TSÚ Piešťany

            Predseda ÚNMS vydal 18.12. 2002 zmenu autorizácie SKTC 104 TSÚ Piešťany, ktorú okrem iného rozšíril o:

·        Nariadenie vlády SR č. 513/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby, ktorých najvyšší pracovný pretlak nádoby nie je väčší ako 30 barov a súčin najvyššieho pracovného pretlaku v baroch a objemu nádoby v litroch (bezpečnostný súčin) nie je väčší  ako 10.000 bar.liter a najnižšia pracovná teplota nie je nižšia ako – 50 °C a najvyššia nie je vyššia ako 300 °C pri oceľovej nádobe,...

·        Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia  a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 400/1999 Z.z.

 

Vyhláška č. 718/2002 Z.z.

Nahradila vyhlášku č. 74/1996 Z.z.

            Z prevádzkového hľadiska takmer nezmenená. Zmeny súvisia s technickými zariadeniami, ktoré sú určenými výrobkami a ktoré sa pri uvádzaní na trh alebo uvedení do prevádzky riadia zákonom č. 264/1999 Z.z. v znení zákona č. 436/2001 Z.z.

 

Zákon č. 184/2002 Z.z.

Vyhláška č. 556/2002 Z.z.

Vodný zákon

            Halogenované chladivá sú v zákone uvedené ako nebezpečné látky. Ich zaradenie do zoznamu I alebo II závisí od ich toxicity, rozložiteľnosti a bioakumulácie. Keďže sú prchavé, treba riešiť havarijné situácie väčších potencionálnych únikov 1m3/rok (0,3 m3/rok obzvlášť nebezpečné) tak, aby sa nemohli dostať do povrchových, podzemných vôd a do pôdy podľa § 35:

odsek 2: umiestnenie, monitorovanie, kontrola na tesnosť,

odsek 3: plán preventívnych opatrení a zneškodnenia únikov.

 

Dvojročné záruky

            Ide o doplnenie Občianskeho zákonníka v časti 4. diel 8. hlavy v §§ 612, 616 a 619 (platnosť v r. 2004). V § 616 odseky 5 (montáž) a 6 (vlastnosti výrobkov) budú postavené na rovnakú úroveň v tom zmysle, že sa nesúlad so spotrebiteľskou zmluvou sa považuje aj:

Akýkoľvek nesúlad s právnymi a záväznými normami, aj keď nie sú obsahom spotrebiteľskej zmluvy

 

Návrh zákona o hospodárení s energiou

            Predmetom by mala byť úprava racionálneho hospodárenia s energiou vo všetkých odvetviach hospodárstva vrátane spotreby energie so zohľadnením potreby optimálneho využívania obnoviteľných zdrojov energie v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.

            Zákon by mal ďalej vymedziť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri hospodárení s energiou. Podmienky harmonizácie práva SR s normami Európskej únie zákon napĺňa zavedením označovania vybraných druhov energetických zariadení, požiadavkami na energetickú účinnosť a povinným energetickým auditom.                      

Zakon o obaloch č. 529/2002 Z.z.

            Za papierové a lepenkové obaly výrobca a dovozca platí, ak množstvo prekročí 10 t za rok. Drevene palety je však treba odpočítať. Platí sa po ukončení štvrťroka do 20. dňa nasledujúceho mesiaca podľa zákona o obaloch č. 529/2002 Z.z. čl. II bod 6. Platí sa 60 hal/kg.

            Hlásenie sa podáva štvrťročne na OU – ŽP a na recyklačný fond aj keď ich množstvo neprekročí 10 t za rok. Hlásenie je v prílohe 9 – tlačivo k vyhláške č. 283/2001. Hlásenie treba poslať i dodatočne za rok 2002. Všetky tieto informácie sú na :

www.recfond.sk

            A ešte jedna menej príjemná informácia. Ak dovezené množstvo v roku 2002 prekročilo 10 t je potrebné zaplatiť i dodatočne. To znamená ku 20. aprílu 2003 už mali byť podané hlásenia za rok 2002 a za 1. Q  2003.

 

Návrh zákona o energetickej efektívnosti a TČ

            Pripomienkoval sa do 30.4. 2003. Tento zákon v § 27 vyžaduje uplatnenie tepelných čerpadiel pri výstavbe a rekonštrukcii v prípade priaznivých technicko-ekonomických ukazovateľov. TČ žiada uprednostniť pred elektrickým vykurovaním alebo na báze fosílnych palív hlavne v podmienkach výskytu druhotného alebo prírodného nízkopotencionálneho tepla. V prípade priaznivých ukazovateľov uprednostňovať využívanie TČ s pohonom na zemný plyn, bioplyn pred elektropohonom. Pre odber elektriny TČ v prípade zabezpečenia samostatného merania priznávať tarifu určenú pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie.

 

Návrh nariadenia vlády na označovanie klimatizačných jednotiek

energetickým štítkom

            Pripomienkoval sa do 30.4.2003. Ide o ide o snahu úplnej transpozície smernice EU, ktorá už bola schválená v EU. Z toho dôvodu sa technické problémy iného znenia, ako je uvedené v smernici dajú zapracovať len veľmi ťažko. Ide síce o odborný preklad, ktorý však nie je garantovaný menovaným špecialistom, ktorý by dokázal zohľadniť pripomienky. To prináša nejasnosti v terminológii a dokonca i vecné chyby.