F plyny – nízke GWP

Všetky | Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Stredne ťažká

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


56 bar g
90 bar g
14 bar g
25 bar g

2

Stredne ťažká

Chladivo R290 je


Propán
Propén
Propylén
Izobután

3

Stredne ťažká

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


EN 60079
ISO 817
EN 13313
EN 378

4

Stredne ťažká

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Superkritická tekutina
Dvojfázová zmes pri strednom tlaku
Podchladená kvapalina
Nasýtená para pri strednom tlaku

5

Stredne ťažká

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Ventilátory chladiča plynu
Tlak v chladiči plynu
Teplotu na vstupe do chladiča plynu
Teplotu na výstupe z chladiča plynu

6

Stredne ťažká

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná
Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže
R744 sa nevyparuje
Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu

7

Stredne ťažká

Merný chladiaci výkon chladiva R32 je podobný mernému chladiacemu výkonu ktorého z nasledujúcich chladív?


R410A
R134a
R1234ze
R290

8

Stredne ťažká

Aký je približne merný chladiaci výkon chladiva R404A v porovnaní s chladivom R1270?


Približne rovnaký
Vyšší o 100%
Vyšší o 200%
7-krát vyšší

9

Stredne ťažká

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Vysokotlakový spínač
Motor ventilátora výparníka
Termostat
Zariadenie vyhotovené ako EX „n“

10

Stredne ťažká

Ktorý z daných typov systémov má najväčší potenciál úniku chladiva?


Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Nedeliteľný chladič kvapaliny
Domáca chladnička

11

Stredne ťažká

Ako často by mal byť kontrolovaný na citlivosť ručný elektronický detektor netesností pre chladivo R32?


Závisí od veľkosti náplne
Aspoň raz za rok
Po každých 100 hodinách prevádzky
Neexistuje žiadna požiadavka na detekciu chladiva R32

12

Stredne ťažká

Podľa nariadenia o F plynoch 517/2014 platného od 01/01/2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora úniku


Raz za rok
Dvakrát za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Štyrikrát za rok

13

Stredne ťažká

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapnúť vývevu na vákuovanie systému s chladivom R32?


Pripevníme dlhú hadicu na výstup vákuovej pumpy a odsajeme R32 z oblasti servisu
Otvoríme systém pred vákuovaním systému
Použitím detektora na plyn R32 sa uistíme, že žiadne horľavé chladivo sa nenachádza v oblasti servisu pri zabezpečenom vetraní
Pred zapnutím vývevy prepláchneme oblasť servisu dusíkom

14

Stredne ťažká

Aké dôsledky sú spôsobené rozdielom hustoty (mernej hmotnosti) medzi HC a HFC chladivami?


Hmotnosť potrebnej náplne HC chladiva je nižšia
Systém musí byť vákuovaný dlhšie
HC systém musí byť naplnený plynom, nie kvapalinou
Systém musí byť napĺňaný veľmi pomaly, aby nedošlo k poškodeniu kompresora

15

Stredne ťažká

Ako sa vypočíta, určí náplň horľavých chladív v miestnostiach


= 20% z LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN 378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi

16

Stredne ťažká

Aká je maximálna náplň chladiva R290, ktorá môže byť použitá v hermetických zariadeniach v akejkoľvek veľkej miestnosti v obchodoch s obsadenosťou ľuďmi kategórie A?


Bez limitu
150 g
1.5 kg
Nemôže sa použiť pri týchto podmienkach

17

Stredne ťažká

Aká je približná medzná koncentrácia (PL) v praxi pre chladivo R1234ze?


0.06 kg/m³
0.00035 kg/m³
0.008 kg/m³
0.1 kg/m³

18

Stredne ťažká

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Približne rovnaký ako pri R404A
Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A
Približne 2-krát nižší ako pri R404A
Nižší ako pri R404A

19

Stredne ťažká

Ktoré parametre sú potrebné pre stanovenie maximálnej náplne horľavých chladív pri komerčnom chladení/vykurovaní?


Spodná úroveň horľavosti LFL, výška miestnosti, boxu, podlahová plocha
Použiteľný limit PL medznej koncentrácie, výška, dĺžka miestnosti,
Použiteľný limit PL, výška, šírka miestnosti,
Horná úroveň horľavosti, objem miestnosti

20

Stredne ťažká

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


31°C pri 4,2 barg
-35 °C pri 4,2 barg
-52 °C pri 4,2 barg
-55.6 °C pri 4,2 barg

21

Stredne ťažká

Ku ktorému HFC chladivu sú prevádzkové a kľudové tlaky chladiva R32 podobné?


R422D
R1234ze
R404A
R410A

22

Stredne ťažká

Aký približne je merný chladiaci výkon chladiva R1234ze v porovnaní s chladivom R134a?


7-krát vyšší
5-krát vyšší
75%
100%

23

Stredne ťažká

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


370 ppm
20000 ppm
2000 ppm
500 ppm

24

Stredne ťažká

Ktorý z daných typov systémov bude mať najväčší potenciál úniku?


Nedeliteľný chiller
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Domáca chladnička

25

Stredne ťažká

Podľa Nariadenia 517/2014 o F plynoch platného od 1.1.2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 550 ton CO2 ekvivalentu F plynov s inštalovaným pevným detektorom úniku


Dvakrát za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Raz za rok
Štyrikrát za rok

26

Stredne ťažká

Ktoré z týchto chladív je ľahšie ako vzduch?


R1234ze
R717
R744
R1270

27

Stredne ťažká

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do bezpečnostnej skupiny A3?


Vysoká toxicita, žiadne šírenie plameňa
Vysoká horľavosť, nižšia toxicita
Mierna horľavosť, nižšia toxicita
Nižšia toxicita, žiadne šírenie plameňa

28

Stredne ťažká

Aké je GWP chladiva R32?


675
3945
0
6

29

Stredne ťažká

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači
Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni
27.5 bar
Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile

30

Stredne ťažká

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom
Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza
Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny
Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku

31

Stredne ťažká

Pre ktoré z nasledujúcich chladív je zákonná požiadavka, aby sa udržiavali záznamy v prevádzkovom denníku (záznamníku) o chladiacom okruhu podľa Nar. 517/2014/EU?


R717
R290
R744
R32

32

Stredne ťažká

Aké sú výhody použitia vodíka ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Je nehorľavý
Je ľahko identifikovateľný
Zapácha
Má menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie

33

Stredne ťažká

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pre HFC chladivá na retrofit s chladivom R600a?


Obsahuje zdroje vznietenia
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R600a kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R600a
Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R600a

34

Stredne ťažká

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť spájkovací horák kvôli odspájkovaniu spoja pri systéme s horľavým chladivom?


Nesmiete odspájkovať spoje pri systéme s horľavými chladivami, mali by sa odrezať použitím rezača trubiek
Uistite sa, že pracovná oblasť je dobre odvetrávaná a použite detektor na horľavé chladivá
Pracujte len vo vonkajšom prostredí
Preplachom s dusíkom bez obsahu kyslíka

35

Stredne ťažká

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá pri kriticky naplnených systémoch s chladivom R1270 v porovnaní s HFC chladivami?


Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože tieto systémy nemajú kvapalné zásobníky
Pretože R1270 sa používa iba pri systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g
Pretože merná hmotnosť je menšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom

36

Stredne ťažká

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje

37

Stredne ťažká

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


R290
NH3
R1234ze
R744

38

Stredne ťažká

Ktoré bezpečnostné skupiny sú najnebezpečnejšie


A1, B1
A2L, B2L
A3, B3
A1, A2, A3

39

Stredne ťažká

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí amoniak NH3


A2L
A3
B2L
B3

40

Stredne ťažká

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí HFC chladivo R32


A2L
A1
A3
B1

41

Stredne ťažká

Alternatívnymi syntetickými chladivami za chladivo R404A sú


R407F, R407A, R449A, R452A, ...
R32, HFO1234ze
HFO1234yf, HFO1234ze, HFO1233zd
R32, HFO1234yf

42

Stredne ťažká

Ktoré z chladív sa vyznačuje silným pachom zistiteľným čuchom od 5 ppm (3.5 mg/m³)


HFO1234ze
CO2
NH3
HFO1234yf

43

Stredne ťažká

Ktoré z chladív je ľahšie ako vzduch


NH3
R1234ze
R290
R744

44

Stredne ťažká

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Šľahanie vypúšťacej hadice
Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom
Dusivosť

45

Stredne ťažká

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku
Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni
Rovnaký ako tlak poistného ventilu
Menší

46

Stredne ťažká

Aké označenie zaplnenosti majú podľa EN 378-1 napríklad hotelové izby, nemocničné izby a podobne


B
C
D
A

47

Stredne ťažká

Aká je to K65 rúrka?


Nerezová rúrka
Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g
Oceľová rúrka
Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm

48

Stredne ťažká

Aký tlak označuje skratka PS


Tlak skúšky pevnosti
Minimálny prevádzkový tlak
Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak
Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu

49

Stredne ťažká

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu
Alarm a núdzové vetranie
Výstražné svetlo a zvukový alarm
Alarm

50

Stredne ťažká

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme
Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení
Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme

51

Stredne ťažká

Podľa akého parametra sa navrhne pre dané chladivo maximálny pracovný tlak PS


Podľa vonkajších teplôt považované za maximálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Typu chladiva
Typu chladiaceho okruhu
Podľa vonkajších teplôt považované za minimálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom

52

Stredne ťažká

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Má veľmi vysoko trojný bod
Je vysoko toxický
Má menšiu hustotu ako HFCs
Pretože telo tiež produkuje CO2

53

Stredne ťažká

Kritický tlak chladiva R744 je …


130 bar g
4,2 bar g
72,8 bar g
45 bar g

54

Stredne ťažká

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


44 bar g
22 bar g
72 bar g
4,2 bar g

55

Stredne ťažká

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


45 bar g
4,2 bar g
133 bar g
72 bar g

56

Stredne ťažká

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože má PS najmenej 80 bar g
Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)
Pretože nekoroduje s CO2

57

Stredne ťažká

Trojný bod chladiva R744 je …


4.2 bar g a -56.5°C
72 bar g a 31°C
45 bar g a 20°C
4,2 bar g a 31°C

58

Stredne ťažká

Ktorý z nasledujúcich komponentov nie je zdrojom zapálenia?


Elektrická zásuvka
Otvorený mechanický tlakový spínač
Vypínač svetla
Motor ventilátora v prevedení Ex

59

Stredne ťažká

Čo je R290?


Propylén
Propén
Bután
Propán

60

Stredne ťažká

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť  R290 do zbernej nádoby, ktorá je určená na bezpečné plnenie 10 kg R404A


8 kg
4,5 kg
rovnaká
6 kg

61

Stredne ťažká

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť horák a od spájkovať spoj na systéme s horľavým chladivom?


Prefúknutím kyslíkom bez dusíka
Ak sa pracuje vo vonkajšom prostredí
Spojenia sa nesmú od spájkovať na systéme s horľavými chladivami, rúrky musia byť rezané pomocou rezačky rúrok
Zaistí sa, že priestor je dobre vetraný a použite detektor na monitorovanie prítomnosti horľavých chladív v priestore

62

Stredne ťažká

Ako sa odoberie chladivo zo systému s náplňou 800 g R1270 tak, aby bolo pripravené na od spájkovanie komponentu?


R1270 sa odoberie zo systému tak, aby ostal pod vákuom, naplní sa na tlak 0.1 bar g s dusíkom bez obsahu kyslíka
Odoberie sa R1270 zo systému tak, aby systém ostal pod vákuom
Vypustí sa R1270 a systém sa vákuuje
Vypustí sa R1270 von; systém sa naplní kyslíkom bez dusíka na mierny pretlak, uvoľní sa tlak a vákuuje sa druhý krát, naplní sa systém dusíkom na mierny pretlak a tlak sa uvoľni

63

Stredne ťažká

Ktorá z metód zisťovania úniku nie je vhodná na zisťovanie úniku R290?


Detektor úniku na horľavé chladivá
Sprej na zisťovanie únikov
Použitie detektora na HFC
Fluorescenčné adiditíva a UV lampa

64

Stredne ťažká

Prečo sa nemá použiť odberové zariadenie na HFC chladivá aj pre chladivo R600a?


Olej v odberovom zariadení nie je miešateľný s R600a
Obsahuje zdroje iskrenia
Odberové zariadenie nie je stavané na prevádzkové tlaky s 600a
Nastavenie nízkotlakého presostatu nie je vhodné pre chladivo R600a

65

Stredne ťažká

Akého typu je chladivo R32?


Fluorovaný uhľovodík
Uhľovodík
Hydro fluoro olefin
Oxid uhličitý

66

Stredne ťažká

Aké GWP má chladivo R32?


1
150
3
675

67

Stredne ťažká

Prečo na niektorých systémoch s R1270 ventilátor kondenzátora beží bez prerušenia?


Aby sa zaistilo, že prevádzkový tlak nebude nadmerný
Aby sa chladivo v prípade úniku rýchlo rozptýlilo
Aby sa vyhlo nárastu znečistenia kondenzátora
Aby sa znížila spotreba energie

68

Stredne ťažká

Aké doplňujúce bezpečnostné zariadenia použijete pri spájkovaní na systémoch s horľavými HC chladivami?


Požiarnu prikrývku
Detektor na horľavé chladivá
Dobre viditeľné oblečenie
Tónované bezpečnostné okuliare

69

Stredne ťažká

Prečo sa nesmie vymeniť hermetický bezpečnostný tlakový istič vysokého tlaku za štandardný mechanický typ na systéme s horľavým chladivom?


Nastavenie vypnutia nebude správne
Je to potencionálny zdroj zapálenia
Môžu vniknúť prach vlhkosť
Bude to nový potenciál zdroja úniku

70

Stredne ťažká

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R32 do zbernej nádoby, ktorej bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R410A je 20 kg?


9 kg
20 kg
12 kg
6 kg

71

Stredne ťažká

Podľa EN 378, aká je max. náplň chladiva A3, ktoré  môže byť v integrovanej zostave v supermarkete na prízemí?


1,5 kg
1 kg
2 kg
150 g

72

Stredne ťažká

Čo je R1270?


Propán
Propén
Dusík
Izobután

73

Stredne ťažká

Ktorá z uvedených metód detekcie úniku sa nesmie použiť na zisťovanie miesta úniku HC chladív?


Mydlová voda
Detekčný sprej
Elektronický detektor na horľavé chladivá
HFC elektronický detektor

74

Stredne ťažká

Aká látka vzniká pri horení R32 ?


Oxid uhoľnatý
Fluorouhľovodík
Fosgén
Chlorovodíková kyselina

75

Stredne ťažká

Akým typom chladiva je R1234ze?


CFC Chloro fluoro carbon
HFO Hydro fluoro olefin
HCFC Hydro chloro fluoro carbon
HC Hydrocarbon

76

Stredne ťažká

Aké nebezpečenstvá vytvárajú A3 chladivá?


Vysokú toxicitu, vysokú horľavosť
Nízku toxicitu, nízku horľavosť
Vysokú toxicitu, nízku horľavosť
Nízku toxicitu, vysokú horľavosť

77

Stredne ťažká

Podľa EN 378 aká je max. náplň R290 v chladiarni s rozmermi 5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL – dolný limit horľavosti  R290 je 0.038 kg/m3?


0,285 kg
1,5 kg
1 kg
5 kg

78

Stredne ťažká

Aký je výkon R32 v porovnaní s R410A?


75 %
120 %
150 %
100 %

79

Stredne ťažká

Prečo na niektorých chladiacich systémoch používajú motory  ventilátorov s označením Ex?


Aby sa nestali zdrojom zapálenia v prípade úniku horľavého chladiva
Pretože bežia nepretržite, aby rozptýlili prípadný únik
Pretože sú energeticky efektívnejšie
Pretože sú spoľahlivejšie

80

Stredne ťažká

Prečo je rozdiel v hustote medzi chladivami HC a HFC dôležitý?


Pretože ovplyvňuje hmotnosť náplne chladiva
Pretože ovplyvňuje energetickú efektívnosť
Pretože zvyšuje prevádzkové tlaky
Pretože ovplyvňuje rýchlosť plnenia

81

Stredne ťažká

Aké GWP má chladivo R290


3
0
150
675

82

Stredne ťažká

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) v tlakovej nádobe s chladivom R744 pri 0°C  pri náraste okolitej teploty z 0 na 30°C:        


15
7,7
5
10

83

Stredne ťažká

O koľko sa zvýši tlak mokrých pár chladiva R744 pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


15 barov
25 barov
45 barov
35 barov

84

Stredne ťažká

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, klimatizáciu
chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu

85

Stredne ťažká

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


vždy ventilátor i detektor pod stropom
vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede
ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,

86

Stredne ťažká

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


5000 ppm
10000 ppm
1000 ppm
500 ppm

87

Stredne ťažká

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú
Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje
Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú

88

Stredne ťažká

Praktický limit pre R744 je …


0.008 kg/m3
0.1 kg/m3
0.00035 kg/m3
0.031 kg/m3

89

Stredne ťažká

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20 stupňov C?


56 bar g
31 bar g
72 bar g
4,2 bar g

90

Stredne ťažká

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


V prietoku vzduchu každého výparníka
Pri dverách
Na úrovni stropu
V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni

91

Stredne ťažká

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva R744 stúpne z 1O stupňov C na 11O stupňov C?


Brz nárastu tlaku
100 bar
10 bar
1 bar