info o nedávnych zmenách právnych predpisov

OBSAH (kapitola v Učebných textoch)


3

Právne predpisy v oblasti ochrany ozónovej vrstvy Zeme

3

I

Všeobecné ustanovenia

3

§ 1

Predmet zákona

3

§ 2

Základné pojmy

4

§ 3

Základné ustanovenie

6

II

PôSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB

8

§ 4

Licencie

8

§ 5

Súhlas a vyjadrenie

9

§ 6

Zrušenie súhlasu

10

§ 7

Odborné posudky a odborná spôsobilosť

11

§ 8

Povinnosti pri dovoze, vývoze a uvádzaní do obehu

12

§ 9

Evidencia a oznamovacia povinnosť

13

§ 10

Odborná spôsobilosť na nakladanie s látkami

14

§ 11

Zákaz

15

§ 11a

Regulácia uvedenia na trh a použitia chlórfluórovaných neplnohalogenovaných uhľovodíkov

17

§ 12

Štátny dozor

19

§ 13

Informovanie verejnosti

20

III

Poplatky za nakladanie s látkami a výrobkami

20

§ 14

Poplatková povinnosť

20

§ 15

Platenie a odvod poplatkov

21

§ 16

Penále za omeškanie

21

IV

Zodpovednosť za porušenie povinností

22

§ 17

§ 18, § 19 Správne delikty

22

§ 20

Priestupky

23

V

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

24

§ 21

Spoločné ustanovenia

24

§ 22

Podrobnosti o spôsobe nakladania s látkou pri

24

§ 23

Prechodné ustanovenia

25

§ 23 a 

 

25

§ 24

Zrušovacie ustanovenia

26

Príl.1

ZOZNAM LÁTOK

28

Príl.2

Procesy v ktorých sa látky používajú ako procesné činidlá

32

Príl.3

Náležitosti  žiadosti o súhlas alebo vyjadrenie

32

Príl.4

Kritériá na posudzovanie žiadosti o povolenie výroby a dovozu látok na nevyhnutné použitie

34

Príl.5

Kritériá na povolenie ročného množstva metylbromidu na kritické použitie a kritické použitia halónov

35

Príl.6

Zoznam zneškodňovacích technológií

35

Príl.7

Celkové ročné kvóty na uvedenie na trh a vlastné použitie pre výrobcov a dovozcov

36

 

 

 

3.1

Komentár k vykonávacej vyhláške

37

I

Odborná spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov

38

§ 1

Osoby  oprávnené vydávať odborné posudky

38

§ 2

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov

38

§ 3

Posudzovanie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov

39

§ 4

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov

39

§ 5

Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia  o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov

40

§ 6

Odborný posudok

41

§ 7

Zmena údajov

42

§ 8

Preškolenie

42

II

Odborná spôsobilosť na nakladanie s látkami

43

§ 9

Kvalifikačné predpoklady osôb oprávnených na nakladanie s látkami

43

§ 10

Požiadavky na technické vybavenie

44

§ 11

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami

45

§ 12

Overovanie odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami

45

§ 13

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami

46

§ 14

Zmena, zrušenie a zánik platnosti osvedčenia  o odbornej spôsobilosti na  nakladanie s látkami

46

§ 15

Zmena údajov

47

§ 16

Preškolenie  a preskúšanie

47

§ 17

Oznamovanie údajov o látkach a výrobkoch

48

§ 18

Podrobnosti o spôsobe nakladania s látkou

49

§ 19

 

Spôsob nakladania s látkou pri výrobe, oprave, inštalácii  a údržbe chladiacich zariadení

49

§ 20

Spôsob nakladania s látkou pri prevádzke chladiacich zariadení

49

§ 21

 

Spôsob nakladania s látkou pri inštalovaní, oprave, plnení a revízií hasiacich zariadení

49

§ 22

Spôsob nakladania s látkou pri jej odbere

50

§ 23

Spôsob nakladania s látkou pri jej recyklácii a regenerácii

51

§ 24

Spôsob nakladania s látkou pri jej zbere a skladovaní

51

§ 25

Účinnosť

52

Príl.1

Rozsah požadovaného technického vybavenia na vykonávanie činností

52

Príl.2

Oznamovanie údajov o nakladaní s látkami a výrobkami

54

Príl.3

Metódy používané pri oprave chladiarenských zariadení s látkou

61