F plyny – nízke GWP

Všetky | Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Stredne ťažká

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


25 bar g
56 bar g
90 bar g
14 bar g

2

Stredne ťažká

Chladivo R290 je


Propán
Propén
Propylén
Izobután

3

Stredne ťažká

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


EN 378
EN 60079
ISO 817
EN 13313

4

Stredne ťažká

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Superkritická tekutina
Dvojfázová zmes pri strednom tlaku
Nasýtená para pri strednom tlaku
Podchladená kvapalina

5

Stredne ťažká

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Ventilátory chladiča plynu
Teplotu na výstupe z chladiča plynu
Teplotu na vstupe do chladiča plynu
Tlak v chladiči plynu

6

Stredne ťažká

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu
R744 sa nevyparuje
Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže
Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná

7

Stredne ťažká

Merný chladiaci výkon chladiva R32 je podobný mernému chladiacemu výkonu ktorého z nasledujúcich chladív?


R1234ze
R134a
R290
R410A

8

Stredne ťažká

Aký je približne merný chladiaci výkon chladiva R404A v porovnaní s chladivom R1270?


Približne rovnaký
Vyšší o 100%
7-krát vyšší
Vyšší o 200%

9

Stredne ťažká

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Motor ventilátora výparníka
Zariadenie vyhotovené ako EX „n“
Termostat
Vysokotlakový spínač

10

Stredne ťažká

Ktorý z daných typov systémov má najväčší potenciál úniku chladiva?


Systém s centrálnym zdrojom chladu
Domáca chladnička
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Nedeliteľný chladič kvapaliny

11

Stredne ťažká

Ako často by mal byť kontrolovaný na citlivosť ručný elektronický detektor netesností pre chladivo R32?


Závisí od veľkosti náplne
Aspoň raz za rok
Po každých 100 hodinách prevádzky
Neexistuje žiadna požiadavka na detekciu chladiva R32

12

Stredne ťažká

Podľa nariadenia o F plynoch 517/2014 platného od 01/01/2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora úniku


Dvakrát za rok
Raz za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Štyrikrát za rok

13

Stredne ťažká

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapnúť vývevu na vákuovanie systému s chladivom R32?


Pripevníme dlhú hadicu na výstup vákuovej pumpy a odsajeme R32 z oblasti servisu
Otvoríme systém pred vákuovaním systému
Použitím detektora na plyn R32 sa uistíme, že žiadne horľavé chladivo sa nenachádza v oblasti servisu pri zabezpečenom vetraní
Pred zapnutím vývevy prepláchneme oblasť servisu dusíkom

14

Stredne ťažká

Aké dôsledky sú spôsobené rozdielom hustoty (mernej hmotnosti) medzi HC a HFC chladivami?


HC systém musí byť naplnený plynom, nie kvapalinou
Systém musí byť vákuovaný dlhšie
Systém musí byť napĺňaný veľmi pomaly, aby nedošlo k poškodeniu kompresora
Hmotnosť potrebnej náplne HC chladiva je nižšia

15

Stredne ťažká

Ako sa vypočíta, určí náplň horľavých chladív v miestnostiach


= LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN 378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi

16

Stredne ťažká

Aká je maximálna náplň chladiva R290, ktorá môže byť použitá v hermetických zariadeniach v akejkoľvek veľkej miestnosti v obchodoch s obsadenosťou ľuďmi kategórie A?


1.5 kg
150 g
Nemôže sa použiť pri týchto podmienkach
Bez limitu

17

Stredne ťažká

Aká je približná medzná koncentrácia (PL) v praxi pre chladivo R1234ze?


0.1 kg/m³
0.06 kg/m³
0.008 kg/m³
0.00035 kg/m³

18

Stredne ťažká

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Nižší ako pri R404A
Približne rovnaký ako pri R404A
Približne 2-krát nižší ako pri R404A
Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A

19

Stredne ťažká

Ktoré parametre sú potrebné pre stanovenie maximálnej náplne horľavých chladív pri komerčnom chladení/vykurovaní?


Spodná úroveň horľavosti LFL, výška miestnosti, boxu, podlahová plocha
Horná úroveň horľavosti, objem miestnosti
Použiteľný limit PL medznej koncentrácie, výška, dĺžka miestnosti,
Použiteľný limit PL, výška, šírka miestnosti,

20

Stredne ťažká

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


31°C pri 4,2 barg
-52 °C pri 4,2 barg
-55.6 °C pri 4,2 barg
-35 °C pri 4,2 barg

21

Stredne ťažká

Ku ktorému HFC chladivu sú prevádzkové a kľudové tlaky chladiva R32 podobné?


R422D
R410A
R404A
R1234ze

22

Stredne ťažká

Aký približne je merný chladiaci výkon chladiva R1234ze v porovnaní s chladivom R134a?


75%
100%
7-krát vyšší
5-krát vyšší

23

Stredne ťažká

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


370 ppm
20000 ppm
2000 ppm
500 ppm

24

Stredne ťažká

Ktorý z daných typov systémov bude mať najväčší potenciál úniku?


Domáca chladnička
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Nedeliteľný chiller
Systém s centrálnym zdrojom chladu

25

Stredne ťažká

Podľa Nariadenia 517/2014 o F plynoch platného od 1.1.2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 550 ton CO2 ekvivalentu F plynov s inštalovaným pevným detektorom úniku


Dvakrát za rok
Raz za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Štyrikrát za rok

26

Stredne ťažká

Ktoré z týchto chladív je ľahšie ako vzduch?


R1234ze
R717
R744
R1270

27

Stredne ťažká

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do bezpečnostnej skupiny A3?


Vysoká toxicita, žiadne šírenie plameňa
Mierna horľavosť, nižšia toxicita
Nižšia toxicita, žiadne šírenie plameňa
Vysoká horľavosť, nižšia toxicita

28

Stredne ťažká

Aké je GWP chladiva R32?


675
0
3945
6

29

Stredne ťažká

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile
Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni
27.5 bar
Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači

30

Stredne ťažká

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza
Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom
Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku
Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny

31

Stredne ťažká

Pre ktoré z nasledujúcich chladív je zákonná požiadavka, aby sa udržiavali záznamy v prevádzkovom denníku (záznamníku) o chladiacom okruhu podľa Nar. 517/2014/EU?


R717
R744
R32
R290

32

Stredne ťažká

Aké sú výhody použitia vodíka ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Je ľahko identifikovateľný
Má menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie
Je nehorľavý
Zapácha

33

Stredne ťažká

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pre HFC chladivá na retrofit s chladivom R600a?


Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R600a
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R600a kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Obsahuje zdroje vznietenia
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R600a

34

Stredne ťažká

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť spájkovací horák kvôli odspájkovaniu spoja pri systéme s horľavým chladivom?


Uistite sa, že pracovná oblasť je dobre odvetrávaná a použite detektor na horľavé chladivá
Pracujte len vo vonkajšom prostredí
Preplachom s dusíkom bez obsahu kyslíka
Nesmiete odspájkovať spoje pri systéme s horľavými chladivami, mali by sa odrezať použitím rezača trubiek

35

Stredne ťažká

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá pri kriticky naplnených systémoch s chladivom R1270 v porovnaní s HFC chladivami?


Pretože R1270 sa používa iba pri systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g
Pretože merná hmotnosť je menšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom
Pretože tieto systémy nemajú kvapalné zásobníky
Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku

36

Stredne ťažká

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje

37

Stredne ťažká

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


R744
R290
NH3
R1234ze

38

Stredne ťažká

Ktoré bezpečnostné skupiny sú najnebezpečnejšie


A1, B1
A1, A2, A3
A2L, B2L
A3, B3

39

Stredne ťažká

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí amoniak NH3


B2L
B3
A3
A2L

40

Stredne ťažká

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí HFC chladivo R32


B1
A2L
A1
A3

41

Stredne ťažká

Alternatívnymi syntetickými chladivami za chladivo R404A sú


R32, HFO1234yf
R407F, R407A, R449A, R452A, ...
HFO1234yf, HFO1234ze, HFO1233zd
R32, HFO1234ze

42

Stredne ťažká

Ktoré z chladív sa vyznačuje silným pachom zistiteľným čuchom od 5 ppm (3.5 mg/m³)


CO2
HFO1234yf
HFO1234ze
NH3

43

Stredne ťažká

Ktoré z chladív je ľahšie ako vzduch


R1234ze
R744
NH3
R290

44

Stredne ťažká

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom
Šľahanie vypúšťacej hadice
Dusivosť

45

Stredne ťažká

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku
Rovnaký ako tlak poistného ventilu
Menší
Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni

46

Stredne ťažká

Aké označenie zaplnenosti majú podľa EN 378-1 napríklad hotelové izby, nemocničné izby a podobne


A
D
B
C

47

Stredne ťažká

Aká je to K65 rúrka?


Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm
Nerezová rúrka
Oceľová rúrka
Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g

48

Stredne ťažká

Aký tlak označuje skratka PS


Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu
Tlak skúšky pevnosti
Minimálny prevádzkový tlak
Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak

49

Stredne ťažká

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Alarm
Výstražné svetlo a zvukový alarm
Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu
Alarm a núdzové vetranie

50

Stredne ťažká

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme
Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme
Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme

51

Stredne ťažká

Podľa akého parametra sa navrhne pre dané chladivo maximálny pracovný tlak PS


Podľa vonkajších teplôt považované za maximálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Podľa vonkajších teplôt považované za minimálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Typu chladiaceho okruhu
Typu chladiva

52

Stredne ťažká

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Pretože telo tiež produkuje CO2
Je vysoko toxický
Má veľmi vysoko trojný bod
Má menšiu hustotu ako HFCs

53

Stredne ťažká

Kritický tlak chladiva R744 je …


4,2 bar g
45 bar g
72,8 bar g
130 bar g

54

Stredne ťažká

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


72 bar g
4,2 bar g
44 bar g
22 bar g

55

Stredne ťažká

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


45 bar g
4,2 bar g
133 bar g
72 bar g

56

Stredne ťažká

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)
Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože má PS najmenej 80 bar g
Pretože nekoroduje s CO2

57

Stredne ťažká

Trojný bod chladiva R744 je …


72 bar g a 31°C
4.2 bar g a -56.5°C
45 bar g a 20°C
4,2 bar g a 31°C

58

Stredne ťažká

Ktorý z nasledujúcich komponentov nie je zdrojom zapálenia?


Otvorený mechanický tlakový spínač
Vypínač svetla
Motor ventilátora v prevedení Ex
Elektrická zásuvka

59

Stredne ťažká

Čo je R290?


Propán
Bután
Propylén
Propén

60

Stredne ťažká

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť  R290 do zbernej nádoby, ktorá je určená na bezpečné plnenie 10 kg R404A


8 kg
rovnaká
6 kg
4,5 kg

61

Stredne ťažká

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť horák a od spájkovať spoj na systéme s horľavým chladivom?


Ak sa pracuje vo vonkajšom prostredí
Spojenia sa nesmú od spájkovať na systéme s horľavými chladivami, rúrky musia byť rezané pomocou rezačky rúrok
Zaistí sa, že priestor je dobre vetraný a použite detektor na monitorovanie prítomnosti horľavých chladív v priestore
Prefúknutím kyslíkom bez dusíka

62

Stredne ťažká

Ako sa odoberie chladivo zo systému s náplňou 800 g R1270 tak, aby bolo pripravené na od spájkovanie komponentu?


R1270 sa odoberie zo systému tak, aby ostal pod vákuom, naplní sa na tlak 0.1 bar g s dusíkom bez obsahu kyslíka
Vypustí sa R1270 a systém sa vákuuje
Odoberie sa R1270 zo systému tak, aby systém ostal pod vákuom
Vypustí sa R1270 von; systém sa naplní kyslíkom bez dusíka na mierny pretlak, uvoľní sa tlak a vákuuje sa druhý krát, naplní sa systém dusíkom na mierny pretlak a tlak sa uvoľni

63

Stredne ťažká

Ktorá z metód zisťovania úniku nie je vhodná na zisťovanie úniku R290?


Použitie detektora na HFC
Sprej na zisťovanie únikov
Fluorescenčné adiditíva a UV lampa
Detektor úniku na horľavé chladivá

64

Stredne ťažká

Prečo sa nemá použiť odberové zariadenie na HFC chladivá aj pre chladivo R600a?


Odberové zariadenie nie je stavané na prevádzkové tlaky s 600a
Obsahuje zdroje iskrenia
Nastavenie nízkotlakého presostatu nie je vhodné pre chladivo R600a
Olej v odberovom zariadení nie je miešateľný s R600a

65

Stredne ťažká

Akého typu je chladivo R32?


Uhľovodík
Oxid uhličitý
Fluorovaný uhľovodík
Hydro fluoro olefin

66

Stredne ťažká

Aké GWP má chladivo R32?


1
150
3
675

67

Stredne ťažká

Prečo na niektorých systémoch s R1270 ventilátor kondenzátora beží bez prerušenia?


Aby sa chladivo v prípade úniku rýchlo rozptýlilo
Aby sa vyhlo nárastu znečistenia kondenzátora
Aby sa zaistilo, že prevádzkový tlak nebude nadmerný
Aby sa znížila spotreba energie

68

Stredne ťažká

Aké doplňujúce bezpečnostné zariadenia použijete pri spájkovaní na systémoch s horľavými HC chladivami?


Dobre viditeľné oblečenie
Požiarnu prikrývku
Tónované bezpečnostné okuliare
Detektor na horľavé chladivá

69

Stredne ťažká

Prečo sa nesmie vymeniť hermetický bezpečnostný tlakový istič vysokého tlaku za štandardný mechanický typ na systéme s horľavým chladivom?


Bude to nový potenciál zdroja úniku
Je to potencionálny zdroj zapálenia
Môžu vniknúť prach vlhkosť
Nastavenie vypnutia nebude správne

70

Stredne ťažká

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R32 do zbernej nádoby, ktorej bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R410A je 20 kg?


20 kg
12 kg
6 kg
9 kg

71

Stredne ťažká

Podľa EN 378, aká je max. náplň chladiva A3, ktoré  môže byť v integrovanej zostave v supermarkete na prízemí?


2 kg
150 g
1 kg
1,5 kg

72

Stredne ťažká

Čo je R1270?


Dusík
Propán
Izobután
Propén

73

Stredne ťažká

Ktorá z uvedených metód detekcie úniku sa nesmie použiť na zisťovanie miesta úniku HC chladív?


Mydlová voda
Elektronický detektor na horľavé chladivá
HFC elektronický detektor
Detekčný sprej

74

Stredne ťažká

Aká látka vzniká pri horení R32 ?


Fosgén
Oxid uhoľnatý
Chlorovodíková kyselina
Fluorouhľovodík

75

Stredne ťažká

Akým typom chladiva je R1234ze?


HC Hydrocarbon
HCFC Hydro chloro fluoro carbon
HFO Hydro fluoro olefin
CFC Chloro fluoro carbon

76

Stredne ťažká

Aké nebezpečenstvá vytvárajú A3 chladivá?


Nízku toxicitu, vysokú horľavosť
Vysokú toxicitu, nízku horľavosť
Nízku toxicitu, nízku horľavosť
Vysokú toxicitu, vysokú horľavosť

77

Stredne ťažká

Podľa EN 378 aká je max. náplň R290 v chladiarni s rozmermi 5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL – dolný limit horľavosti  R290 je 0.038 kg/m3?


1,5 kg
0,285 kg
5 kg
1 kg

78

Stredne ťažká

Aký je výkon R32 v porovnaní s R410A?


120 %
150 %
75 %
100 %

79

Stredne ťažká

Prečo na niektorých chladiacich systémoch používajú motory  ventilátorov s označením Ex?


Pretože sú spoľahlivejšie
Pretože sú energeticky efektívnejšie
Aby sa nestali zdrojom zapálenia v prípade úniku horľavého chladiva
Pretože bežia nepretržite, aby rozptýlili prípadný únik

80

Stredne ťažká

Prečo je rozdiel v hustote medzi chladivami HC a HFC dôležitý?


Pretože ovplyvňuje hmotnosť náplne chladiva
Pretože zvyšuje prevádzkové tlaky
Pretože ovplyvňuje energetickú efektívnosť
Pretože ovplyvňuje rýchlosť plnenia

81

Stredne ťažká

Aké GWP má chladivo R290


150
0
3
675

82

Stredne ťažká

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) v tlakovej nádobe s chladivom R744 pri 0°C  pri náraste okolitej teploty z 0 na 30°C:        


15
7,7
5
10

83

Stredne ťažká

O koľko sa zvýši tlak mokrých pár chladiva R744 pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


45 barov
35 barov
25 barov
15 barov

84

Stredne ťažká

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,
chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu

85

Stredne ťažká

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,
vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore
vždy ventilátor i detektor pod stropom
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede

86

Stredne ťažká

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


10000 ppm
5000 ppm
1000 ppm
500 ppm

87

Stredne ťažká

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje
Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú

88

Stredne ťažká

Praktický limit pre R744 je …


0.031 kg/m3
0.00035 kg/m3
0.1 kg/m3
0.008 kg/m3

89

Stredne ťažká

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20 stupňov C?


31 bar g
4,2 bar g
56 bar g
72 bar g

90

Stredne ťažká

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


V prietoku vzduchu každého výparníka
V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni
Na úrovni stropu
Pri dverách

91

Stredne ťažká

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva R744 stúpne z 1O stupňov C na 11O stupňov C?


10 bar
1 bar
100 bar
Brz nárastu tlaku