F plyny – nízke GWP

Všetky | Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Stredne ťažká

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


90 bar g
14 bar g
25 bar g
56 bar g

2

Stredne ťažká

Chladivo R290 je


Propylén
Izobután
Propán
Propén

3

Stredne ťažká

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


EN 378
ISO 817
EN 13313
EN 60079

4

Stredne ťažká

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Podchladená kvapalina
Dvojfázová zmes pri strednom tlaku
Superkritická tekutina
Nasýtená para pri strednom tlaku

5

Stredne ťažká

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Teplotu na vstupe do chladiča plynu
Teplotu na výstupe z chladiča plynu
Ventilátory chladiča plynu
Tlak v chladiči plynu

6

Stredne ťažká

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu
Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná
Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže
R744 sa nevyparuje

7

Stredne ťažká

Merný chladiaci výkon chladiva R32 je podobný mernému chladiacemu výkonu ktorého z nasledujúcich chladív?


R1234ze
R134a
R290
R410A

8

Stredne ťažká

Aký je približne merný chladiaci výkon chladiva R404A v porovnaní s chladivom R1270?


Vyšší o 200%
7-krát vyšší
Vyšší o 100%
Približne rovnaký

9

Stredne ťažká

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Termostat
Motor ventilátora výparníka
Zariadenie vyhotovené ako EX „n“
Vysokotlakový spínač

10

Stredne ťažká

Ktorý z daných typov systémov má najväčší potenciál úniku chladiva?


Nedeliteľný chladič kvapaliny
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Domáca chladnička
Systém s centrálnym zdrojom chladu

11

Stredne ťažká

Ako často by mal byť kontrolovaný na citlivosť ručný elektronický detektor netesností pre chladivo R32?


Aspoň raz za rok
Závisí od veľkosti náplne
Po každých 100 hodinách prevádzky
Neexistuje žiadna požiadavka na detekciu chladiva R32

12

Stredne ťažká

Podľa nariadenia o F plynoch 517/2014 platného od 01/01/2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora úniku


Testy na únik nie sú vyžadované
Štyrikrát za rok
Dvakrát za rok
Raz za rok

13

Stredne ťažká

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapnúť vývevu na vákuovanie systému s chladivom R32?


Otvoríme systém pred vákuovaním systému
Pripevníme dlhú hadicu na výstup vákuovej pumpy a odsajeme R32 z oblasti servisu
Pred zapnutím vývevy prepláchneme oblasť servisu dusíkom
Použitím detektora na plyn R32 sa uistíme, že žiadne horľavé chladivo sa nenachádza v oblasti servisu pri zabezpečenom vetraní

14

Stredne ťažká

Aké dôsledky sú spôsobené rozdielom hustoty (mernej hmotnosti) medzi HC a HFC chladivami?


HC systém musí byť naplnený plynom, nie kvapalinou
Systém musí byť napĺňaný veľmi pomaly, aby nedošlo k poškodeniu kompresora
Hmotnosť potrebnej náplne HC chladiva je nižšia
Systém musí byť vákuovaný dlhšie

15

Stredne ťažká

Ako sa vypočíta, určí náplň horľavých chladív v miestnostiach


= ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN 378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi

16

Stredne ťažká

Aká je maximálna náplň chladiva R290, ktorá môže byť použitá v hermetických zariadeniach v akejkoľvek veľkej miestnosti v obchodoch s obsadenosťou ľuďmi kategórie A?


150 g
1.5 kg
Nemôže sa použiť pri týchto podmienkach
Bez limitu

17

Stredne ťažká

Aká je približná medzná koncentrácia (PL) v praxi pre chladivo R1234ze?


0.06 kg/m³
0.1 kg/m³
0.008 kg/m³
0.00035 kg/m³

18

Stredne ťažká

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Približne rovnaký ako pri R404A
Približne 2-krát nižší ako pri R404A
Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A
Nižší ako pri R404A

19

Stredne ťažká

Ktoré parametre sú potrebné pre stanovenie maximálnej náplne horľavých chladív pri komerčnom chladení/vykurovaní?


Použiteľný limit PL, výška, šírka miestnosti,
Spodná úroveň horľavosti LFL, výška miestnosti, boxu, podlahová plocha
Použiteľný limit PL medznej koncentrácie, výška, dĺžka miestnosti,
Horná úroveň horľavosti, objem miestnosti

20

Stredne ťažká

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


31°C pri 4,2 barg
-35 °C pri 4,2 barg
-52 °C pri 4,2 barg
-55.6 °C pri 4,2 barg

21

Stredne ťažká

Ku ktorému HFC chladivu sú prevádzkové a kľudové tlaky chladiva R32 podobné?


R422D
R410A
R1234ze
R404A

22

Stredne ťažká

Aký približne je merný chladiaci výkon chladiva R1234ze v porovnaní s chladivom R134a?


7-krát vyšší
75%
100%
5-krát vyšší

23

Stredne ťažká

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


370 ppm
2000 ppm
20000 ppm
500 ppm

24

Stredne ťažká

Ktorý z daných typov systémov bude mať najväčší potenciál úniku?


Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Nedeliteľný chiller
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Domáca chladnička

25

Stredne ťažká

Podľa Nariadenia 517/2014 o F plynoch platného od 1.1.2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 550 ton CO2 ekvivalentu F plynov s inštalovaným pevným detektorom úniku


Raz za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Dvakrát za rok
Štyrikrát za rok

26

Stredne ťažká

Ktoré z týchto chladív je ľahšie ako vzduch?


R717
R1234ze
R744
R1270

27

Stredne ťažká

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do bezpečnostnej skupiny A3?


Vysoká horľavosť, nižšia toxicita
Nižšia toxicita, žiadne šírenie plameňa
Mierna horľavosť, nižšia toxicita
Vysoká toxicita, žiadne šírenie plameňa

28

Stredne ťažká

Aké je GWP chladiva R32?


6
0
3945
675

29

Stredne ťažká

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači
Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni
Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile
27.5 bar

30

Stredne ťažká

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny
Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom
Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku
Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza

31

Stredne ťažká

Pre ktoré z nasledujúcich chladív je zákonná požiadavka, aby sa udržiavali záznamy v prevádzkovom denníku (záznamníku) o chladiacom okruhu podľa Nar. 517/2014/EU?


R744
R290
R32
R717

32

Stredne ťažká

Aké sú výhody použitia vodíka ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Zapácha
Je ľahko identifikovateľný
Je nehorľavý
Má menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie

33

Stredne ťažká

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pre HFC chladivá na retrofit s chladivom R600a?


Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R600a
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R600a
Obsahuje zdroje vznietenia
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R600a kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku

34

Stredne ťažká

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť spájkovací horák kvôli odspájkovaniu spoja pri systéme s horľavým chladivom?


Nesmiete odspájkovať spoje pri systéme s horľavými chladivami, mali by sa odrezať použitím rezača trubiek
Uistite sa, že pracovná oblasť je dobre odvetrávaná a použite detektor na horľavé chladivá
Preplachom s dusíkom bez obsahu kyslíka
Pracujte len vo vonkajšom prostredí

35

Stredne ťažká

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá pri kriticky naplnených systémoch s chladivom R1270 v porovnaní s HFC chladivami?


Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože merná hmotnosť je menšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom
Pretože tieto systémy nemajú kvapalné zásobníky
Pretože R1270 sa používa iba pri systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g

36

Stredne ťažká

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje

37

Stredne ťažká

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


NH3
R1234ze
R290
R744

38

Stredne ťažká

Ktoré bezpečnostné skupiny sú najnebezpečnejšie


A2L, B2L
A1, A2, A3
A1, B1
A3, B3

39

Stredne ťažká

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí amoniak NH3


B3
A3
B2L
A2L

40

Stredne ťažká

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí HFC chladivo R32


B1
A2L
A1
A3

41

Stredne ťažká

Alternatívnymi syntetickými chladivami za chladivo R404A sú


R32, HFO1234yf
HFO1234yf, HFO1234ze, HFO1233zd
R32, HFO1234ze
R407F, R407A, R449A, R452A, ...

42

Stredne ťažká

Ktoré z chladív sa vyznačuje silným pachom zistiteľným čuchom od 5 ppm (3.5 mg/m³)


HFO1234ze
HFO1234yf
NH3
CO2

43

Stredne ťažká

Ktoré z chladív je ľahšie ako vzduch


R744
R290
NH3
R1234ze

44

Stredne ťažká

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Šľahanie vypúšťacej hadice
Dusivosť
Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom

45

Stredne ťažká

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku
Rovnaký ako tlak poistného ventilu
Menší
Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni

46

Stredne ťažká

Aké označenie zaplnenosti majú podľa EN 378-1 napríklad hotelové izby, nemocničné izby a podobne


A
C
D
B

47

Stredne ťažká

Aká je to K65 rúrka?


Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g
Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm
Nerezová rúrka
Oceľová rúrka

48

Stredne ťažká

Aký tlak označuje skratka PS


Tlak skúšky pevnosti
Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu
Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak
Minimálny prevádzkový tlak

49

Stredne ťažká

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu
Alarm a núdzové vetranie
Alarm
Výstražné svetlo a zvukový alarm

50

Stredne ťažká

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme
Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme
Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme

51

Stredne ťažká

Podľa akého parametra sa navrhne pre dané chladivo maximálny pracovný tlak PS


Typu chladiva
Podľa vonkajších teplôt považované za minimálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Typu chladiaceho okruhu
Podľa vonkajších teplôt považované za maximálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom

52

Stredne ťažká

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Má menšiu hustotu ako HFCs
Má veľmi vysoko trojný bod
Pretože telo tiež produkuje CO2
Je vysoko toxický

53

Stredne ťažká

Kritický tlak chladiva R744 je …


72,8 bar g
4,2 bar g
130 bar g
45 bar g

54

Stredne ťažká

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


44 bar g
22 bar g
72 bar g
4,2 bar g

55

Stredne ťažká

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


133 bar g
4,2 bar g
72 bar g
45 bar g

56

Stredne ťažká

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)
Pretože nekoroduje s CO2
Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože má PS najmenej 80 bar g

57

Stredne ťažká

Trojný bod chladiva R744 je …


72 bar g a 31°C
4,2 bar g a 31°C
45 bar g a 20°C
4.2 bar g a -56.5°C

58

Stredne ťažká

Ktorý z nasledujúcich komponentov nie je zdrojom zapálenia?


Elektrická zásuvka
Otvorený mechanický tlakový spínač
Motor ventilátora v prevedení Ex
Vypínač svetla

59

Stredne ťažká

Čo je R290?


Propylén
Bután
Propán
Propén

60

Stredne ťažká

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť  R290 do zbernej nádoby, ktorá je určená na bezpečné plnenie 10 kg R404A


rovnaká
8 kg
6 kg
4,5 kg

61

Stredne ťažká

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť horák a od spájkovať spoj na systéme s horľavým chladivom?


Spojenia sa nesmú od spájkovať na systéme s horľavými chladivami, rúrky musia byť rezané pomocou rezačky rúrok
Ak sa pracuje vo vonkajšom prostredí
Zaistí sa, že priestor je dobre vetraný a použite detektor na monitorovanie prítomnosti horľavých chladív v priestore
Prefúknutím kyslíkom bez dusíka

62

Stredne ťažká

Ako sa odoberie chladivo zo systému s náplňou 800 g R1270 tak, aby bolo pripravené na od spájkovanie komponentu?


R1270 sa odoberie zo systému tak, aby ostal pod vákuom, naplní sa na tlak 0.1 bar g s dusíkom bez obsahu kyslíka
Vypustí sa R1270 a systém sa vákuuje
Vypustí sa R1270 von; systém sa naplní kyslíkom bez dusíka na mierny pretlak, uvoľní sa tlak a vákuuje sa druhý krát, naplní sa systém dusíkom na mierny pretlak a tlak sa uvoľni
Odoberie sa R1270 zo systému tak, aby systém ostal pod vákuom

63

Stredne ťažká

Ktorá z metód zisťovania úniku nie je vhodná na zisťovanie úniku R290?


Fluorescenčné adiditíva a UV lampa
Použitie detektora na HFC
Detektor úniku na horľavé chladivá
Sprej na zisťovanie únikov

64

Stredne ťažká

Prečo sa nemá použiť odberové zariadenie na HFC chladivá aj pre chladivo R600a?


Odberové zariadenie nie je stavané na prevádzkové tlaky s 600a
Nastavenie nízkotlakého presostatu nie je vhodné pre chladivo R600a
Olej v odberovom zariadení nie je miešateľný s R600a
Obsahuje zdroje iskrenia

65

Stredne ťažká

Akého typu je chladivo R32?


Hydro fluoro olefin
Oxid uhličitý
Fluorovaný uhľovodík
Uhľovodík

66

Stredne ťažká

Aké GWP má chladivo R32?


150
1
675
3

67

Stredne ťažká

Prečo na niektorých systémoch s R1270 ventilátor kondenzátora beží bez prerušenia?


Aby sa vyhlo nárastu znečistenia kondenzátora
Aby sa zaistilo, že prevádzkový tlak nebude nadmerný
Aby sa znížila spotreba energie
Aby sa chladivo v prípade úniku rýchlo rozptýlilo

68

Stredne ťažká

Aké doplňujúce bezpečnostné zariadenia použijete pri spájkovaní na systémoch s horľavými HC chladivami?


Tónované bezpečnostné okuliare
Dobre viditeľné oblečenie
Požiarnu prikrývku
Detektor na horľavé chladivá

69

Stredne ťažká

Prečo sa nesmie vymeniť hermetický bezpečnostný tlakový istič vysokého tlaku za štandardný mechanický typ na systéme s horľavým chladivom?


Je to potencionálny zdroj zapálenia
Môžu vniknúť prach vlhkosť
Bude to nový potenciál zdroja úniku
Nastavenie vypnutia nebude správne

70

Stredne ťažká

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R32 do zbernej nádoby, ktorej bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R410A je 20 kg?


6 kg
9 kg
20 kg
12 kg

71

Stredne ťažká

Podľa EN 378, aká je max. náplň chladiva A3, ktoré  môže byť v integrovanej zostave v supermarkete na prízemí?


1,5 kg
2 kg
1 kg
150 g

72

Stredne ťažká

Čo je R1270?


Dusík
Izobután
Propán
Propén

73

Stredne ťažká

Ktorá z uvedených metód detekcie úniku sa nesmie použiť na zisťovanie miesta úniku HC chladív?


Detekčný sprej
Elektronický detektor na horľavé chladivá
Mydlová voda
HFC elektronický detektor

74

Stredne ťažká

Aká látka vzniká pri horení R32 ?


Fosgén
Fluorouhľovodík
Chlorovodíková kyselina
Oxid uhoľnatý

75

Stredne ťažká

Akým typom chladiva je R1234ze?


HFO Hydro fluoro olefin
CFC Chloro fluoro carbon
HC Hydrocarbon
HCFC Hydro chloro fluoro carbon

76

Stredne ťažká

Aké nebezpečenstvá vytvárajú A3 chladivá?


Nízku toxicitu, nízku horľavosť
Nízku toxicitu, vysokú horľavosť
Vysokú toxicitu, nízku horľavosť
Vysokú toxicitu, vysokú horľavosť

77

Stredne ťažká

Podľa EN 378 aká je max. náplň R290 v chladiarni s rozmermi 5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL – dolný limit horľavosti  R290 je 0.038 kg/m3?


1 kg
1,5 kg
5 kg
0,285 kg

78

Stredne ťažká

Aký je výkon R32 v porovnaní s R410A?


120 %
100 %
75 %
150 %

79

Stredne ťažká

Prečo na niektorých chladiacich systémoch používajú motory  ventilátorov s označením Ex?


Pretože sú energeticky efektívnejšie
Pretože sú spoľahlivejšie
Pretože bežia nepretržite, aby rozptýlili prípadný únik
Aby sa nestali zdrojom zapálenia v prípade úniku horľavého chladiva

80

Stredne ťažká

Prečo je rozdiel v hustote medzi chladivami HC a HFC dôležitý?


Pretože ovplyvňuje rýchlosť plnenia
Pretože ovplyvňuje hmotnosť náplne chladiva
Pretože zvyšuje prevádzkové tlaky
Pretože ovplyvňuje energetickú efektívnosť

81

Stredne ťažká

Aké GWP má chladivo R290


150
3
675
0

82

Stredne ťažká

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) pri úplnej zmene na plynnú fázu pri 0°C  pri náraste teploty z 0 na 30°C:        


5
7,7
15
10

83

Stredne ťažká

O koľko sa zvýši tlak mokrých parách pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


35
15
45
25

84

Stredne ťažká

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, mrazenie, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,

85

Stredne ťažká

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


vždy ventilátor i detektor pod stropom
vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore
ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede

86

Stredne ťažká

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


500 ppm
10000 ppm
5000 ppm
1000 ppm

87

Stredne ťažká

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú
Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia

88

Stredne ťažká

Praktický limit pre R744 je …


0.00035 kg/m3
0.008 kg/m3
0.031 kg/m3
0.1 kg/m3

89

Stredne ťažká

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20OC?


56 bar g
4,2 bar g
31 bar g
72 bar g

90

Stredne ťažká

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni
Na úrovni stropu
Pri dverách
V prietoku vzduchu každého výparníka

91

Stredne ťažká

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva stúpne z 1OC na 11OC?


10 bar
100 bar
1 bar
Brz nárastu tlaku