SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

TNK

Technické normalizačné komisie

 

Technické normalizačné komisie (ďalej len TNK) pracujú na základe Vestníka ÚNMS č. 7/1997 a jeho príloh:

"Štatút a rokovací poriadok TNK".

TNK sú odbornými normalizačnými orgánmi s celoštátnou pôsobnosťou, registrovanými, metodicky riadenými a koordinovanými Slovenským ústavom technickej normalizácie (ďalej len SÚTN), zriaďovanými na návrh zainteresovaných sfér spoločnosti ku komplexnému riešeniu všetkých otázok technickej normalizácie vo  vymedzenom rozsahu oboru ich pôsobnosti. Činnosť TNK je založená na princípe zainteresovanosti rôzných sfér společnosti na dosiahnutí vzájomne prospešných normalizačných riešení a to formou účasti poverených zástupcov príslušných orgánov, organizácií a podnikateľov v TNK, ktorí uplatňovaním svojich požadaviek zabezpečujú dosiahnutie spoločenskej dohody v riešených otázkách.

TNK v rozsahu svojej pôsobnosti, v súlade so záujmami a potrebami rozvoja  ekonomiky, pri rešpektovaní zásad a cieľov normalizácie v oblasti vnútroštátnej a mezinárodnej spolupráce najmä:

·        navrhujú a prejednávají koncepciu normalizácie a programy normalizačných prác na základe požadaviek zastúpených záujmových sfér, väzieb na mezinárodnú normalizáciu a potrieb ekonomiky SR;

·        posudzujú, prejednávajú a spracovávajú námety na vypracování slovenských a medzinárodných noriem, popr. námety na  vypracovanie iných normalizačných úloh a posudzujú návrhy na spôsob a výšku ich finančného zabezpečenia;

·        prejednávajú návrhy nových slovenských noriem, návrhy na zmeny, revízie a zrušení platných noriem, popr. se podieľajú na ich spracovaní  a to v úzkej súčinnosti so spracovateľmi príslušných úloh; prejednávajú výsledky pripomienkového konania na základe podkladov spracovateľov a svojimi pripomienkami a návrhmi všestranne napomáhajú k dosiahnutiu optimálnych výsledkov;

·        sledujú a priebežne analyzujú priebeh a výsledky mezinárodnej normalizacie, najmä v obdobných komisiách ISO, IEC, CEN, CENELEC a v spolupráci so spracovateľmi príslušných úlho zaujímají stanoviská k návrhom európskych a  mezinárodných noriem, ku spôsobu ich uplatnenia v SR a ku všetkým ďalším otázkam, vyplývajúcich z mezinárodnej spolupráce v danom obore, popr. posudzujú návrhy na účasť a zloženie delegácií odborníkov SR na mezinárodných jednaniach;

·        dbajú na to, aby prijímané normalizačné riešenia boli v súladu s obecne záväznými právnymi predpismi a platnými normami;

·        prejednávajú materiály študijného a rozborového charakteru a vypracovávajú návrhy na ich praktické využitie;

·        prejednávají ďalšie otázky predložené niektorou zo záujmových sfér SR alebo SÚTN.

Z predloženého prehľadu pôsobnosti TNK je jasné, ako doležité je, aby túto činnosť vykonávali odborníci z  oboru, ktorým budú praktické dopady najviac ležať na srdci, pretože sa budú dotýkať priamo ich samých alebo ich podnikov.

Zväz sa podieľa na:

TNK č.81 - Chladiaca technika

TNK č.59 - Vzduchotechnické zariadenia