F plyny – nízke GWP

All | Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Medium

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


90 bar g
56 bar g
14 bar g
25 bar g

2

Medium

Chladivo R290 je


Propén
Propylén
Propán
Izobután

3

Medium

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


EN 378
ISO 817
EN 60079
EN 13313

4

Medium

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Nasýtená para pri strednom tlaku
Dvojfázová zmes pri strednom tlaku
Superkritická tekutina
Podchladená kvapalina

5

Medium

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Teplotu na výstupe z chladiča plynu
Tlak v chladiči plynu
Teplotu na vstupe do chladiča plynu
Ventilátory chladiča plynu

6

Medium

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže
R744 sa nevyparuje
Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná
Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu

7

Medium

Merný chladiaci výkon chladiva R32 je podobný mernému chladiacemu výkonu ktorého z nasledujúcich chladív?


R134a
R410A
R1234ze
R290

8

Medium

Aký je približne merný chladiaci výkon chladiva R404A v porovnaní s chladivom R1270?


Vyšší o 200%
Vyšší o 100%
Približne rovnaký
7-krát vyšší

9

Medium

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Termostat
Vysokotlakový spínač
Motor ventilátora výparníka
Zariadenie vyhotovené ako EX „n“

10

Medium

Ktorý z daných typov systémov má najväčší potenciál úniku chladiva?


Nedeliteľný chladič kvapaliny
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Domáca chladnička

11

Medium

Ako často by mal byť kontrolovaný na citlivosť ručný elektronický detektor netesností pre chladivo R32?


Po každých 100 hodinách prevádzky
Aspoň raz za rok
Neexistuje žiadna požiadavka na detekciu chladiva R32
Závisí od veľkosti náplne

12

Medium

Podľa nariadenia o F plynoch 517/2014 platného od 01/01/2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora úniku


Štyrikrát za rok
Dvakrát za rok
Raz za rok
Testy na únik nie sú vyžadované

13

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapnúť vývevu na vákuovanie systému s chladivom R32?


Otvoríme systém pred vákuovaním systému
Pred zapnutím vývevy prepláchneme oblasť servisu dusíkom
Použitím detektora na plyn R32 sa uistíme, že žiadne horľavé chladivo sa nenachádza v oblasti servisu pri zabezpečenom vetraní
Pripevníme dlhú hadicu na výstup vákuovej pumpy a odsajeme R32 z oblasti servisu

14

Medium

Aké dôsledky sú spôsobené rozdielom hustoty (mernej hmotnosti) medzi HC a HFC chladivami?


HC systém musí byť naplnený plynom, nie kvapalinou
Systém musí byť napĺňaný veľmi pomaly, aby nedošlo k poškodeniu kompresora
Hmotnosť potrebnej náplne HC chladiva je nižšia
Systém musí byť vákuovaný dlhšie

15

Medium

Ako sa vypočíta, určí náplň horľavých chladív v miestnostiach


= ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN 378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi

16

Medium

Aká je maximálna náplň chladiva R290, ktorá môže byť použitá v hermetických zariadeniach v akejkoľvek veľkej miestnosti v obchodoch s obsadenosťou ľuďmi kategórie A?


150 g
Nemôže sa použiť pri týchto podmienkach
1.5 kg
Bez limitu

17

Medium

Aká je približná medzná koncentrácia (PL) v praxi pre chladivo R1234ze?


0.00035 kg/m³
0.1 kg/m³
0.06 kg/m³
0.008 kg/m³

18

Medium

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Približne 2-krát nižší ako pri R404A
Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A
Nižší ako pri R404A
Približne rovnaký ako pri R404A

19

Medium

Ktoré parametre sú potrebné pre stanovenie maximálnej náplne horľavých chladív pri komerčnom chladení/vykurovaní?


Spodná úroveň horľavosti LFL, výška miestnosti, boxu, podlahová plocha
Horná úroveň horľavosti, objem miestnosti
Použiteľný limit PL, výška, šírka miestnosti,
Použiteľný limit PL medznej koncentrácie, výška, dĺžka miestnosti,

20

Medium

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


-55.6 °C pri 4,2 barg
31°C pri 4,2 barg
-35 °C pri 4,2 barg
-52 °C pri 4,2 barg

21

Medium

Ku ktorému HFC chladivu sú prevádzkové a kľudové tlaky chladiva R32 podobné?


R404A
R1234ze
R422D
R410A

22

Medium

Aký približne je merný chladiaci výkon chladiva R1234ze v porovnaní s chladivom R134a?


7-krát vyšší
100%
75%
5-krát vyšší

23

Medium

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


20000 ppm
500 ppm
2000 ppm
370 ppm

24

Medium

Ktorý z daných typov systémov bude mať najväčší potenciál úniku?


Nedeliteľný chiller
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Domáca chladnička

25

Medium

Podľa Nariadenia 517/2014 o F plynoch platného od 1.1.2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 550 ton CO2 ekvivalentu F plynov s inštalovaným pevným detektorom úniku


Raz za rok
Dvakrát za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Štyrikrát za rok

26

Medium

Ktoré z týchto chladív je ľahšie ako vzduch?


R744
R717
R1270
R1234ze

27

Medium

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do bezpečnostnej skupiny A3?


Vysoká horľavosť, nižšia toxicita
Mierna horľavosť, nižšia toxicita
Nižšia toxicita, žiadne šírenie plameňa
Vysoká toxicita, žiadne šírenie plameňa

28

Medium

Aké je GWP chladiva R32?


3945
6
0
675

29

Medium

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile
Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači
Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni
27.5 bar

30

Medium

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza
Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku
Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny
Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom

31

Medium

Pre ktoré z nasledujúcich chladív je zákonná požiadavka, aby sa udržiavali záznamy v prevádzkovom denníku (záznamníku) o chladiacom okruhu podľa Nar. 517/2014/EU?


R290
R717
R32
R744

32

Medium

Aké sú výhody použitia vodíka ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Je nehorľavý
Je ľahko identifikovateľný
Má menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie
Zapácha

33

Medium

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pre HFC chladivá na retrofit s chladivom R600a?


Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R600a kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R600a
Obsahuje zdroje vznietenia
Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R600a

34

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť spájkovací horák kvôli odspájkovaniu spoja pri systéme s horľavým chladivom?


Nesmiete odspájkovať spoje pri systéme s horľavými chladivami, mali by sa odrezať použitím rezača trubiek
Uistite sa, že pracovná oblasť je dobre odvetrávaná a použite detektor na horľavé chladivá
Preplachom s dusíkom bez obsahu kyslíka
Pracujte len vo vonkajšom prostredí

35

Medium

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá pri kriticky naplnených systémoch s chladivom R1270 v porovnaní s HFC chladivami?


Pretože R1270 sa používa iba pri systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g
Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože tieto systémy nemajú kvapalné zásobníky
Pretože merná hmotnosť je menšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom

36

Medium

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje

37

Medium

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


NH3
R744
R1234ze
R290

38

Medium

Ktoré bezpečnostné skupiny sú najnebezpečnejšie


A3, B3
A1, A2, A3
A2L, B2L
A1, B1

39

Medium

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí amoniak NH3


A3
B3
B2L
A2L

40

Medium

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí HFC chladivo R32


A3
A2L
A1
B1

41

Medium

Alternatívnymi syntetickými chladivami za chladivo R404A sú


R407F, R407A, R449A, R452A, ...
R32, HFO1234ze
HFO1234yf, HFO1234ze, HFO1233zd
R32, HFO1234yf

42

Medium

Ktoré z chladív sa vyznačuje silným pachom zistiteľným čuchom od 5 ppm (3.5 mg/m³)


CO2
NH3
HFO1234ze
HFO1234yf

43

Medium

Ktoré z chladív je ľahšie ako vzduch


R290
R1234ze
NH3
R744

44

Medium

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Šľahanie vypúšťacej hadice
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom
Dusivosť
Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky

45

Medium

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku
Rovnaký ako tlak poistného ventilu
Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni
Menší

46

Medium

Aké označenie zaplnenosti majú podľa EN 378-1 napríklad hotelové izby, nemocničné izby a podobne


D
A
C
B

47

Medium

Aká je to K65 rúrka?


Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm
Nerezová rúrka
Oceľová rúrka
Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g

48

Medium

Aký tlak označuje skratka PS


Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu
Minimálny prevádzkový tlak
Tlak skúšky pevnosti
Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak

49

Medium

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Výstražné svetlo a zvukový alarm
Alarm
Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu
Alarm a núdzové vetranie

50

Medium

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme
Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení
Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme

51

Medium

Podľa akého parametra sa navrhne pre dané chladivo maximálny pracovný tlak PS


Typu chladiaceho okruhu
Podľa vonkajších teplôt považované za maximálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Podľa vonkajších teplôt považované za minimálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Typu chladiva

52

Medium

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Má veľmi vysoko trojný bod
Je vysoko toxický
Pretože telo tiež produkuje CO2
Má menšiu hustotu ako HFCs

53

Medium

Kritický tlak chladiva R744 je …


130 bar g
45 bar g
72,8 bar g
4,2 bar g

54

Medium

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


4,2 bar g
72 bar g
44 bar g
22 bar g

55

Medium

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


4,2 bar g
133 bar g
45 bar g
72 bar g

56

Medium

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)
Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože má PS najmenej 80 bar g
Pretože nekoroduje s CO2

57

Medium

Trojný bod chladiva R744 je …


4.2 bar g a -56.5°C
4,2 bar g a 31°C
45 bar g a 20°C
72 bar g a 31°C

58

Medium

Ktorý z nasledujúcich komponentov nie je zdrojom zapálenia?


Motor ventilátora v prevedení Ex
Vypínač svetla
Otvorený mechanický tlakový spínač
Elektrická zásuvka

59

Medium

Čo je R290?


Propén
Propán
Bután
Propylén

60

Medium

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť  R290 do zbernej nádoby, ktorá je určená na bezpečné plnenie 10 kg R404A


6 kg
rovnaká
4,5 kg
8 kg

61

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť horák a od spájkovať spoj na systéme s horľavým chladivom?


Ak sa pracuje vo vonkajšom prostredí
Prefúknutím kyslíkom bez dusíka
Spojenia sa nesmú od spájkovať na systéme s horľavými chladivami, rúrky musia byť rezané pomocou rezačky rúrok
Zaistí sa, že priestor je dobre vetraný a použite detektor na monitorovanie prítomnosti horľavých chladív v priestore

62

Medium

Ako sa odoberie chladivo zo systému s náplňou 800 g R1270 tak, aby bolo pripravené na od spájkovanie komponentu?


Vypustí sa R1270 a systém sa vákuuje
Vypustí sa R1270 von; systém sa naplní kyslíkom bez dusíka na mierny pretlak, uvoľní sa tlak a vákuuje sa druhý krát, naplní sa systém dusíkom na mierny pretlak a tlak sa uvoľni
Odoberie sa R1270 zo systému tak, aby systém ostal pod vákuom
R1270 sa odoberie zo systému tak, aby ostal pod vákuom, naplní sa na tlak 0.1 bar g s dusíkom bez obsahu kyslíka

63

Medium

Ktorá z metód zisťovania úniku nie je vhodná na zisťovanie úniku R290?


Sprej na zisťovanie únikov
Použitie detektora na HFC
Detektor úniku na horľavé chladivá
Fluorescenčné adiditíva a UV lampa

64

Medium

Prečo sa nemá použiť odberové zariadenie na HFC chladivá aj pre chladivo R600a?


Odberové zariadenie nie je stavané na prevádzkové tlaky s 600a
Obsahuje zdroje iskrenia
Nastavenie nízkotlakého presostatu nie je vhodné pre chladivo R600a
Olej v odberovom zariadení nie je miešateľný s R600a

65

Medium

Akého typu je chladivo R32?


Uhľovodík
Fluorovaný uhľovodík
Oxid uhličitý
Hydro fluoro olefin

66

Medium

Aké GWP má chladivo R32?


1
150
675
3

67

Medium

Prečo na niektorých systémoch s R1270 ventilátor kondenzátora beží bez prerušenia?


Aby sa chladivo v prípade úniku rýchlo rozptýlilo
Aby sa vyhlo nárastu znečistenia kondenzátora
Aby sa zaistilo, že prevádzkový tlak nebude nadmerný
Aby sa znížila spotreba energie

68

Medium

Aké doplňujúce bezpečnostné zariadenia použijete pri spájkovaní na systémoch s horľavými HC chladivami?


Dobre viditeľné oblečenie
Tónované bezpečnostné okuliare
Požiarnu prikrývku
Detektor na horľavé chladivá

69

Medium

Prečo sa nesmie vymeniť hermetický bezpečnostný tlakový istič vysokého tlaku za štandardný mechanický typ na systéme s horľavým chladivom?


Môžu vniknúť prach vlhkosť
Bude to nový potenciál zdroja úniku
Nastavenie vypnutia nebude správne
Je to potencionálny zdroj zapálenia

70

Medium

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R32 do zbernej nádoby, ktorej bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R410A je 20 kg?


12 kg
9 kg
20 kg
6 kg

71

Medium

Podľa EN 378, aká je max. náplň chladiva A3, ktoré  môže byť v integrovanej zostave v supermarkete na prízemí?


1,5 kg
150 g
2 kg
1 kg

72

Medium

Čo je R1270?


Propén
Dusík
Propán
Izobután

73

Medium

Ktorá z uvedených metód detekcie úniku sa nesmie použiť na zisťovanie miesta úniku HC chladív?


Detekčný sprej
Mydlová voda
Elektronický detektor na horľavé chladivá
HFC elektronický detektor

74

Medium

Aká látka vzniká pri horení R32 ?


Fosgén
Chlorovodíková kyselina
Fluorouhľovodík
Oxid uhoľnatý

75

Medium

Akým typom chladiva je R1234ze?


HCFC Hydro chloro fluoro carbon
CFC Chloro fluoro carbon
HC Hydrocarbon
HFO Hydro fluoro olefin

76

Medium

Aké nebezpečenstvá vytvárajú A3 chladivá?


Nízku toxicitu, vysokú horľavosť
Nízku toxicitu, nízku horľavosť
Vysokú toxicitu, vysokú horľavosť
Vysokú toxicitu, nízku horľavosť

77

Medium

Podľa EN 378 aká je max. náplň R290 v chladiarni s rozmermi 5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL – dolný limit horľavosti  R290 je 0.038 kg/m3?


1 kg
0,285 kg
5 kg
1,5 kg

78

Medium

Aký je výkon R32 v porovnaní s R410A?


120 %
150 %
100 %
75 %

79

Medium

Prečo na niektorých chladiacich systémoch používajú motory  ventilátorov s označením Ex?


Aby sa nestali zdrojom zapálenia v prípade úniku horľavého chladiva
Pretože sú energeticky efektívnejšie
Pretože sú spoľahlivejšie
Pretože bežia nepretržite, aby rozptýlili prípadný únik

80

Medium

Prečo je rozdiel v hustote medzi chladivami HC a HFC dôležitý?


Pretože ovplyvňuje hmotnosť náplne chladiva
Pretože ovplyvňuje energetickú efektívnosť
Pretože zvyšuje prevádzkové tlaky
Pretože ovplyvňuje rýchlosť plnenia

81

Medium

Aké GWP má chladivo R290


3
150
675
0

82

Medium

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) pri úplnej zmene na plynnú fázu pri 0°C  pri náraste teploty z 0 na 30°C:        


10
7,7
15
5

83

Medium

O koľko sa zvýši tlak mokrých parách pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


25
35
15
45

84

Medium

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,
chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu

85

Medium

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore
vždy ventilátor i detektor pod stropom
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede
ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,

86

Medium

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


1000 ppm
500 ppm
5000 ppm
10000 ppm

87

Medium

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje
Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú

88

Medium

Praktický limit pre R744 je …


0.008 kg/m3
0.1 kg/m3
0.00035 kg/m3
0.031 kg/m3

89

Medium

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20OC?


31 bar g
4,2 bar g
56 bar g
72 bar g

90

Medium

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


Na úrovni stropu
V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni
V prietoku vzduchu každého výparníka
Pri dverách

91

Medium

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva stúpne z 1OC na 11OC?


100 bar
1 bar
10 bar
Brz nárastu tlaku