F plyny

Všetky | Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Ľahká

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


dosiahnuté vákuum plynule bez obmedzenia rastie
dosiahnuté vákuum sa časom nemení
spomaľujúcou sa rýchlosťou straty vákua pri opakovanom vákuovaní

2

Ľahká

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


vždy, keď je zariadenie v kľude
na okruhu s vákuom
za chodu zariadenia

3

Ľahká

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g na kg náplne chladiva
g
g za rok

4

Ľahká

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje podľa Nariadenia 1516/2007/ES raz ročne na únik do


3 g za rok
5 g za rok
10 g za rok

5

Ľahká

Skúšky tesnosti funkčného chladiaceho okruhu na únik chladiva do 5 g/rok sa robia


elektronickým detektorom
zásadne len vákuom a pretlakom a bublinami,
detektorom, halogénovou lampou, bublinami s meraním zmien teploty, UV lampou,

6

Ľahká

Aký je správny postup skúšky tesnosti a plnenia oleja, chladiva po ukončení montáže?


vákuovanie, tlaková skúška, plnenie chladiva
tlaková skúška, vákuovanie, plnenie oleja, chladiva
tlaková skúška, plnenie chladiva

7

Ľahká

Tlaková skúška je vhodná pre


zistenie veľkosti úniku
zistenie tesnosti okruhu
zistenie miesta úniku

8

Ľahká

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


UV lampu a špeciálne okuliare
UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer, teplomer
UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer

9

Ľahká

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


výkon chladiaceho okruhu
množstvo chladiva v okruhu
objem chladiaceho okruhu

10

Ľahká

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


aby sa z okruhu odstránili vlhkosť a nekondenzovateľné plyny
aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty a olej
aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty, olej a vlhkosť

11

Ľahká

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


postupným rastom tlaku v okruhu až do úrovne tlaku okolia
miernym zvýšením a následným ustálením tlaku
olejovými škvrnami v mieste netesnosti

12

Ľahká

Vákuovanie je ukončené:


ak sa dosiahnuté vákuum nemení, tlak v systéme sa nezvyšuje
ak sa dosiahne požadovaná úroveň vákua
po 60 minútach vákuovania

13

Ľahká

Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť


tlak sa nezmení
tlak v okruhu bude rásť až po úroveň tlaku okolia
tlak najskôr mierne narastie a potom sa ustáli

14

Ľahká

Na vákuovanie chladiacich okruhov s HFC chladivami  sa používajú vývevy:


dvojstupňové s výkonom odpovedajúcim objemu chladiaceho okruhu (množstvu chladiva) dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
jednostupňové vývevy dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
vývevy dosahujúce absolútny tlak pod 1000 Pa

15

Ľahká

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


jednostupňovej vývevy
kompresora a dvojstupňovej vývevy
dvojstupňovej vývevy

16

Ľahká

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


para, kvapalina a mokrá para
suchá sýta a mokrá para
para prehriata, plyn a kvapalina

17

Ľahká

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


nemení sa
väčší
menší

18

Ľahká

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje podchladenie chladiva
Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje kondenzačný tlak

19

Ľahká

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje výparnú teplotu
Zvyšuje chladiaci výkon

20

Ľahká

Zanesenie kondenzátora


Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje podchladenie chladiva

21

Ľahká

Znížené prehriatie


Zvyšuje možnosť prieniku kapalného chladiva do kompresora
znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje kompresný pomer

22

Ľahká

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú výkon kompresora
zvyšujú kondenzačný tlak
zvyšujú prepravovaný objem

23

Ľahká

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje chladiaci výkon
Znižuje kompresný pomer
Znižuje výparnú teplotu

24

Ľahká

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


Zvyšujú tepelnú vodivosť výparníka
Znižujú prestup tepla a tým i chladiaci výkon
Znižujú prehriatie chladiva

25

Ľahká

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje kondenzačný tlak
Zvyšuje podchladenie chladiva

26

Ľahká

Zanesenie kondenzátora


Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje podchladenie chladiva a znižuje kondenzačnú teplotu
Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu

27

Ľahká

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


a) priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu na základe jeho úniku do atmosféry
b) nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému daný spotrebou pohonnej energie
súčet prínosov a/ a b/

28

Ľahká

Odberové zariadenie (recovery) sa používajú na odber chladiva zo zariadenia


do zberných nádob
do zberných nádob a na sušenie chladiaceho okruhu vákuovaním
jeho recykláciu a vrátenie späť do okruhu

29

Ľahká

Ktoré z uvedených stavov chladiva v lnp-h diagrame sa prejaví v priezorníku ako prietok kvapaliny


Zmes kvapaliny a pary
Nadkritická tekutina
Podchladená kvapalina

30

Ľahká

Funkcia kondenzátora je


odovzdať citeľné a latentné teplo z chladiva do okolia pri zmene chladiva z prehriatej pary na podchladenú kvapalinu
absorbovať citeľné teplo z okolia ku zmene chladiva z pary na podchladenú kvapalinu
absorbovať latentné teplo z okolia ku zmene chladiva z kvapaliny na prehriatu paru

31

Ľahká

Podchladenie vzniká keď


sa znižuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii
sa zvyšuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii
chladivo je chladené na jeho teplotu varu

32

Ľahká

Mokrá para je


Nadkritická tekutina
zmes vriacej kvapaliny a nasýtenej pary v termodynamickej rovnováhe
nasýtená para pri konštantnom tlaku

33

Ľahká

Vyparovanie a prehrievanie chladiva vo výparníku prebieha


Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, prehriata para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina + para, prehriata para

34

Ľahká

Podchladenie za kondenzátorom je


rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou vo výparníku
rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou na výtlaku kompresora
rozdiel teplôt medzi teplotou kondenzačnou a teplotou za kondenzátorom

35

Ľahká

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


olejom
kvapalným chladivom
suchým vzduchom alebo suchým dusíkom

36

Ľahká

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


celkovú pevnosť a tesnosť chladiaceho okruhu
miesto úniku
veľkosť úniku

37

Ľahká

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


Zvýšené prehriatie, zvýšené podchladenie
Zvýšené prehriatie, zvýšený kondenzačný tlak
Zvýšené prehriatie, znížené podchladenie

38

Ľahká

Čistý kondenzátor vedie na chladiacom okruhu ku


vyššiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s nižšou energetickou efektívnosťou

39

Ľahká

Kondenzátor je určený na


stlačenie chladiva
vyparenie chladiva
skvapalnenie chladiva

40

Ľahká

Výparník


sprostredkováva prestup tepla z vyparujúceho sa chladiva do potravín
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do prehriatych pár chladiva
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do vyparujúceho sa chladiva

41

Ľahká

Funkciou expanzného ventilu je


zmeniť stav chladiva z kvapaliny na prehriatu paru
znížiť tlak a regulovať prietok chladiva
zabezpečiť cirkuláciu chladiva a zvýšiť jeho tlak

42

Ľahká

Ktoré z prehriatí za výparníkom najviac predlžuje chod kompresora a zvyšuje jeho teplotu?


20 K
5 K
10 K

43

Ľahká

Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na


regulácii nástreku chladiva podľa veľkosti prehriatia na výstupe z výparníka
zaistení redukcie tlaku pre výparník podľa veľkosti podchladenia
regulácii množstva pretekajúceho chladiva podľa teploty v kondenzátore

44

Ľahká

Certifikát o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z. a 348/2015 Z.z. získa fyzická alebo právnická osoba, ktorá


má osvedčenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky, že vedie dokumentáciu kontroly únikov v elektronickej forme a oznámila údaje o pohybe chladív za predchádzajúci rok
má osvečenie o odborných znalostiach
má osvečenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky a že vedie dokumentáciu kontroly únikov v elektronickej forme

45

Ľahká

Certifikovaná odborne spôsobilá osoba údaje podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z. oznamuje údaje o pohybe F plynov


SIŽP
Elektronicky cez web stránku Certifikačného orgánu
Ministerstvu

46

Ľahká

Ktorý z uvedených vplyvov pocíti ľudský organizmus ako prvý v priestore so zvýšeným obsahom HFC chladiva


nedostatok kyslíka a/alebo srdečnú arytmiu
teplotné zmeny
tepelný šok

47

Ľahká

Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá vykonáva štátny dozor vo veciach nakladania s F plynmi


ukladá pokuty
ukladá opatrenia na nápravu a pokuty
ukladá opatrenia na nápravu

48

Ľahká

Pokuty podľa závažnosti a rozsahu porušenia povinností ukladá SIŽP v rozsahu


500 - 33.000 Eur
500 - 99.600 Eur
500 - 200.000 Eur

49

Ľahká

Podniky, ktoré dodávajú chladivá, vytvoria záznamy s relevantnými informáciami o odberateľoch s údajmi


množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili
IČO certifikovaných odberateľov a príslušné množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili
názov a sídlo odberateľa

50

Ľahká

Technické vybavenie potrebné na výkon činností podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z.


je odporučené
nie je predpísané
je predpísané

51

Ľahká

Ako dlho sa uchováva evidencia o F plynoch


5 rokov
3 roky
počas celej životnosti výrobku, zariadenia

52

Ľahká

Ako môže osoba uvádzať na trh F plyny


len osobám s osvedčením o odborných znalostiach
len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti a s osvedčením o odborných znalostiach
len s certifikátom o odbornej spôsobilosti a len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti

53

Ľahká

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto vykonáva činnosti podľa zákona č. 348/2015 Z.z.


bez certifikátu o odbornej spôsobilosti
bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti na ozón poškodzujúce látky
bez hlásenia o nadlimitných únikoch ministerstvu

54

Ľahká

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


kompresor, kondenzátor, výparník, odberové zariadenie, škrtiaci orgán,
kompresor, vákuová pumpa, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán
kompresor, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán

55

Ľahká

Aké metódy sa môžu použiť na kontrolu úniku podľa Nariadenia 1516/2007


nepriame, ktoré sú založené na identifikácii odchýlok v systéme a na základe anylýzy, porovnaní relevantných parametrov
priame i nepriame, pričom rozhodnutie o použitej metóde musia vykonať zamestnanci s osvedčením
priame, ktoré zisťujú miesto úniku prostredníctvom zariadení na zisťovanie úniku

56

Ľahká

Aké metódy priameho zisťovania úniku sa môžu použiť pri pravidelných kontrolách úniku podľa Nariadenia (ES) 1516/2007


pomocou zariadení na detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny, špeciálnym mydlovým roztokom a pomocou tlakovej alebo vákuovej skúšky
pomocou zariadení na detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny, špeciálnym mydlovým roztokom
pomocou zariadení na detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny

57

Ľahká

Cieľom Nariadenia (EU) 517/2014 je


obmedziť emisie všetkých chladív
obmedziť emisie fluórovaných skleníkových plynov a postupne znižovať a vylučovať používanie fluórovaných skleníkových plynov
postupne vylúčiť používanie fluórovaných skleníkových plynov

58

Ľahká

Na ktoré činnosti je potrebné osvedčenie o odborných znalostiach


kontrola únikov, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia, zničenie, inštalácia, servis s nakladaním s F plynmi
dovoz, predaj a prevádzka zariadenia s F plynmi
prevádzka zariadenia s F plynmi

59

Ľahká

Čo je to fluórovaný uhľovodík HFC


Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z chlóru, vodíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva len z uhlíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z uhlíka, vodíka a fluóru

60

Ľahká

Čo je to jednorázový kontajner


Je to kontajner, ktorý je primárne určený na opakovanú prepravu F plynov
Je to kontajner, ktorý nie je určený na opätovné plnenie F plynov, ktorého používanie v EÚ je zakázané
Je to kontajner, ktorý je určený na opätovné plnenie F plynov

61

Ľahká

Čo je to používanie F plynov


je to využitie F plynov vo výrobe a zneškodňovaní
je to využitie F plynov vo výrobe
je to využitie F plynov vo výrobe, servise, údržbe

62

Ľahká

Čo je to recyklácia chladív


je to opätovné využitie zhodnotených F plynov s certifikátom kvality podľa normy na výrobu chladív
je to opätovné využitie zhodnotených F plynov po procese základného čistenia v tom istom chladiacom okruhu
je to odber a zhodnotenie chladív

63

Ľahká

Čo je to regenerácia chladív


je to opätovné využitie zhodnotených F plynov po procese základného čistenia
je to odber, zhodnotenie a recyklácia
je to opätovné spracovanie zhodnotených F plynov tak, aby spĺňali normy na regenerované, nové chladivo

64

Ľahká

Čo je to zhodnotenie F plynov


je to recyklácia chladív
je to odber chladív
je to zber a skladovanie použitých chladív

65

Ľahká

Čo je to zničenie chladív


je to proces, ktorým chladivo stráca svoje termodynamické vlastnosti
je to proces, ktorým sa všetok alebo väčšia časť F plynu premení alebo rozloží na jednu alebo viac stabilných látok, ktoré nie sú F plyny
je to proces, pri ktorom chladivo mení nevratne svoje skupenstvo na plynné pri úniku do atmosféry

66

Ľahká

Čo je to údržba, servis, opravy podľa Nariadení EP a R 842/2006 a 517/2014


znamená všetky činnosti, ktoré si vyžadujú prerušenie, vstup do okruhu s F plynmi
znamená všetky činnosti bez prerušenia okruhu s chladivami
znamená všetky činnosti, ktoré si vyžaduje chladiaci okruh

67

Ľahká

Aké plyny patria medzi fluórované skleníkové plyny (F plyny) podľa Nariadenia (EU) č. 517/2014


fluórované uhľovodíky (HFC)
fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC)
fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6)

68

Ľahká

Čo znamená skratka GWP


Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k CO₂
Relativný potenciál poškodenia ozónovej vrstvy zeme vztiahnutý k CO₂
Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k Dobsonovým jednotkám

69

Ľahká

V žiadosti o certifikát o odbornej spôsobilosti fyzickej alebo právnickej osoby je potrebné oznámiť


zoznam technického vybavenia, hlásenie o pohybe chladív za minulý rok
zoznam osvedčení (znalosti), hlásenie o pohybe chladív za minulý rok, výpis z registra trestov (FO a PO)
zamestnancov s osvedčením (znalosti), možnosť použiť technické prostriedky, elektronickú evidenciu, pohyb chladív za minulý rok

70

Ľahká

Ktoré Nariadenia EP a R sú zamerané na F plyny


2037/2000, 842/2006
1005/2009, 517/2014
842/2006, 517/2014

71

Ľahká

Platnosť certifikátu na odbornú spôsobilosť pre fyzické a právnické osoby je


5 rokov
1 rok
3 roky

72

Ľahká

Platnosť osvedčení na odborné znalosti je


1 rok
5 rokov
3 roky

73

Ľahká

Čo je to potenciál globálneho otepľovania (GWP)


je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania prírodných chladív
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania R11
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania oxidu uhličitého

74

Ľahká

Použitie jednorázového kontajneru (nevratnej nádoby) na fluórované skleníkové plyny je


zakázané
povolené
možné

75

Ľahká

Skúška na osvedčenie na odborné znalosti


má testovú, praktickú a ústnu časť so zameraním na kontroly únikov, nakladanie s chladivami a správne vykonávanie činností, ktoré môžu spôsobiť priamo či nepriamo únik chladiva
pozostáva z praktickej skúšky so zameraním na funkciu chladiaceho okruhu
pozostáva z ústnej skúšky so zameraním na kontroly únikov

76

Ľahká

Úlohou kompresora je


Stláčať pary chladiva pri zmene jeho stavu na kvapalinu
Stláčať pary chladiva, zvyšovať ich teplotu a cirkulovať chladivo okruhom
Stláčať a kondenzovať pary chladiva

77

Ľahká

Kompresia je:


stláčanie pár chladiva v kompresore
doprava kvapalného chladiva k expanznému ventilu
skvapalňovanie pár chladiva

78

Ľahká

Metóda push-pull je:


vytláčanie chladiva z okruhu inertným plynom,
je odber chladiva zo zariadenia pomocou kompresora chladiaceho zariadenia
spôsob odberu chladiva do zbernej nádoby zo zariadenia pomocou rozdielu tlaku vytváraného odberovým zariadením medzi chladiacim okruhom a zbernou nádobou buď pre odber kvapaliny alebo plynu

79

Ľahká

Odber chladiva sa považuje za ukončený, ak sa:


po dosiahnutí primeraného podtlaku a odstavení odberového zariadenia tlak v chladiacom zariadení nezvýši nad úroveň atmosférického tlaku
odberové zariadenie vypne automatickou reguláciou
v zariadení dosiahne podtlak 0,5 MPa

80

Ľahká

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


musí doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva
musí sa rozumieť tomu akú čistotu chladiva môže docieliť, musí včas a dosť často obnovovať vložky filtrov, dehydrátorov, kompresorový olej a musí vedieť, ako sú spoľahlivé jeho indikačné prístroje v dlhodobej praktickej prevádzke
musí mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita

81

Ľahká

Teplota zmesi kvapalného a parného chladiva v uzavretej nádobe je závislá od


tlaku v nádobe odpovedajúceho teplote okolia
množstva chladiva v nádobe
plochy nádoby

82

Ľahká

V miestach, v ktorých pri retrofite chladiaceho zariadenia, zámene chladiva, prišlo k demontáži


nesmie sa použiť pôvodné tesnenie
môže sa použiť pôvodné tesnenie v prípade chladiva R134a
môže sa použiť pôvodné tesnenie

83

Ľahká

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


väčší
nemení sa
menší

84

Ľahká

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


menší
je konštantný
väčší