F plyny – nízke GWP

1

Ktoré z nasledujúcich chladív ma kritickú teplotu 31°C?


R717
R32
R744
R290

2

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


25 bar g
56 bar g
90 bar g
14 bar g

3

Aký typ chladiva je R1234ze?


Uhľovodík
HFO, ktorý obsahuje nenasýtený uhlík
HFC, ktorý obsahuje nasýtený uhlík
Oxid uhličitý

4

Do ktorej bezpečnostnej triedy patrí chladivo R744?


A1
B2L
A2
A3

5

Chladivo R290 je


Propylén
Propén
Propán
Izobután

6

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do triedy A2L?


Nízka toxicita, vysoká horľavosť
Vysoká toxicita, vysoká horľavosť
Vysoká toxicita, nižšia horľavosť
Nízka toxicita, nižšia horľavosť

7

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


EN 60079
EN 13313
ISO 817
EN 378

8

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Superkritická tekutina
Dvojfázová zmes pri strednom tlaku
Podchladená kvapalina
Nasýtená para pri strednom tlaku

9

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Teplotu na vstupe do chladiča plynu
Ventilátory chladiča plynu
Teplotu na výstupe z chladiča plynu
Tlak v chladiči plynu

10

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu
Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže
Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná
R744 sa nevyparuje

11

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Aby rozptýlili bezpečne chladivo v prípade úniku
Kvôli zníženiu spotreby energie
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore
Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký

12

Ktoré tvrdenie najlepšie popisuje správanie chladiva R717 a minerálneho oleja kompresora?


R717 je veľmi ľahko miešateľné s kompresorovým olejom a ľahko sa vracia do kompresora
R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva na nízkotlakej strane ako vrstva oleja pod kvapalným R717
Systém spätného odvodu oleja nemožno použiť v systéme s chladivom R717, pretože olej je príliš horúci
R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva vo vysokotlakom kvapalinovom zásobníku ako vrstva oleja nad R717

13

Merný chladiaci výkon chladiva R32 je podobný mernému chladiacemu výkonu ktorého z nasledujúcich chladív?


R134a
R410A
R290
R1234ze

14

Aký je približne merný chladiaci výkon chladiva R404A v porovnaní s chladivom R1270?


Vyšší o 100%
Vyšší o 200%
7-krát vyšší
Približne rovnaký

15

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Vysokotlakový spínač
Zariadenie vyhotovené ako EX „n“
Termostat
Motor ventilátora výparníka

16

Čo je hlavný dôvod, prečo je medená rúrka K65 používaná pri niektorých systémoch s chladivom R744?


Je možné ju ľahko ohýbať
Má dobré vlastnosti pri nízkych teplotách
Znáša vysoké tlaky
Dodáva sa v širokom rozsahu priemerov rúrok

17

Ktoré z tvrdení je správne, pokiaľ ide o inštaláciu Schraderovho ventilu?


Schraderov ventil nesmie byť použitý pri R744 systémoch
Všetky Schraderove ventilové jadrá vyhovujú všetkým chladivám
Jadro musí byť odstránené pokiaľ je telo ventilu pripájané do systému a následne vložené a utiahnuté predpísaným momentom
HC chladivá unikajú zo Schraderových ventilov

18

Ktorý z daných typov systémov má najväčší potenciál úniku chladiva?


Nedeliteľný chladič kvapaliny
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Domáca chladnička

19

Únik ktorého z nasledovných chladív je možne indikovať pomocou fenolftaleínového papiera?


R1270
R717
R744
R1234ze

20

Ako často by mal byť kontrolovaný na citlivosť ručný elektronický detektor netesností pre chladivo R32?


Aspoň raz za rok
Neexistuje žiadna požiadavka na detekciu chladiva R32
Závisí od veľkosti náplne
Po každých 100 hodinách prevádzky

21

Podľa nariadenia o F plynoch 517/2014 platného od 01/01/2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora úniku


Testy na únik nie sú vyžadované
Dvakrát za rok
Štyrikrát za rok
Raz za rok

22

Aký vplyv má nedostatok chladiva na vysokotlakej strane chladiaceho okruhu


Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude nižší

23

Aké sú výhody použitia hélia ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Má vyšší tlak ako čistý dusík
Zapácha
Je horľavý
Ma menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie aj malými rýskami

24

Prečo by malo byť napĺňané chladivo R744 spočiatku ako plyn pri napĺňaní vyprázdneného systému?


Aby sa zabránilo prepúšťaniu poistných ventilov
Aby sa zabránilo tvorbe suchého ľadu
Aby sa zabezpečilo, že chladivo R744 je napĺňané pomaly
Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora

25

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapnúť vývevu na vákuovanie systému s chladivom R32?


Pred zapnutím vývevy prepláchneme oblasť servisu dusíkom
Použitím detektora na plyn R32 sa uistíme, že žiadne horľavé chladivo sa nenachádza v oblasti servisu pri zabezpečenom vetraní
Pripevníme dlhú hadicu na výstup vákuovej pumpy a odsajeme R32 z oblasti servisu
Otvoríme systém pred vákuovaním systému

26

Ako odstránite čo najviac chladiva z kondenzačnej jednotky systému s náplňou 800g chladiva R1234ze?


Zhodnoťte chladivo R1234ze tak, že systém je vyvákuovaný, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustite R1234ze do ovzdušia; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Vypustite R1234ze do ovzdušia a vákuujte systém
Zhodnoťte R1234ze do pripojenej nádoby do vyrovnania tlakov

27

Ako sa vyhnete riziku iskrenia v mieste vákuovania spojeného so spínačom vypínania/zapínania (zasunutí do zásuvky) na štandardnej vákuovej pumpe pri vákuovaní zariadenia s HC chladivom?


Upevnite dlhú hadicu na výstupe z pumpy na vytlačenie HC zo systému
Umiestnite vákuovú pumpu 3 m nad podlahu
Používajte vývevu na dobre vetranom priestranstve a zapínajte ju do zásuvky najmenej 3 m od vývevy a vákuovaného zariadenia
Umiestnite vákuovú pumpu vonku

28

Aké dôsledky sú spôsobené rozdielom hustoty (mernej hmotnosti) medzi HC a HFC chladivami?


Systém musí byť napĺňaný veľmi pomaly, aby nedošlo k poškodeniu kompresora
HC systém musí byť naplnený plynom, nie kvapalinou
Hmotnosť potrebnej náplne HC chladiva je nižšia
Systém musí byť vákuovaný dlhšie

29

Riziko chladiva R1234ze zahŕňa:


Vysokú toxicitu
Miernu horľavosť
Vysokú korozivitu
Vysokú horľavosť

30

Ako sa vypočíta, určí náplň horľavých chladív v miestnostiach


= LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN 378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi

31

Aká je maximálna náplň chladiva R290, ktorá môže byť použitá v hermetických zariadeniach v akejkoľvek veľkej miestnosti v obchodoch s obsadenosťou ľuďmi kategórie A?


150 g
1.5 kg
Bez limitu
Nemôže sa použiť pri týchto podmienkach

32

Aké je prevládajúce využitie chladiva R600a?


Klimatizačné systémy v autách
Domáce chladničky a mrazničky
Systémy centrálnych zdrojov maloobchodov
Glykolové chillery pre chladenie

33

Ktorá bezpečnostná trieda sa vzťahuje na chladivo R744?


A1
A2
A3
B2L

34

Aká je približná medzná koncentrácia (PL) v praxi pre chladivo R1234ze?


0.00035 kg/m³
0.1 kg/m³
0.06 kg/m³
0.008 kg/m³

35

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A
Nižší ako pri R404A
Približne rovnaký ako pri R404A
Približne 2-krát nižší ako pri R404A

36

Ktoré parametre sú potrebné pre stanovenie maximálnej náplne horľavých chladív pri komerčnom chladení/vykurovaní?


Použiteľný limit PL medznej koncentrácie, výška, dĺžka miestnosti,
Horná úroveň horľavosti, objem miestnosti
Použiteľný limit PL, výška, šírka miestnosti,
Spodná úroveň horľavosti LFL, výška miestnosti, boxu, podlahová plocha

37

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


-55.6 °C pri 4,2 barg
31°C pri 4,2 barg
-52 °C pri 4,2 barg
-35 °C pri 4,2 barg

38

Ku ktorému HFC chladivu sú prevádzkové a kľudové tlaky chladiva R32 podobné?


R422D
R404A
R1234ze
R410A

39

Aký približne je merný chladiaci výkon chladiva R1234ze v porovnaní s chladivom R134a?


100%
7-krát vyšší
5-krát vyšší
75%

40

V booster systéme (dvojstupňový chladiaci systém) …


Teplo odovzdávané nízkotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním chladiva vo vysokotlakom stupni systému
Plyn na výtlaku z kompresora v nízkotlakom stupni je vytlačený do sania kompresora vo vysokotlakom stupni
Teplo odovzdávané vysokotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním v nízkotlakom stupni systému
Plyn na výtlaku z kompresora vo vysokotlakom stupni je nasávaný do sania kompresora v nízkotlakom stupni

41

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Termostat
Motor ventilátora výparníka
Zariadenie hodnotené ako EX „n“
Vysokotlakový spínač

42

Aký je účel referenčného úniku?


Vyhľadanie únikov chladiva
Zistenie citlivosti elektronického detektora netesností
Spôsob detekcie netesností, ktorý využíva fluorescenčné prísady
Farbivo, ktoré sa pridáva do chladiva, aby pomohlo zistiť únik chladiva

43

Aký je vzťah medzi tlakom (P) a teplotou (T) dusíka na začiatku (1) a na konci (2) tlakovej skúšky?


P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = (P1 x T1)/T2

44

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


370 ppm
2000 ppm
500 ppm
20000 ppm

45

Ktorý z daných typov systémov bude mať najväčší potenciál úniku?


Systém s centrálnym zdrojom chladu
Nedeliteľný chiller
Domáca chladnička
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu

46

Podľa Nariadenia 517/2014 o F plynoch platného od 1.1.2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 550 ton CO2 ekvivalentu F plynov s inštalovaným pevným detektorom úniku


Raz za rok
Štyrikrát za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Dvakrát za rok

47

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá s HC chladivami v porovnaní s HFC chladivami?


Pretože HC chladivá sa používajú iba v systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g
Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože tieto systémy nemajú zásobníky na kvapalné chladivo
Pretože merná hmotnosť je nižšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom

48

Aký typ materiálu by nemal byť používaný pri servisných zariadeniach pre systémy s chladivom R717?


Hliník
Uhlíková oceľ
Meď a mosadz
Nerezová oceľ

49

Ako odoberiete a odstránite čo najviac chladiva z chladiča kvapaliny umiestneného vonku s náplňou 10 kg chladiva R32 pred odletovaním spojov?


Odoberte R32 do tlakovej nádoby do vyrovnania tlakov
Vypustite R32 von; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Po odbere chladiva R32 metódou Push Pull, systém sa vákuujte na 270 Pa, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustite R32 von a vákuujte systém

50

Pokiaľ systém s chladivom R744 obsahuje vlhkosť, pretože nebol správne vyprázdnený, aký výsledok je možné očakávať?


Znížený chladiaci výkon
Tvorba kyseliny uhličitej s následným poškodením tesnosti a funkcie chladiaceho systému
Nadmerne vysoké tlaky
Tvorba fluorovodíka, ktorý sa následne bude rozkladať na kyselinu fluorovodíkovú a poškodí kompresor

51

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pôvodne s chladivom R134a na retrofit s chladivom R1234ze?


Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R1234ze
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R1234ze kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Obsahuje zdroje vznietenia
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R1234ze

52

Ktoré z nasledujúcich chladív musí byť najprv naplnené do systému ako plyn, pokiaľ sa nedosiahne manometrický tlak aspoň 4,2 bar?


R717
R1234ze
R744
R32

53

Aká minimálna vzdialenosť by mala byť dodržaná pri práci v oblasti s HC chladivami od zdrojov vznietenia?


1 m
10 m
3 m
0.1 m

54

Ktoré z týchto chladív je ľahšie ako vzduch?


R744
R1234ze
R1270
R717

55

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do bezpečnostnej skupiny A3?


Nižšia toxicita, žiadne šírenie plameňa
Mierna horľavosť, nižšia toxicita
Vysoká horľavosť, nižšia toxicita
Vysoká toxicita, žiadne šírenie plameňa

56

Aké je GWP chladiva R32?


0
6
3945
675

57

Aký objemový výkon kompresora je vyžadovaný pri chladive R1270 v porovnaní s chladivom R404A?


Podobný kompresor
50% z objemového výkonu pre R404A
600% z objemového výkonu pre R404A
150% z objemového výkonu pre R404A

58

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni
Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile
Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači
27.5 bar

59

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny
Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza
Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku
Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom

60

V transkritickom systéme pri transkritických podmienkach chladivo v chladiči plynu …


Odovzdáva teplo pri znižovaní teploty
Odovzdáva teplo pri konštantnej teplote a tlaku
Odovzdáva teplo pri znižovaní tlaku
Odovzdáva teplo pri fázových zmenách

61

R717 je vysoko korozívne v kontakte s ...


Titanom
Hliníkom
Meďou
Nerezovou oceľou

62

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Kvôli zníženiu spotreby energie
Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore
Aby rozptýlili chladivo v prípade úniku

63

Aký vplyv má na pretlakový ventil jeho časté vypúšťanie, uvoľňovanie?


Ventil sa bude otvárať až pri vyššom tlaku
Tlak uvoľnenia sa znižuje
Uvoľňovací tlak vzrastá
Ventil je ostáva plne otvorený

64

Podľa nariadenia 517/2014 o F plynoch, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora


Dvakrát za rok
Štyrikrát za rok
Raz za rok
Testy na únik nie sú vyžadované

65

Pre ktoré z nasledujúcich chladív je zákonná požiadavka, aby sa udržiavali záznamy v prevádzkovom denníku (záznamníku) o chladiacom okruhu podľa Nar. 517/2014/EU?


R290
R32
R744
R717

66

Aká je odporúčaná alarmová hodnota pri inštalovaných pevných systémoch zisťovania netesností používaných pre chladivo R717?


500000 ppm
5000 ppm
500 ppm
50000 ppm

67

Aké sú výhody použitia vodíka ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Zapácha
Je ľahko identifikovateľný
Má menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie
Je nehorľavý

68

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pre HFC chladivá na retrofit s chladivom R600a?


Obsahuje zdroje vznietenia
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R600a
Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R600a
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R600a kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku

69

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť spájkovací horák kvôli odspájkovaniu spoja pri systéme s horľavým chladivom?


Preplachom s dusíkom bez obsahu kyslíka
Uistite sa, že pracovná oblasť je dobre odvetrávaná a použite detektor na horľavé chladivá
Pracujte len vo vonkajšom prostredí
Nesmiete odspájkovať spoje pri systéme s horľavými chladivami, mali by sa odrezať použitím rezača trubiek

70

Ktorý z nasledujúcich systémov bude potenciálne vyžadovať ručnú výmenu oleja?


Transkritický booster systém s R744
Kaskádový systém s R744
Jednoduchý systém s chladivom R717
Sekundárny systém s R744

71

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá pri kriticky naplnených systémoch s chladivom R1270 v porovnaní s HFC chladivami?


Pretože R1270 sa používa iba pri systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g
Pretože merná hmotnosť je menšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom
Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože tieto systémy nemajú kvapalné zásobníky

72

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje

73

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


NH3
R1234ze
R290
R744

74

Chladivo R744 v sekundárnom chladiacom obehu ako teplonosná látka prúdi v dôsledku


neprúdi
rozdielu tlakov
práce čerpadla kvapaliny
práce kompresora

75

Ktoré chladivo si pre rovnaký chladiaci výkon vyžaduje kompresor s najmenším objemovým výkonom v m³/h


NH3
R744
R1234ze
R290

76

Aký je rozdiel medzi chladiacim okruhom podkritickým a nadkritickým


Ani podkritický ani nadkritický obeh nevyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku
Podkritický obeh nevyžaduje regulačný ventil na tlaku za chladičom plynu a nadkritický obeh vyžaduje
Podkritický aj nadkritický obeh vyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva s regulačným ventilom výtlačného tlaku

77

Čo je to ejektor?


Expanzný ventil
Odlučovač kvapaliny
Prúdový kompresor
Rotačný kompresor

78

Čo je to ADR


Reverzibilný ventil
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Analýza rizík
Expanzný ventil

79

Podlimitná preprava podľa ADR je do


300 bodov
500 bodov
100 bodov
1000 bodov

80

Podlimitná preprava chladív podľa ADR vyžaduje


Nákladný list a tiež výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a výdajku pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu

81

Prenos tepla prúdením vzniká


Fyzickým kontaktom dvoch materiálov
Napríklad prúdením vzduchu, kvapaliny
Sálaním a vedením
Elektromagnetickým žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou

82

Rozdelenie chladív do bezpečnostných skupín v norme EN 378 je podľa


Horľavosti
Jedovatosti a horľavosti
Jedovatosti
Skleníkového efektu

83

Ktoré bezpečnostné skupiny sú najnebezpečnejšie


A2L, B2L
A1, A2, A3
A1, B1
A3, B3

84

Ktoré bezpečnostné skupiny sa označujú ako mierne horľavé


A2L, B2L
A1, A2, A3
A1, B1
A3, B3

85

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patria HFC chladivá


A2L
A1
A3
A2

86

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí amoniak NH3


A2L
A3
B2L
B3

87

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí oxid uhličitý CO2


A1
B1
A2
B2

88

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí HFC chladivo R32


A3
B1
A1
A2L

89

Alternatívnymi syntetickými chladivami za chladivo R404A sú


R32, HFO1234yf
HFO1234yf, HFO1234ze, HFO1233zd
R407F, R407A, R449A, R452A, ...
R32, HFO1234ze

90

Možný prienik amoniaku do vodných okruhu sa monitoruje


Fluoreskujúcou látkou
Elektronickým detektorom
Ultrazvukom
Hodnotou pH vo vodnom okruhu

91

Ktoré z chladív sa vyznačuje silným pachom zistiteľným čuchom od 5 ppm (3.5 mg/m³)


HFO1234yf
NH3
CO2
HFO1234ze

92

Ako sa zníži riziko vzniku zvýšenej koncentrácie horľavých chladív pri servise, vákuovaní, odbere chladiva, ..


odberom chladiva do zbernej nádoby
vákuovaním
vetraním
vhodným náradím

93

Čo je to riziko


príčina rizikovej udalosti
príčina a dôsledok rizikovej udalosti
pravdepodobnosť, že sa nežiadúca udalosť stane
dôsledok rizikovej udalosti

94

Aké je najpravdepodobnejšie nebezpečenstvo chladiacich okruhov


únik chladiva
elektrický skrat
vysoký tlak
vysoká teplota

95

Ako sa minimalizujú riziká pri servise


prítomnosťou zákazníka
vhodným náradím
zdravotnou, odbornou spôsobilosťou a ochrannými pomôckami
ochrannými pomôckami

96

Vyznačte poradie chladív od najnižšej teploty varu pri atmosférickom tlaku po najvyššiu


R1234ze, R744, NH3
R1234ze, NH3, R744
R744, NH3, R1234ze
NH3, R1234ze, R744

97

Ktoré z chladív je ľahšie ako vzduch


R290
NH3
R1234ze
R744

98

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Šľahanie vypúšťacej hadice
Dusivosť
Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom

99

Aká môže byť maximálna náplň chladiva R744 s medznou koncentráciou 0,1 kg/m³ v zariadení pre nevetraný chladený priestor o objeme 100 m³?


10
0,1
100,1
100

100

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Menší
Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni
Rovnaký ako tlak poistného ventilu
Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku

101

Pri dopĺňaní R744 do systému …


Kvapalný R744 sa čerpá do vysokotlakej strany systému
Kvapalný R744 sa plní do vysokotlakej strany systému
Kvapalný R744 sa prepúšťa opatrne do sania systému
Plynný R744 sa plní do sania systému

102

Aké označenie zaplnenosti majú podľa EN 378-1 napríklad hotelové izby, nemocničné izby a podobne


B
A
C
D

103

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť pre chladivo R290 do tlakovej nádoby, ktorá má bezpečnú plniacu hmotnosť 10 kg pre chladivo R404A?


4.5 kg
10kg
15.4kg
22kg

104

Aká je to K65 rúrka?


Nerezová rúrka
Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g
Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm
Oceľová rúrka

105

Vyberte tlak na test pevnosti systému na mieste inštalácie


1 x PS pri tlakovej skúške kvapalinou
1 x PS pri tlakovej skúške plynom
1,43 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou
1,1 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou (kontrola vizuálna na tvarové zmeny a kontrola tesnosti)

106

Čo z uvedeného je riziko spojené s plnením R744 do nižšieho stupňa v kaskádnom systéme?


Poistný ventil na vyššom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva
Poistný ventil na nižšom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva
Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku

107

Test pevnosti systému na mieste inštalácie by mal trvať najmenej


60 minút
5 minút
12 hodín
15 minút

108

Pevný CO2 sa formuje ak …


Kvapalina je stláčaná
Tlak kvapalného chladiva je znížený pod 4.2 bar g
Tlak pár je znížený na atmosférický tlak
Tlak plynného chladiva je zvýšený na 78 bar g

109

Aký tlak označuje skratka PS


Minimálny prevádzkový tlak
Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak
Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu
Tlak skúšky pevnosti

110

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Alarm a núdzové vetranie
Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu
Výstražné svetlo a zvukový alarm
Alarm

111

Keď teplo je odoberané zo superkritickej tekutiny vonkajším vzduchom …


Neprichádza ku fázovej zmene
Pevná látka sublimuje na plyn
Plyn sa premieňa priamo na pevnú látku
Teplota tekutiny rastie

112

Čas skúšky tesnosti závisí od


Zložitosti, hermetizácie a veľkosti systému
Vonkajšej teploty
Maximálneho pracovného tlaku
Použitého inertného média na tlakovanie

113

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme
Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení
Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme

114

Podľa akého parametra sa navrhne pre dané chladivo maximálny pracovný tlak PS


Podľa vonkajších teplôt považované za minimálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Typu chladiaceho okruhu
Podľa vonkajších teplôt považované za maximálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Typu chladiva

115

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Je vysoko toxický
Pretože telo tiež produkuje CO2
Má menšiu hustotu ako HFCs
Má veľmi vysoko trojný bod

116

CO2 je používaný ako chladivo pretože …


Má veľmi nízke GWP
Uniká menej ako iné chladivá
Má dvojnásobný chladiaci výkon v porovnaní s inými chladivami
Je energeticky efektívnejšie ako iné chladivá

117

Kritický tlak chladiva R744 je …


72,8 bar g
130 bar g
45 bar g
4,2 bar g

118

V transkritickom booster systéme chladivo vystupujúce z nižšieho  stupňa kompresora …


Je chladené chladivom vystupujúcim z výtlačného ventilu
Vstupuje do chladiča plynu
Vstupuje do sania vyššieho stupňa kompresora(ov)
Je expandované a chladí zberač chladiva

119

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


44 bar g
4,2 bar g
72 bar g
22 bar g

120

V kaskádnom systéme …


Teplo je odvádzané z kondenzujúceho chladiva do vyparujúceho sa chladiva CO2
Teplo z kondenzujúceho chladiva CO2 v nižšom teplotnom stupni je absorbované vyparujúcim sa chladivom vo vyššom stupni
Latentné teplo je absorbované z CO2 bez fázovej zmeny
Teplo je odvádzané zo superkritického CO2 pri jeho znižujúcej sa teplote

121

Čo je prejavom inhalácie, vdýchnutia R744


Škrtenie
Vracanie
Zvýšenie výkonnosti
Zrýchlené dýchanie

122

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


72 bar g
45 bar g
133 bar g
4,2 bar g

123

Potrebný objemový výkon kompresora  s chladivom R744 je približne …


1/7 z R404A
Väčší ako pre R404
Rovnaký ako R404A
2 x väčší ako pre R404A

124

Aká je primárna funkcia vysokotlakého ventilu v transkritickom systéme?


Ovládať tlak v chladiči plynu / v kondenzátore
Udržiavať konštantný tlak v zberači chladiva
Chrániť zberač chladiva
Udržiavať konštantný sací tlak

125

Mokré pary sa často vytvárajú na vstupe do expanzného ventilu  chladiva R744 pretože …


Teplota kvapaliny je nižšia ako okolia a preto nie je podchladzovaná
Chladivo je a superkritická tekutina
Tlak je and kritickým bodom
Teplo z kvapalného chladiva odvádzané do okolia, spôsobuje tvorbu mokrých pár

126

Čo sa môže stať pri vypúšťaní R744 zo systému


Pevný R744 sa môže formovať vo vypúšťacej hadici a zablokovať ju
Poistný ventil môže uvoľniť tlak
Chladivo môže tvoriť superkritickú tekutinu
Kritický teplotný šok môže spôsobiť prasknutie potrubia

127

Čo môže zvýšiť koncentráciu CO2 vo vzduchu a potencionálne aktivovať CO2 detektor úniku, aby vyvolal alarm?


Elektrické výboje
Ovocie a zelenina v chladiarni
Unikajúci stlačený vzduch
Únik vody

128

Čo platí vo vzťahu ku potencionálnemu úniku chladiva R744?


CO2 má vyššiu hustotu ako HFC chladivá a preto uniká menej
CO2 má vyššiu afinitu s olejom a preto únik je menej pravdepodobný
CO2 má menšiu molekulu ako HFC chladivá a uniká preto ľahšie
CO2 molekula je väčšia ako R134a preto pravdepodobnosť úniku je nižšia pri rovnakých tlakoch

129

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože má PS najmenej 80 bar g
Pretože nekoroduje s CO2
Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)

130

Aké riziká sú spojené s plnením chladiva R744 do medzistupňa v transkritickom systéme?


Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný tlakový ventil na a vyššom stupni môže uvoľniť tlak
Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Medzistupňový tlakový poistný ventil môže uvoľniť tlak

131

Trojný bod chladiva R744 je …


45 bar g a 20°C
72 bar g a 31°C
4.2 bar g a -56.5°C
4,2 bar g a 31°C

132

Ktorý z nasledujúcich komponentov nie je zdrojom zapálenia?


Elektrická zásuvka
Motor ventilátora v prevedení Ex
Otvorený mechanický tlakový spínač
Vypínač svetla

133

Čo je R290?


Bután
Propylén
Propén
Propán

134

Podľa EN 378:2016, aká je maximálna náplň HC chladiva v samostatnej chladiacej vitríne v supermarkete na prízemí?


1.5 kg
1 kg
150 g
2 kg

135

Prečo sa nesmie použiť štandardné relé pri výmene na kompresore určenom na horľavé chladivo?


Kompresory s horľavým chladivom nepotrebujú relé
Bežná spotreba kompresorov je iná s horľavými ako s HFCs chladivami
Môže byť zdrojom iskrenia
Rozbeh motora kompresora je iným spôsobom ako na kompresore s HFC

136

Do akej vzdialenosti od miesta práce s horľavými chladivami  nesmú byť zdroje zapálenia, iskrenia?


10 m
3 m
15 m
5 m

137

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť  R290 do zbernej nádoby, ktorá je určená na bezpečné plnenie 10 kg R404A


8 kg
6 kg
4,5 kg
rovnaká

138

Ako sa bezpečne použije štandardná výveva na vákuovanie systému s R290?


Nie je potrebné vákuovať systémy s R290
Pripojí sa zariadenie k výveve dlhými hadicami tak, aby výtlak HC bol
Použije sa výveva v dobre vetranom priestore a pripojí sa do elektriny najmenej 3 m od vývevy
Umiestni sa výveva 3 m nad podlahou

139

Podľa EU ADR nariadenia na prepravu, aké  bezpečnostné vybavenie auta je nutné pri preprave horľavých chladív?


Hrubé rukavice
Tónované bezpečnostné okuliare
Hasiaci prístroj
Nehorľavá prikrývka

140

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť horák a od spájkovať spoj na systéme s horľavým chladivom?


Ak sa pracuje vo vonkajšom prostredí
Prefúknutím kyslíkom bez dusíka
Spojenia sa nesmú od spájkovať na systéme s horľavými chladivami, rúrky musia byť rezané pomocou rezačky rúrok
Zaistí sa, že priestor je dobre vetraný a použite detektor na monitorovanie prítomnosti horľavých chladív v priestore

141

Ako sa odoberie chladivo zo systému s náplňou 800 g R1270 tak, aby bolo pripravené na od spájkovanie komponentu?


Vypustí sa R1270 von; systém sa naplní kyslíkom bez dusíka na mierny pretlak, uvoľní sa tlak a vákuuje sa druhý krát, naplní sa systém dusíkom na mierny pretlak a tlak sa uvoľni
Odoberie sa R1270 zo systému tak, aby systém ostal pod vákuom
R1270 sa odoberie zo systému tak, aby ostal pod vákuom, naplní sa na tlak 0.1 bar g s dusíkom bez obsahu kyslíka
Vypustí sa R1270 a systém sa vákuuje

142

Ktorá z metód zisťovania úniku nie je vhodná na zisťovanie úniku R290?


Fluorescenčné adiditíva a UV lampa
Sprej na zisťovanie únikov
Použitie detektora na HFC
Detektor úniku na horľavé chladivá

143

Prečo sa nemá použiť odberové zariadenie na HFC chladivá aj pre chladivo R600a?


Olej v odberovom zariadení nie je miešateľný s R600a
Obsahuje zdroje iskrenia
Nastavenie nízkotlakého presostatu nie je vhodné pre chladivo R600a
Odberové zariadenie nie je stavané na prevádzkové tlaky s 600a

144

Podľa EN 378, aká je maximálna náplň R1234ze v chladiacom boxe s rozmermi  5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL (dolný limit horľavosti) chladiva R1234ze je 0.303 kg/m3?


2,27 kg
12 kg
60 kg
3,27 kg

145

Akého typu je chladivo R32?


Fluorovaný uhľovodík
Uhľovodík
Hydro fluoro olefin
Oxid uhličitý

146

Aké ohrozenia sú z používania A2L chladív?


Nižšia toxicita, nižšia horľavosť
Nižšia toxicita, vyššia horľavosť
Vyššia toxicita, vyššia horľavosť
Vyššia toxicita, nižšia horľavosť

147

Aké ohrozenia sú spojené s horením HFO alebo HFC chladív?


Tvorby kyseliny citrónovej
Tvorba fosgénu
Tvorby NO2
Tvorba fluorovodíka

148

Aký musí byť približne výtlačný objem kompresora na chladivo R600a v porovnaním s kompresorom na R134a, aby sa dosiahol rovnaký chladiaci výkon?


rovnaký
5 násobný
2 x väčší
polovičný

149

Aké GWP má chladivo R32?


1
150
3
675

150

Prečo je presnosť kritickej náplne chladiva dôležitejšia v systéme s R290 v porovnaní s HFC systémom


Hmotnosť náplne je výrazne menšia ako pre HFC systém pretože má nižšiu hustotu, mernú hmotnosť
Pretože R290 je používané len v systémoch s náplňou menej ako 150g
Z dôvodu nižších prevádzkových tlakov
Pretože tieto systémy niky nemajú zberač kvapalného chladiva

151

Prečo na niektorých systémoch s R1270 ventilátor kondenzátora beží bez prerušenia?


Aby sa znížila spotreba energie
Aby sa zaistilo, že prevádzkový tlak nebude nadmerný
Aby sa chladivo v prípade úniku rýchlo rozptýlilo
Aby sa vyhlo nárastu znečistenia kondenzátora

152

Aké doplňujúce bezpečnostné zariadenia použijete pri spájkovaní na systémoch s horľavými HC chladivami?


Tónované bezpečnostné okuliare
Dobre viditeľné oblečenie
Detektor na horľavé chladivá
Požiarnu prikrývku

153

Prečo sa nesmie vymeniť hermetický bezpečnostný tlakový istič vysokého tlaku za štandardný mechanický typ na systéme s horľavým chladivom?


Bude to nový potenciál zdroja úniku
Je to potencionálny zdroj zapálenia
Môžu vniknúť prach vlhkosť
Nastavenie vypnutia nebude správne

154

Do akej vzdialenosti by mala byť pracovná plocha na servis s HC chladivami bez zdrojov zapálenia?


1 m
3 m
2 m
5 m

155

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R32 do zbernej nádoby, ktorej bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R410A je 20 kg?


20 kg
9 kg
6 kg
12 kg

156

Podľa EN 378, aká je max. náplň chladiva A3, ktoré  môže byť v integrovanej zostave v supermarkete na prízemí?


1,5 kg
1 kg
2 kg
150 g

157

Ako bezpečne použijete vákuové čerpadlo na vákuovanie systému s horľavými chladivami?


Použije sa vákuové čerpadlo v dobre vetranom priestore a zapne sa najmenej 3 m od miesta vákuovania
Nie je potrebné vákupvať systémy s horľavými chladivami
Pripojí sa dlhá hadica na výstup z vývevy a vyvedie sa preč z okolia HC systému
Vákuové čerpadlo sa umiestni do výšky najmenej 3 m nad podlahou

158

Aké bezpečnostné zariadenie musí byť vo vozidle pri preprave horľavých chladív?


Požiarnu prikrývku
Hasiaci prístroj
Tónované bezpečnostné okuliare
Hrubé rukavice

159

Ako odoberiete čo najviac chladiva z chladiča umiestneného vonku s náplňou 10 kg R32 pred rozpojením spojov?


Odoberie sa R32 tak, aby systém ostal vo vákuu
Vypustí sa R32 von a systém sa vákuuje
Vypustí sa R32 von; systém sa naplní OFN dusíkom na pozitívny tlak, vypustí sa dusík a vákuuje sa, postup sa zopakuje dva krát, tretí krát sa systém opäť naplní OFN dusíkom, ktorý sa následne vypustí
Odoberie sa R32 tak, aby systém bol vo vákuu, ktoré sa preruší s OFN dusíkom bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g

160

Čo je R1270?


Dusík
Propén
Izobután
Propán

161

Ktorá z uvedených metód detekcie úniku sa nesmie použiť na zisťovanie miesta úniku HC chladív?


Mydlová voda
Elektronický detektor na horľavé chladivá
HFC elektronický detektor
Detekčný sprej

162

Aký je najdôležitejší rozdiel medzi odberovým zariadením na horľavé chladivá voči štandardnému typu?


Nastavenie obmedzovania nízkeho tlaku je iné
Pripojenia sú rôznych veľkostí
Má inú farbu
Odberové zariadenie na horľavé chladivá, nemá zdroje iskrenia

163

Ktorá z nasledovných vecí je zdrojom zapálenia?


Ventilátor v prevedení Ex
Stýkač
Termostat typu “n”
Odmrazovacie zariadenie

164

Aká látka vzniká pri horení R32 ?


Chlorovodíková kyselina
Fosgén
Oxid uhoľnatý
Fluorouhľovodík

165

Akým typom chladiva je R1234ze?


HFO Hydro fluoro olefin
CFC Chloro fluoro carbon
HCFC Hydro chloro fluoro carbon
HC Hydrocarbon

166

Aké nebezpečenstvá vytvárajú A3 chladivá?


Nízku toxicitu, nízku horľavosť
Vysokú toxicitu, vysokú horľavosť
Nízku toxicitu, vysokú horľavosť
Vysokú toxicitu, nízku horľavosť

167

Podľa EN 378 aká je max. náplň R290 v chladiarni s rozmermi 5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL – dolný limit horľavosti  R290 je 0.038 kg/m3?


1 kg
0,285 kg
1,5 kg
5 kg

168

Aký je výkon R32 v porovnaní s R410A?


120 %
75 %
150 %
100 %

169

Prečo na niektorých chladiacich systémoch používajú motory  ventilátorov s označením Ex?


Aby sa nestali zdrojom zapálenia v prípade úniku horľavého chladiva
Pretože sú energeticky efektívnejšie
Pretože sú spoľahlivejšie
Pretože bežia nepretržite, aby rozptýlili prípadný únik

170

Prečo je rozdiel v hustote medzi chladivami HC a HFC dôležitý?


Pretože ovplyvňuje hmotnosť náplne chladiva
Pretože ovplyvňuje energetickú efektívnosť
Pretože ovplyvňuje rýchlosť plnenia
Pretože zvyšuje prevádzkové tlaky

171

Aké GWP má chladivo R290


3
675
150
0

172

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) pri úplnej zmene na plynnú fázu pri 0°C  pri náraste teploty z 0 na 30°C:        


10
5
15
7,7

173

O koľko sa zvýši tlak mokrých parách pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


35
45
25
15

174

Najnižší tlak v ejektore v nadkritickom chladiacom okruhu s CO2 je


na vstupe z chladiča plynu
na jeho vstupe z výparníka
na výstupe z ejektora
na výstupe z venturiho dýzy

175

Ktoré z komponentov patria do podkritických okruhov


Chladič plynu, výparník, kompresor, mokrý ejektor
Paralelná kompresia chladič plynu, výparník, suchý, mokrý ejektor
Kondenzátor, výparník, kompresor, expanzný ventil
Kondenzátor, výparník, suchý ejektor

176

V nadkritickom okruhu s chladivom CO2 sa úroveň tlaku v chladiči plynu


udržuje čo najnižší
ootimalizuje vo vzťahu ku výstupnej teplote z chladiča plynu
nie je regulovaný
udržuje čo najvyšší

177

Tlak v zberači chladiva v nadkritickom okruhu s chladivom CO2


Závisí od tlaku vo výparníku
Závisí od úrovne tlaku v chladiči plynu
Reguluje sa v stanovenom roszahu väčšinou od 38 do 40 bar
Nie je regulovaný

178

Koľko atómov vodíka obsahuje oxid uhličitý


žiadny
tri
jeden
dva

179

EER nadkritického okruhu s chladivom CO2 pre výparnú teplotu -10°C v porovnaní s EER podkritického okruhu bude


EER nadkritického okruhu môže byť vyššie aj nižšie v porovnaní s podkritickým okruhom
EER nadkritického okruhu bude výrazne nižšie ako podkritického okruhu
EER nadkritického okruhu bude vyššie ako podkritického okruhu
EER sú rovnaké

180

Kaskádne riešenia s chladivom CO2 v podkritickom chladiacom okruhu umožňujú


DX riešenia len pre nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2
Len nepriame chladenie kvapalným CO2
Len DX riešenia pre stredné aj nízke teploty
DX riešenia pre stredné aj nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2

181

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, mrazenie, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu

182

Aká je hustota chladiva superkritickej tekutiny R744 nad kritickým bodom


Rovnaká ako hustota kvapaliného chladiva R744
Znižuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku
Rovnaká ako hustota prehriatej pary pri teplote 30 °C
Zvyšuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku

183

Paralelná kompresia v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 stláča pary medzi


Výparníkom s nízkymi teplotami a vstupom pár z výparníka s vyššími teplotami do kompresora vyššieho stupňa
Zberačom chladiva a ejektorom
Výparníkom s nízkymi teplotami a zberačom chladiva
Zberačom chladiva a vstupom do chladiča plynu

184

Multiejektor v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 udržuje tlak


vo výparníku
v chladiči plynu
v kondenzátore
v zberači chladiva

185

Každá samostatne uzatvárateľná časť chladiaceho okruhu s R744


musí mať presostat nízkeho tlaku
musí mať zberač chladiva
musí byť vybavená presostatmi
musí byť istená na prekročenie dovoleného tlaku

186

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,
vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede
vždy ventilátor i detektor pod stropom

187

Energetická efektívnosť nadkritického chladiaceho okruhu R744 sa zvyšuje


znižovaním podchladenia a optimalizáciou nadkritického tlaku
zvyšovaním podchladenia, optimalizáciou nadkritického tlaku, paralelnou kompresiou a multiejekciou
zvyšovaním podchladenia a znižovaním nadkritického tlaku
zvyšovaním podchladenia a nadkritického tlaku

188

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


500 ppm
1000 ppm
10000 ppm
5000 ppm

189

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú
Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú

190

Prečo sa nemá preplniť kondenzačná jednotka s chladivom R744?


Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez vysokotlaký regulačný ventil
Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez tlakový ventil stredného tlaku
Pretože spôsobí mokré pary v kvapalinovom potrubí
Pretože spôsobí nízke prehriatie

191

Prečo je oxid uhličitý používaný ako chladivo?


Chladiaci výkon má tri krát vyšší ako chladivo R134a
Má nízku toxicitu a nie je horľavý
Má nízky potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy
Má vysokú energetickú efektívnosť

192

Praktický limit pre R744 je …


0.031 kg/m3
0.1 kg/m3
0.008 kg/m3
0.00035 kg/m3

193

Kritická teplota a tlak pre R744 je …


131°C, 73,8 bar g
81°C, 72,8 bar g
31°C, 72,8 bar g
101°C, 73,8 bar g

194

V transkritickoml booster systéme chladivo vystupujúce z výparníka s vyššou výparnou teplotou …


Vstupuje do expanzného ventilu pred výparníkom s nižšou výparnou teplotou
Je použité na medzistupňové chladenie, aby sa zabránilo zvýšeniu teploty na výtlaku na nižšom stupni kompresie
Vstupuje do sania nižšieho stupňa kompresie
Vstupuje do sania na vyššom stupni kompresie

195

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20OC?


4,2 bar g
31 bar g
56 bar g
72 bar g

196

Aká je primárna funkcia tlakového ventilu vo vetve so stredným tlakom v transkritickom systéme?


Udržať konštantný tlak v zberači chladiva
Udržiavať konštantný sací tlak
Regulovať tlak v chladiči plynu
Udržať konštantný v chladiči plynu

197

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


Na úrovni stropu
V prietoku vzduchu každého výparníka
Pri dverách
V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni

198

Aký tlak sa očakáva v kvapalinovom potrubí v transkritickom systéme?


46 bar g
20 bar g
Závisí od hmotnosti náplne
Mení sa v závislosti od teploty okolia

199

Objemová chladivosť v podkritickom obehu R744 je približne …


menšia ako s R404
2 násobná v porovnaní s R404A
Rovnaký ako s R404A
5-8 krát vyššia v porovnaní s HFC chladivami

200

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva stúpne z 1OC na 11OC?


Brz nárastu tlaku
1 bar
10 bar
100 bar

201

Prečo má byť kvapalinové potrubie R744 tepelne izolované?


Aby sa zabránilo kondenzácii
Aby sa potrubie ochránilo pred poškodením
Aby sa zabránilo prehriatiu
Aby sa zabránilo tvorbe mokrých pár