členovia.

3. Zväz dbá o odborný rast, podporuje ďalšie vzdelávanie. Na tento účel Zväz udržiava vzťahy s vysokými a strednými školami, s vedeckými a inými inštitúciami doma i v zahraničí, ktoré vykonávajú celoživotné vzdelávanie, alebo inak prispievajú k zvyšovaniu odborného rastu. Zabezpečuje medzinárodnú výmenu odborných poznatkov rôznymi formami.
4. Zväz zabezpečuje celoživotné vzdelávanie v rámci vzájomnej dohody s výrobcami chladiacej a klimatizačnej techniky a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Vedie svoj Zoznam registrovaných odborníkov v odbore, zapisuje doň a vyčiarkáva z neho registrovaných odborníkov, zabezpečuje systém školení a výkon odborných skúšok osvedčujúcich odbornú spôsobilosť, prideľuje registračné čísla , vydáva registračné karty a plní ďalšie úlohy podľa legislatívy.
5. Zväz dbá o udržiavanie disciplíny a stavovskej cti tak, aby odborníci v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky vykonávali svoju prácu odborne v súlade s etikou povolania a spôsobom zákonmi upravujúcimi ich postavenie, ako aj stanovami Zväzu. Na zabezpečenie tejto úlohy má Zväz voči členom disciplinárnu právomoc v súlade s týmito stanovami, rokovacím poriadkom zmierovacej komisie a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
6. Zväz sa usiluje o partnerské vzťahy so štátnymi orgánmi a poskytuje im najmä odbornú pomoc v oblasti tvorby právnych predpisov a pri ich realizácii.
Druhá časť   

ČLENSTVO

čl. 3
Druhy členstva a pocty

1. Zväz eviduje štyri skupiny svojich členov:
a/ riadny člen,
b/ prispievajúci člen,
c/ zaslúžilý člen,
d/ čestný člen.
2. Riadnym členom môžu byť samostatné firmy, spoločnosti, organizácie /štátne, družstevné, súkromné a pod./ vyvíjajúce činnosť v odbore chladiacej a klimatizačnej techniky. Riadnym členom môžu byť fyzické a právnické osoby s podmienkou, že pre túto činnosť majú potrebné oprávnenie a sú podnikateľmi v zmysle Živnostenského zákona a Obchodného zákonníka.
3. Prispievajúcim členom môžu byť fyzické a právnické osoby, firmy, spoločnosti a organizácie, ktoré vyrábajú alebo dodávajú komponenty pre odbor chladiacej a klimatizačnej techniky, vzájomne spolupracujú, resp. chcú Zväz podporovať v jeho činnosti /napr. užívateľská sféra: potravinársky priemysel, distribúcia potravín, zdravotníctvo, telovýchova, obchodné a projektové organizácie a pod./. Prispievajúci člen má práva a povinnosti riadneho člena, ale nemá hlasovacie právo.
4. Zaslúžilým členom Zväzu sa stávajú významní odborníci z odboru, ktorí dosiahli vek päťdesiat rokov a po navrhnutí dvomi zaslúžilými členmi Zväzu, alebo predstavenstvom boli schválení valným zhromaždením.
5. Čestným členom sa môžu stať významné osobnosti, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili o rozvoj chladiacej a klimatizačnej techniky, alebo sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj Zväzu, za predpokladu, že dovŕšili 60 rokov veku a boli navrhnutí dvomi zaslúžilými, alebo čestnými členmi, alebo predstavenstvom Zväzu. Čestný člen po schválení valným zhromaždením neplatí členské príspevky avšak môže byť volený do čestných funkcií.
6. Ak je členom právnická osoba /firmy, podniky, obchodné spoločnosti, združenia, inštitúcie, právnické osoby/ má hlasovacie právo vždy len jeden poverený zástupca štatutárneho orgánu, alebo splnomocnený zástupca právnickej osoby. Ak je okrem toho riadnym členom viacej fyzických osôb z takejto organizácie, má hlasovacie právo každý taký člen ako fyzická osoba.
7. Zväz sa vyznačuje širokým zastúpením členov z oblasti výroby, obchodu, servisu, výskumu, vzdelávania, vedy. Vzhľadom na to, udeľuje za vynikajúce výsledky tieto pocty:
- Zaslúžilé členstvo.
- Čestné členstvo.
- Cenu za vynikajúce študijné výsledky.
- Cenu za za vynikajúce výsledky vo výrobe, obchode, servise a vo vzdelávaní.
- Cenu za vynikajúce výsledky vo výskume, vývoji a vede.
- Pamätnú medailu SZ CHKT.
čl. 4
Vznik členstva
l. Členom Zväzu sa stáva na základe prihlášky fyzická a právnická osoba, o prijatí ktorých rozhodlo uznesením predstavenstvo Zväzu. Proti zamietavému rozhodnutiu sa môže člen odvolať. Prihlášku za člena Zväzu podáva žiadateľ o členstvo - právnická osoba na základe uznesenia svojho oprávneného orgánu. Na požiadanie sekretariátu Zväzu doloží uznesenie, vlastné stanovy, alebo iný organizačný predpis a výpis z obchodného, prípadne iného registra. Fyzická osoba k prihláške na požiadanie sekretariátu Zväzu priloží podnikateľské oprávnenie, resp. iný doklad preukazujúci vzťah k predmetnej činnosti.
2. Členstvo vo Zväze nevznikne, ak uchádzač do 30-tich dní od potvrdenia prihlášky za člena neuhradí zápisné a minimálny členský príspevok, resp. jeho pomernú časť.
čl. 5
Pravidlá prijatia

l. Prijatie za člena prebieha na základe vyplnenej prihlášky poslanej na adresu Zväzu.
2. Prihláška je predložená na vyjadrenie predsedovi príslušnej sekcie a na základe jeho doporučenia prejednaná predstavenstvom Zväzu. V prípade súhlasu prihlášku podpisuje tajomník Zväzu a jeden podpísaný exemplár vráti členovi. Druhý založí na sekretariáte Zväzu.
3. Prispievajúci členovia pošlú výkonnému orgánu Zväzu neformálnu ponuku, ktorá je prejednaná prezidentom a tajomníkom Zväzu. Prijatie potvrdí písomne tajomník Zväzu, pričom informuje o prijatí najbližšie zasadnutie predstavenstva Zväzu.
čl. 6
Zánik členstva

l. Členstvo vo Zväze zaniká vystúpením, vylúčením, v prípade právnickej osoby i jej zánikom s likvidáciou bez právneho nástupcu a úmrtím fyzickej osoby.
2. Člen môže zo Zväzu vystúpiť, ak o to požiada. Žiadosť právnickej osoby musí byť doložená uznesením jej oprávneného orgánu. Členstvo vo Zväze pri vystúpení končí dňom doručenia vlastnoručne podpísaného písomného vyhlásenia, z ktorého je nepochybne zrejmý úmysel ukončiť členstvo.
3. Člen môže byť zo Zväzu vylúčený, ak hrubo porušuje stanovy Zväzu a náprava nedostatkov nemôže byť dosiahnutá inými prostriedkami. Podmienkou vylúčenia je, že predstavenstvo Zväzu predtým upozorní člena na zistené nedostatky a ich dôsledky a požiada ho, aby urobil nápravu v primeranej lehote. O vylúčení rozhoduje predstavenstvo Zväzu. Proti vylúčeniu člena zo Zväzu sa môže člen odvolať do l5 - tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia členovi. Predstavenstvo Zväzu, ktoré rozhodnutie vydalo, môže samo odvolaniu vyhovieť, inak predloží odvolanie na rozhodnutie Valnému zhromaždeniu.
4. Pod pojmom " hrubé porušenie stanov Zväzu " sa rozumie aj také správanie člena, ktoré je v rozpore s profesnými, odbornými, stavovskými alebo inými záujmami Zväzu, alebo odboru, a ak sú tieto konaním, vystupovaním, alebo činnosťou takého člena poškodzované. Za hrubé porušenie stanov Zväzu sa považuje i nezaplatenie schváleného minimálneho členského príspevku v zmysle článku 23 týchto stanov.
5. Členské príspevky sa vylúčenému členovi nevracajú.
6. Rozhodnutie o vylúčení nezbavuje člena povinnosti splniť skôr prevzaté záväzky a úlohy až do doby nadobudnutia právnej moci rozhodnutia.
7. Na žiadosť registrovaného odborníka môže predstavenstvo Zväzu prerušiť jeho členstvo. Registrovaný odborník je povinný ku dňu prerušenia odovzdať registračný preukaz a Zväz môže jeho registračné číslo vyčiarknúť zo Zoznamu ak neuhradí náklady spojené s jeho udržiavaním.
8. Pri menej závažnom porušení stanov a záujmov Zväzu môže predstavenstvo uložiť členovi tieto postihy a ich kombinácie:
a/ napomenutie,
b/ dôrazné napomenutie,
c/ napomenutie s peňažnou pokutou do výšky minimálneho členského príspevku za rok,
d/ odobratie registračného čísla odborníka,
e/ pozastavenie členstva s pokutou, alebo bez nej.
čl. 7
Práva a povinnosti člena

l. Členovia majú rovnaké práva najmä :
- aktívne ochraňovať svoje vlastné profesné záujmy, pokiaľ tieto neodporujú stanovám a sú v súlade so záujmami Zväzu,
- zúčastňovať sa na podujatiach Zväzu, uvádzať členstvo vo Zväze pri firemnom značení, využívať ďalšie výhody poskytované Zväzom,
- žiadať orgány Zväzu o pomoc pri riešení konkrétnych profesných problémov, o informácie z činnosti Zväzu a jeho orgánov,
- byť volený do orgánov Zväzu a spolupracovať pri výkone činnosti Zväzu,
- predkladať podnety, pripomienky a návrhy, podieľať sa na koncepčnej činnosti Zväzu,
- využívať informačné a metodické služby Zväzu, žiadať vytváranie podmienok pre odborný rast a pre výmenu odborných poznatkov,
- používať za svojim menom, firmou označenie členstva vo Zväze,
- predkladať vzájomné spory na posúdenie zmierovacej komisii Zväzu.
2. Členovia majú rovnaké povinnosti, najmä :
- dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov Zväzu,
- zložiť zápisné a minimálny členský príspevok pri prijatí za člena Zväzu,
- každoročne prispievať na činnosť Zväzu a konto nadácie podľa dohodnutých pravidiel na valnom zhromaždení,
- poskytovať Zväzu nevyhnutné podklady a informácie potrebné pre zabezpečenie ochrany záujmov členov Zväzu a plnenie povinností vyplývajúcich Zväzu z týchto stanov,
- ak ide o člena - právnickú osobu, informovať Zväz o zámere člena na jeho splynutie, zlúčenie, rozdelenie či zrušenie s likvidáciou.
Tretia časť   

ORGÁNY ZVÄZU

čl. 8
Základné ustanovenia

l. Sústavu orgánov Zväzu tvoria volené orgány zložené z členov resp. zástupcov členov, prostredníctvom ktorých sa títo podieľajú na riadení a správe spoločných záležitostí Zväzu. Vo svojej činnosti sa riadia týmito stanovami, rokovacími poriadkami a zákonmi Slovenskej republiky.
2. Volenými orgánmi a funkcionármi Zväzu valným zhromaždením sú :
a/ predstavenstvo,
b/ kontrolná komisia,
c/ zmierovacia komisia,
d/ predsedovia a vedenia odborných sekcií.
.3. Okrem volených orgánov do sústavy orgánov patrí aj:
a/ valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán Zväzu,
b/ sekretariát Zväzu, vrátane tajomníka Zväzu,
c/ lektorský zbor,
d/ redakčná rada,
e/ školiace pracoviská,
f/ skúšobné komisie.
čl. 9
Valné zhromaždenie

l. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom členov združených vo Zväze, do pôsobnosti ktorého patrí najmä :
a/ schvaľovať a meniť stanovy Zväzu,
b/ rozhodovať o zlúčení, splynutí, rozdelení, zániku s likvidáciou Zväzu a majetkových dôsledkoch s tým spojených ,
c/ schvaľovať koncepčné zámery Zväzu,
d/ prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie Zväzu,
e/ prerokovávať sťažnosti a odvolania členov na činnosť a rozhodnutia predstavenstva a kontrolnej komisie,
f/ voliť na 4 ročné funkčné obdobie predstavenstvo, kontrolnú a zmierovaciu komisiu, predsedov a vedenia odborných sekcií,
g/ odvolávať členov predstavenstva, kontrolnej a zmierovacej komisie, predsedov odborných sekcií, ak sú na to závažné dôvody.
h/ uvoľňovať z funkcií na vlastnú žiadosť členov predstavenstva, kontrolnej a zmierovacej komisie a predsedov a členov vedení odborných sekcií,
i/ schvaľovať rozpočet, výšku zápisného a minimálnych členských príspevkov Zväzu na rok,
j/ schvaľovať nových lektorov a predsedov skúšobných komisií,
k/ prerokovávať odborne alebo profesne závažné témy formou prednášok, panelových diskusií, alebo inými spôsobmi,
l/ podávať zásadné vysvetlenia a prijímať stanoviská, ktoré majú vzťah k problematike chladiacej a klimatizačnej techniky, a to v oblasti právnej, spoločenskej, priemyselnej, výskumnej a pod.,
m/ prerokovávať a schvaľovať správy a plány predsedov odborných sekcií,
n/ prerokovávať a schvaľovať výsledky hospodárenia za príslušný rok.q 2. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok.
3. Na valné zhromaždenie majú prístup všetci členovia Zväzu a pozvaní hostia, aj zo zahraničia.
4. Valné zhromaždenie zvoláva prezident Zväzu.
5. Pozvánky spolu s programom a ostatnými materiálmi potrebnými na rozhodovanie tohoto najvyššieho orgánu musia byť zaslané najneskoršie 21 dní pred termínom zhromaždenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné mandátovým hlasovaním, ak bolo riadne zvolané k bodom programu zverejneným na pozvánke. K bodom programu vopred nezverejneným je zhromaždenie uznášania schopné pri minimálne 30% účasti riadnych členov s mandátovým spôsobom hlasovania, mimo uznesení ďalej vymedzenými týmito stanovami. Mandátový počet hlasov kolektívneho člena je odvodený z podielu členského príspevku kolektívneho člena a minimálneho členského príspevku individuálneho člena. Mandát na hlasovanie má buď vedúci organizácie kolektívneho člena, alebo ním písomne poverený zástupca štatutárneho orgánu, respektíve splnomocnený zástupca právnickej osoby..
6. K platnosti uznesenia valného zhromaždenia o zlúčení, splynutí, rozdelení, zániku s likvidáciou Zväzu a majetkových dôsledkoch sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov. V ostatných prípadoch sa valné zhromaždenie uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov sa musí návrh uznesenia znovu prejednať a hlasovanie opakovať.
7. Prezident je povinný zvolať valné zhromaždenie najneskoršie do 6-tich týždňov od dátumu, kedy o to požiada najmenej 10 % všetkých riadnych členov Zväzu, alebo najmenej polovica predstavenstva Zväzu.
8. Najneskoršie do 10 dní po každom valnom zhromaždení musí byť spracovaný protokol. Protokol podpisuje prezident /v jeho neprítomnosti viceprezident/, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia protokolu z členov prítomných na valnom zhromaždení. Protokol bude rozposlaný všetkým členom buď samostatne, alebo ako súčasť najbližšieho periodika Zväzu.
9 Ak má valné zhromaždenie prejednávať dôverné záležitosti alebo problémy súvisiace s ochranou profesných alebo podnikateľských záujmov členov, môže byť na žiadosť ktoréhokoľvek člena jednanie vyhlásené za uzatvorené. Znamená to, že sa jednania počas tejto doby zúčastnia len riadni členovia. O takomto návrhu sa vždy hlasuje a rozhoduje prostá väčšina hlasov.
čl. 10
Predstavenstvo Zväzu

1. Predstavenstvo Zväzu tvorí 7 zvolených zástupcov riadnych členov Zväzu, ktorých voľba bola vykonaná na valnom zhromaždení.
2. Zvolené predstavenstvo volí zo svojho stredu prezidenta Zväzu a viceprezidenta Zväzu.
3. Predstavenstvu Zväzu je priamo podriadený tajomník Zväzu, ktorého povinnosti sú dané pracovnou zmluvou, alebo zmluvou o dielo na vykonanie odborných prác a pod. Tajomník Zväzu môže byť odvolaný len prezidentom Zväzu po predchádzajúcom prejednaní v predstavenstve Zväzu.
4. Predstavenstvo je kolektívnym štatutárnym orgánom Zväzu, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
5. Zvolené predstavenstvo môže byť rozšírené o predsedov vedení jednotlivých sekcií, ďalej predsedov lektorského zboru, redakčnej rady, zmierovacej a kontrolnej komisie s hlasom poradným.
6 Zodpovednosť a právomoci predstavenstva vyplývajú zo stanov Zväzu.
7 Funkcie prezidenta a viceprezidenta sú čestné. Tajomník Zväzu nesmie byť súčasne vo funkcii v iných profesných zväzoch alebo spolkoch.
čl. 11
Voľba predstavenstva

l. Valné zhromaždenie volí predstavenstvo hlasovaním.
2. Pred voľbou musia byť kandidáti na voľbu do predstavenstva stručne predstavení valnému zhromaždeniu.
3. Sčítanie hlasov vykonáva volebná komisia. Vo volebnej komisii nesmú byť navrhovaní kandidáti do predstavenstva. Predseda volebnej komisie oznámi výsledok volieb ihneď po sčítaní hlasov. Zápis o vykonaní voľby uschováva tajomník Zväzu až do ďaľších volieb.
4. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí obdržali nadpolovičnú väčšinu hlasov. Pokiaľ ani jeden z kandidátov neobdržal nadpolovičnú väčšinu hlasov, prebieha ďaľšie kolo volieb. Voľba sa vykoná tajným hlasovaním, alebo verejným hlasovaním, ak sa táto možnosť vopred odsúhlasí verejným hlasovaním.
5. Predstavenstvo je volené na obdobie 4 rokov. Vo funkcii zostáva vždy až do budúcich volieb.
6. Pokiaľ niektorý z členov predstavenstva ukončí z objektívnych dôvodov svoju činnosť pred uplynutím volebného obdobia, potom najbližšie valné zhromaždenie zvolí náhradníka, ale iba na zbytok pôvodného volebného obdobia.
7. Znovu zvolenie na ďaľšie funkčné obdobie je možné.
čl. 12
Zasadanie predstavenstva

l. Zasadanie predstavenstva zvoláva prezident, alebo tajomník, ak ho prezident touto úlohou poverí.
2. Zasadnutia predstavenstva sa pravidelne zúčastňuje aj tajomník Zväzu s hlasom poradným a informuje predstavenstvo o stave činnosti Zväzu.
3. Na zasadnutie predstavenstva môžu byť v prípade potreby pozvaní aj ďaľší členovia Zväzu ako poradný orgán predstavenstva. Rozšírené predstavenstvo tvoria predsedovia odborných sekcií, predsedovia lektorského zboru, redakčnej rady, kontrolnej a zmierovacej komisie s hlasom poradným.
4 Predstavenstvo je povinné:
a/ riadiť a určovať zásadné smery pre činnosť Zväzu,
b/ pripravovať a predkladať rozpočet Zväzu na schválenie valnému zhromaždeniu, schvaľovať presuny v rozpočte medzi jednotlivými položkami a zmeny v rozpočte v priebehu roka do výšky rozpočtovej rezervy vo väzbe na úlohy a zmluvné záväzky Zväzu,
c/ vyjadrovať sa k menovaniu tajomníka Zväzu, predsedov redakčnej rady, lektorského zboru a skúšobných komisií,
d/ zostavovať plán prevádzkových nákladov Zväzu vrátane cestovných, iných nákladov, e/ plniť úlohy uložené valným zhromaždením,
f/ určovať miesto konania valného zhromaždenia,
g/ zastupovať a hájiť záujmy členov jednotlivých sekcií,
h/ postihovať členov za porušovanie stanov Zväzu.
Predstavenstvo je kompetentné:
a/ navrhovať udelenie zaslúžilého, čestného členstva a iných ocenení,
b/ navrhovať výšku zápisného a minimálneho členského príspevku,
c/ menovať členov pracovných teamov,
d/ zvolávať zmierovaciu komisiu,
e/ schvaľovať stupeň registrácie odborníkov a členov lektorského zboru a náklady s tým spojené, ako aj náklady s vydávaním registračných preukazov nečlenon Zväzu,
f/ znižovať minimálne členské príspevky v odôvodnených prípadoch, odpustiť minimálny členský príspevok vynikajúcim študentom a prideliť im registračné číslo odborníka,
g/ jednať so zahraničnými záujemcami o kontakty alebo členstvo vo Zväze,
h/ dopĺňať organizačnú štruktúru Zväzu a vykonať personálne zmeny s platnosťou do najbližšieho valného zhromaždenia,
i/ stanovovať poplatky za služby Zväzu.
5. Ďaľšie úlohy môžu byť predstavenstvu Zväzu ukladané pracovnými poriadkami schválenými valným zhromaždením..
6. Závery prijímané predstavenstvom Zväzu a výsledky jeho práce sú hovorcom predstavenstva oznamované členskej základni /v prípade konania valného zhromaždenia/, alebo tajomníkom Zväzu písomne prostredníctvom vydávaného periodika.
7. Zasadanie predstavenstva sa musí konať minimálne dvakrát v priebehu kalendárneho roka. Termín zasadnutia musí byť účastníkom oznámený najneskoršie 14 dní dopredu. Pozvánka s programom a potrebnými podkladmi je odosielaná tajomníkom Zväzu na návrh prezidenta Zväzu.
8. Pri rozhodovaní má každý člen predstavenstva l hlas. Zasadnutie riadi prezident. Predstavenstvo je uznášania schopné, keď je na zasadnutí prítomná aspoň polovica členov predstavenstva Zväzu. Hlasovanie je platné, ak vyslovila súhlas prostá väčšina.
9. Predstavenstvo Zväzu môže zadávať svojim členom riešenie konkrétnych úloh i dôverného charakteru. Z každého zasadnutia predstavenstva je spísaný protokol, ktorý podpisuje prezident /v jeho neprítomnosti viceprezident/ a overovateľ. Tajomníkom Zväzu je poslaný po zasadnutí všetkým členom predstavenstva buď samostatne alebo prostredníctvom vydania najbližšieho periodika. Zasadnutie predstavenstva musí byť zvolané najneskoršie do 1 mesiaca, ak o to požiada niektorý člen predstavenstva a svoju žiadosť doloží podpismi najmenej 10 členov Zväzu, alebo pokiaľ o to požiada najmenej štvrtina členov predstavenstva.
čl. 13
Odborné sekcie

1. Odborné sekcie sú odbornými orgánmi Zväzu a podľa zamerania sa delia pre:
- oblasť chladiacej techniky na a/ sekciu výrobnú,
b/ sekciu servisno-obchodnú,
- oblasť klimatizačnej techniky c/ sekciu projekčnú,
d/ sekciu inžiniersko-dodávateľskú,
- oblasť vzdelávania e/ sekciu vzdelávaciu - spoločnú pre obidve oblasti.
Toto členenie sa môže v prípade potreby nových aktivít horizontálne i vertikálne rozširovať na pracovné skupiny pre oblasť napríklad tepelných čerpadiel, prepravného chladenia, kryológie, výskum a vývoj, skúšobníctvo, životné prostredie a pod. tak, aby sa čo najviac približovalo medzinárodne uplatňovanému členeniu. V období medzi valnými zhromaždeniami organizačné a personálne zmeny, ako aj nové zámery schvaľuje predstavenstvo s platnosťou do najbližšieho valného zhromaždenia.
2. Sekcie rozpracujú základný program a hodnotenie svojej činnosti, čo predložia na schválenie predstavenstvu a valnému zhromaždeniu. Takto posúdené materiály archivuje tajomník počas funkčného obdobia.
3. Stanovy Zväzu sú pre činnosť každej sekcie záväzné. V sporných prípadoch môže zrušiť rozhodnutie sekcie predstavenstvo Zväzu.
4. Vedúci pracovných skupín, predseda a jeho zástupca tvoria vedenie sekcie.
6. Každá sekcia menuje svojho zástupcu do redakčnej rady pre vydávanie informačného periodika.
čl. 14
Voľba predsedu a vedenia sekcie

l. Vedenie odbornej sekcie /minimálne 3 členné/ je volené na valnom zhromaždení na návrh predstavenstva na obdobie 4 rokov rovnakým spôsobom ako predstavenstvo. Vedenie zvolí zo svojho stredu predsedu sekcie, ktorý menuje vedúcich pracovných skupín a svojho zástupcu. Členov pracovných skupín, minimálne 3, menujú ich vedúci. Personálne zloženie a organizačnú štruktúru sekcie zverejní predseda sekcie v najbližšom periodiku Zväzu a uloží na sekretariáte Zväzu.
2 Predseda sekcie zvoláva zasadnutie vedenia sekcie podľa potrieb sekcie, minimálne však dvakrát do roka.
3. Pre zasadanie sekcie platia ustanovenia ako pre zasadanie predstavenstva Zväzu.
4. Zasadnutia vedenia sekcie sa zúčastňuje tajomník Zväzu, ktorý má hlas poradný.
čl. 15
Zmierovacia komisia

l. Zmierovacia komisia má 3 členov a tvoria ju členovia Zväzu zvolení valným zhromaždením Zväzu. Pre voľbu zmierovacej komisie platia rovnaké ustanovenia ako pre voľbu predstavenstva. Členovia zmierovacej komisie sú volení na 4 roky a znovu zvolenie na ďaľšie funkčné obdobie je možné.
2. Zmierovacia komisia volí zo svojho stredu predsedu komisie tajným hlasovaním. Predseda podpisuje uznesenia zmierovacej komisie, organizuje jej výkon a zastupuje ju navonok.
3. Úlohou zmierovacej komisie je prešetrenie každého sporného prípadu medzi členmi v rámci Zväzu, jeho dokladovanie a následné rozhodnutie. Záverečného prejednania sa zúčastňujú vždy obidve sporné strany. V prípade nezdaru je spor predložený predstavenstvu.
4. Pre činnosť zmierovacej komisie platí "Rokovací poriadok zmierovacej komisie" odsúhlasený predstavenstvom Zväzu a zverejnený prostredníctvom tlačového periodika Zväzu.
5. Funkcia v zmierovacej komisii je čestná.
6. Zmierovacia komisia je povinná o záveroch šetrenia informovať prostredníctvom tajomníka Zväzu predstavenstvo Zväzu.
7. Zmierovacia komisia na plnenie svojich úloh je oprávnená vyžiadať si pomoc od prezidenta Zväzu. Tento je povinný poskytnúť zmierovacej komisii pomoc a súčinnosť. Taktiež je oprávnená prizvať na vykonávané šetrenie súdnych znalcov.
8. Členstvo v zmierovacej komisii je nezlučiteľné s členstvom, v inom volenom orgáne Zväzu, za členov zmierovacej komisie nemôžu byť zvolení pracovníci sekretariátu Zväzu.
9. Predseda zmierovacej komisie, alebo ním poverený člen sa zúčastňuje rozšíreného zasadnutia predstavenstva Zväzu bez hlasovacieho práva.
čl. 16
Kontrolná komisia

l. Kontrolná komisia je 3-členným orgánom Zväzu, voleným na obdobie 4 rokov valným zhromaždením.
2. Prislúcha jej kontrolovať najmä :
a/ dodržiavanie stanov Zväzu,
b/ plnenie uznesení orgánov Zväzu,
c/ hospodárenie Zväzu podľa schváleného rozpočtu, správnosť vedenia účtovníctva, a predpísanej evidencie.
3. Kontrolná komisia predkladá ročnú správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu, ktorému za svoju činnosť zodpovedá.
4. O výsledkoch svojej kontrolnej činnosti v priebehu roka informuje písomne i predstavenstvo a navrhuje mu prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
5. Kontrolná komisia na plnenie svojich úloh je oprávnená vyžiadať si pomoc od prezidenta Zväzu. Tento je povinný poskytnúť kontrolnej komisii pomoc a súčinnosť. Taktiež je oprávnená prizvať na vykonávané šetrenie súdnych znalcov.
6. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlúčiteľné s členstvom, v inom volenom orgáne Zväzu, za členov kontrolnej komisie nemôžu byť zvolení pracovníci sekretariátu Zväzu.
7. Predseda kontrolnej komisie, alebo ním poverený člen sa zúčastňuje rozšíreného zasadnutia predstavenstva Zväzu bez hlasovacieho práva.
8. Funkcia v kontrolnej komisii je čestná. Pre činnosť komisie platí "Rokovací poriadok kontrolnej komisie" zverejnený prostredníctvom tlačového periodika Zväzu.
9. Kontrolná komisia sa schádza najmenej 2 krát ročne. Jej schôdze zvoláva a riadi predseda. Je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie je platné, ak preň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
10. Návrhy kontrolnej komisie je predstavenstvo Zväzu povinné prerokovať spravidla na svojej najbližšej schôdzi po ich predložení.
čl. 17
Tajomník Zväzu a sekretariát

l. Tajomníka Zväzu menuje prezident po prejednaní v predstavenstve.
2. Tajomník Zväzu riadi a je zodpovedný za :
a/ chod sekretariátu Zväzu,
b/ vedenie účtovníctva Zväzu,
c/ evidenciu členskej základne a členských príspevkov,
d/ evidenciu registrovaných odborníkov a vydávanie registračných preukazov,
e/ vydávanie tlačových materiálov a informácií,
f/ hospodárenie Zväzu v súlade so schváleným rozpočtom a inými príjmami,
g/ obchodnú činnosť,
h/ styk s bankou.
3. Tajomník vedie všetky jednania súvisiace s činnosťou Zväzu a zúčastňuje sa rokovaní predstavenstva, jednotlivých sekcií, komisií, skúšok na registráciu odborníkov, a pod.
4. Má prístup na rokovanie zmierovacej, kontrolnej komisie.
5. Obsadzuje funkcie v sekretariáte, odsúhlasené predstavenstvom.
6. Rozhoduje o nakladaní s hnuteľným majetkom a prenájme nehnuteľného majetku a vykonáva s tým súvisiace majetkoprávne úkony v súlade s úlohami a rozpočtom Zväzu..
čl. 18
Lektorský zbor

1. Tvoria ho skúsení, uznávaní, bezúhonní odborníci z odboru, schopní prednášať, odovzdávať svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosť záujemcom o registráciu ich odbornej spôsobilosti v rámci Zväzu. Najskúsenejších z nich predstavenstvo navrhuje a valné zhromaždenie schvaľuje za predsedov skúšobných komisií.
2. Za členov lektorského zboru navrhujú predsedovia skúšobných komisií, schvaľuje ich predstavenstvo a valné zhromaždenie.
3. Členovia lektorského zboru a predsedovia skúšobných komisií sa preukazujú farebne odlíšenou registračnou kartou a majú prednosť pri účasti na vzdelávacích programoch Zväzu.
4. Lektorský zbor navrhuje v spolupráci so vzdelávacou komisiou náplň a štruktúru školení, ďalej zápis do Zoznamu odborníkov Zväzu a pod.
čl. 19
Redakčná rada

1. Redakčná rada zostavená z jej predsedu, delegovaných členov jednotlivých odborných sekcií a tajomníka Zväzu môže byť predstavenstvom Zväzu rozšírená na 7 členov.
2. Prezident na návrh redakčnej rady po prerokovaní v predstavenstve Zväzu menuje predsedu redakčnej rady.
3. Redakčná rada zostavuje vydavateľský ročný a výhľadový plán na obdobie 4 rokov, ktoré schvaľuje predstavenstvo Zväzu.
4. Redakčná rada zaraďuje a oceňuje publikované príspevky podľa schválených publikovaných zásad raz ročne.
čl. 20
Školiace pracoviská

1. Zväz uprednostňuje pri realizácii svojho programu celoživotného vzdelávania školiace pracoviská na stredných odborných učilištiach, ktorých zriaďovateľom je príslušné ministerstvo Slovenskej republiky a ktoré sú zároveň všestranne podporované niektorým z významných výrobcov chladiacej alebo klimatizačnej techniky a majú predpoklady dobrého materiálno-technického, lektorského a pedagogického zabezpečenia.
2. Zväz pri vzdelávaní členov lektorského zboru, projektantov a ostatných pracovníkov s vyšším vzdelaním alebo praxou úzko spolupracuje s príslušnými katedrami na vysokých školách a ostatnými vzdelávacími a vedeckými inšitúciami doma i v zahraničí.
3. Účastníci školenia si hradia vzniknuté náklady a školiace pracovisko odvádza x % /x určí predstavenstvo Zväzu/ z celkových nákladov na školenie na účelový fond Zväzu k úhrade nákladov sekretariátu na vzdelávanie a registráciu odborníkov.
čl. 21
Skúšobné komisie a skúšky

1. Skúšobné komisie sú výkonným orgánom Zväzu pre veci týkajúce sa registrácie odborníkov v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky. Rozhodujú o zapísaní do Zoznamu a navrhujú predstavenstvu Zväzu stupeň registrácie, prerušenie, alebo vyčiarknutie zo Zoznamu registrovaných odborníkov. Vynikajúcich odborníkov navrhujú za členov lektorského zboru.
2. Predsedu skúšobnej komisie pre príslušné školenie menuje na návrh predsedu odbornej sekcie, štatutárny zástupca Zväzu z radov predsedov skúšobných komisií schválených predstavenstvom a valným zhromaždením Zväzu. Predseda zostaví minimálne 3 člennú /3 členné/ skúšobnú komisiu /skúšobné komisie/ zo zástupcov školiaceho pracoviska a orgánov štátnej správy, ak si to rozsah skúšky vyžaduje.
3. Skúšobná komisia o výsledkoch skúšky a konečnom rozhodnutí vedie protokol, ktorý podpisujú členovia skúšobnej komisie. Archivuje sa na sekretariáte Zväzu. Registrovanému odborníkovi Zväz vydá registračný preukaz farebne rozlíšený podľa stupňa registrácie.
4. Skúšobná komisia odbornú spôsobilosť uchádzača preverí testom, ústnou skúškou a praktickou úlohou. Odborná skúška je verejná. Vyhodnocuje sa dvojstupňovo bez účasti uchádzača. Ak sa ku skúške nedostaví uchádzač bez náležitého písomného odôvodnenia so žiadosťou o odklad skúšky, potom uhradené náklady za skúšku prepadajú v prospech školiaceho pracoviska a Zväzu. Ak uchádzač nevyhovel stanoví sa ďalší termín skúšky spravidla na najbližšom školení, nie však skôr ako o dva mesiace.
Štvrtá časť   

REGISTRÁCIA ODBORNÍKOV

čl. 22
Zoznam registrovaných odborníkov

1. Registrovaným odborníkom v SZ CHKT odbore chladiacej a klimatizačnej techniky je ten, kto je zapísaný v "Zozname odborníkov" a má registračný preukaz. Registrovaný odborník je oprávnený vykonávať činnosti podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a podľa dohôd uzatváraných medzi Zväzom a výrobcami chladiacej a klimatizačnej techniky. Táto možnosť zaniká dňom vyčiarknutia zo Zoznamu respektíve prešlou dobou platnosti registračného preukazu.
2. Stupeň registrácie /zápis do Zoznamu starších odborníkov/ na základe výsledkov odborných skúšok a zodpovedajúcej praxe navrhuje skúšobná komisia a schvaľuje predstavenstvo.
3. Do Zoznamu môže nahliadnuť a robiť si z neho výpisy iba oprávnená osoba. Zoznam sa vedie v knihe s pevnou väzbou a čísluje sa postupným číselným radom. Zoznam je vlastníctvom Zväzu.
4. Úplný Zoznam registrovaných odborníkov sa raz ročne zverejní. Zverejňujú sa aj mená a dátumy jednotlivých zapísaní a vyčiarknutí zo Zoznamu.
5. Do Zoznamu sa zapíše ten, kto v deň zápisu spĺňa všetky predpoklady podľa stanov Zväzu. Uchádzač o zápis sa preukazuje osvedčením o skúške zo základného školenia Zväzu a osvedčeniami o skúškach v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Registrovanému odborníkovi je vydaný registračný preukaz sekretariátom Zväzu. Opätovné vydanie v prípade straty, znehodnotenia vykoná sekretariát Zväzu za úhradu vzniknutých nákladov.
6. O zapísaní do Zoznamu rozhoduje skúšobná komisia. Za vedenie Zoznamu a za správnosť a úplnosť v ňom zodpovedá tajomník. Nezapísanie do Zoznamu alebo vyčiarknutie je preskúmateľné kontrolnou komisiou Zväzu.
7. Registrovaného odborníka môže dať vyčiarknuť predstavenstvo Zväzu, ak preukazateľne nastali dôvody v zmysle stanov Zväzu a platnej legislatívy Slovenskej republiky, na základe odborného posúdenia buď v skúšobných komisiách, alebo v odborných sekciách, v zmierovacej komisii. Dôvody pre vyčiarknutie sa preukazujú úradnými listinami, alebo sa dokladujú vlastným zisťovaním. O tom, ktorý doklad je možné nahradiť čestným vyhlásením rozhoduje predstavenstvo. Ak je pochybnosť o dôvode vyčiarknutia, predstavenstvo vypočuje registrovaného odborníka.
8. Existuje samostatný vzťah medzi výrobcom a registrovaným odborníkom SZ CHKT a registrovaným odborníkom a Zväzom. Výrobcovia na základe vzájomnej dohody so SZ CHKT informujú Zväz o zmenách vo vzťahu k registrovaným odborníkom. Zväz informácie eviduje a zohľadní podľa vlastného uváženia voči ostatným výrobcom podľa uvedenej dohody pri dodržiavaní zákonov Slovenskej republiky a stanov Zväzu.
Piata časť   

HOSPODÁRENIE ZVÄZU

čl. 23
Hospodárenie Zväzu, minimálne členské príspevky a dary

l. Majetkom Zväzu sú veci v jeho vlastníctve a iné majetkové hodnoty. Majetok Zväzu sa tvorí z príspevkov členov a iných príjmov. Zväz zodpovedá svojim majetkom za plnenie svojich povinností a záväzkov Zväzu a Zväz nezodpovedá za plnenie povinností a záväzkov člena s výnimkou tých osôb, ktoré sú valným zhromaždením alebo predstavenstvom poverené rokovať menom Zväzu.
2. Zväz vedie jednoduché účtovníctvo a zostavuje účtovnú uzávierku. Základným finančným zdrojom je príspevkový fond. Zväz môže zriaďovať, tvoriť a používať účelové fondy, ktoré súvisia s jeho činnosťou.
3. S príjmami hospodári Zväz v súlade s rozpočtom schváleným valným zhromaždením. Zodpovedajúco k získaným príjmom súvisiacich s činnosťou Zväzu /školenia, výstavy, semináre, .../ sa môžu čerpať prostriedky na náklady súvisiace s ich zabezpečovaním. Mimoriadne výdavky, nutné pre činnosť Zväzu v priebehu roka schvaľuje predstavenstvo v rámci rozpočtovej rezervy tvorenej valným zhromaždením do výšky 10 % z celkového rozpočtu. Rezerva Zväzu sa tvorí na účte maximálne do výšky zápisného členov Zväzu.
4. Člen Zväzu platí minimálne členské príspevky a pri vstupe do Zväzu platí zápisné. Ich výšku schvaľuje valné zhromaždenie na základe rozpočtu vypracovaného a predkladaného predstavenstvom Zväzu. Príspevky sú ročné a sú poukazované na číslo účtu Zväzu respektíve v hotovosti pracovníkom sekretariátu Zväzu proti potvrdeniu. V prípade vstupu nového člena v prvej polovici kalendárneho roka je členský príspevok v celoročnej výške. V prípade vstupu v druhej polovici roka je príspevok vo výške jednej polovice minimálneho členského príspevku.
5. Príspevok je splatný každoročne do 30. januára. Za každý mesiac omeškania sa zvyšuje o 10 %. Ak nebol uhradený ani do 30. júna, považuje sa to za hrubé porušenie povinností člena.
6. Minimálny členský príspevok možno na žiadosť člena jednorázovo znížiť až na štvrtinu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, najmä z dôvodu nezavinenej finančnej tiesne, alebo inej sociálnej núdze. O znížení rozhoduje predstavenstvo Zväzu, ktoré môže tiež odpustiť členský príspevok vynikajúcim študentom a absolventom škôl na jeden rok.
7. Finančné prostriedky poukázané na konto Zväzu ako dary, môžu byť použité na účely vzdelávania pracovníkov - členov Zväzu - v odbore chladiacej a klimatizačnej techniky, na zabezpečenie chodu výkonného orgánu, nákup potrebných zariadení a pod., ak darca písomne výslovne neurčí iné použitie.

8. Na podporu vzdelávania a služieb členom Zväzu sa tvorí účelový fond z príjmov presahujúcich rozpočtované náklady nutné na činnosť Zväzu. O jeho čerpaní rozhoduje predstavenstvo na základe plnenia príjmov Zväzu k 30. januáru a ich čerpania v priebehu roka. Pritom uprednostňuje podujatia a aktivity uvedené v hlavných publikovaných zámeroch Zväzu na valnom zhromaždení.
9. Zväz na podporu mimoriadnych aktivít môže vytvárať konto nadácie.
10. Príjmy z výnosov vlastnej činnosti nie sú založené na podnikaní v zmysle Zákona o daniach z príjmov 286/92 Zb. V zmysle § 19 ods. b nie sú predmetom súťaže s inými osobami a ak sú úmerné k vynaloženým nákladom sú od dane oslobodené. Podľa § 19 sú od dane oslobodené členské príspevky prijaté záujmovými združeniami právnických osôb.
11. Majetok Zväzu možno použiť iba na činnosť, na ktorú je účelovo určený a ktorá je v súlade s úlohami Zväzu.
12. Pri zániku Zväzu rozhoduje o likvidácii jeho majetku a záväzkov valné zhromaždenie.
Šiesta časť   

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

čl. 24
Súdna ochrana

V zmysle platných zákonov, ak člen Zväzu považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno podľa stanov podať odvolanie za nezákonné, alebo odporujúce stanovám, môže do 30-tich dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať súd o jeho preskúmanie. Návrh na preskúmanie nemá odkladný účinok. Súd však môže v odôvodnených prípadoch výkon napadnutého rozhodnutia pozastaviť.

čl. 25
Zrušenie Zväzu
l. Zrušením Zväzu končia činnosť všetky jeho pracovné orgány.
2. Zväz môže byť zrušený rozhodnutím valného zhromaždenia za súhlasu minimálne 75% riadnych členov Zväzu.
3. Zväz môže byť zrušený v súlade so zákonom o združovaní občanov.

Odporučili : Vedenia odborných sekcií, lektorský zbor, kontrolná komisia, zmierovacia komisia, redakčná rada a predstavenstvo dňa 21.októbra 1994 v Lipovciach. Členovia Zväzu v pripomienkovacom konaní do 15.11. 1994 a predstavenstvo dňa 18.11. 1994 v Novom Meste n.V. po zapracovaní pripomienok členov Zväzu.

Schválilo : 2.Valné zhromaždenie SZ CHKT dňa 9. decembra 1994 v Nitre Zaregistrované : MV SR 3.1. 1995 č. spisu VVS/1-900/90-8525-1

Zaregistrovalo Ministerstvo vnútra
Vydal: Slovenský Zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Hlavná 325, 90041 Rovinka. Zodpovedný pracovník: Ing. Peter Tomlein, CSc., tel./fax: 07/986420