F plyny

Všetky | Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Ťažká

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


1,3 x Ps
1,0 x Ps
0,9 x Ps

2

Ťažká

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu
neprerušovaním vákuovania
vákuovaním pri spustenom kompresore

3

Ťažká

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


kondenzačná teplota
teplota na výtlaku kompresora
teplota vinutia elektrického motora

4

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


že olej sa zle vracia späť do kompresora
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
termostatický expanzný ventil zle zatvára

5

Ťažká

Upchatý sací filter


Znižuje prehriatie
Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu

6

Ťažká

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3
Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg

7

Ťažká

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika
množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary
množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva

8

Ťažká

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


mernú prácu kompresora
prehriatie
merný chladiaci výkon

9

Ťažká

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


20 kW
10kW
15 kW

10

Ťažká

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu

11

Ťažká

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


32°C
55°C
38°C

12

Ťažká

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora

13

Ťažká

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom staticky chladený
vzduchom dynamicky chladený

14

Ťažká

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zníži
nezmení sa
zvýši

15

Ťažká

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka

16

Ťažká

Suchý výparník je


nenamrznutý alebo tesne po odmrazení
v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí
bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu

17

Ťažká

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom
nižšiu teplotu chladiva za kompresorom

18

Ťažká

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

19

Ťažká

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najbližšie
čo najďalej
bližšie ku kondenzátoru

20

Ťažká

Limity únikov za rok z náplne F chladív zo zariadení inštalovaných do 4.7.2011 podľa vyhlášky 314/2009 Z.z. sú


10 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 8 % od 30 do 300 kg, 6 % nad 300 kg
6 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 4 % od 30 do 300 kg, 2 % nad 300 kg
8 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 6 % od 30 do 300 kg, 4 % nad 300 kg

21

Ťažká

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi výparníkom a kompresorom

22

Ťažká

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi vyíparníkom a kompresorom
medzi kompresorom a kondenzátorom

23

Ťažká

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
reguluje tlak vo výparníku
zabezpečuje ochranu motora kompresora

24

Ťažká

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


hmotnostný princíp
kombinácia vírivej komôrky a clony
Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou

25

Ťažká

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


horizontálnej
zvislej
v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe

26

Ťažká

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s vnútorným vyrovnaním tlaku
s vonkajším vyrovnaním tlaku
s adsorpčnou náplňou

27

Ťažká

Rozdelovač chladiva


má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)
má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov

28

Ťažká

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


reguluje kondenzačný tlak
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

29

Ťažká

Ak sa pri použití nepriamej metódy zisťovania úniku predpokladá únik, potom sa


odporučí vykonať oprava úniku
musí sa vykonať záznam a zariadenie označiť štítkom
musí sa použiť priama metóda na zistenie presného miesta úniku

30

Ťažká

Ktoré merané parametre sa používajú na nepriame zisťovanie únikov


hlučnosť, vibrácie, hladina a teplota kvapalín
tlaky, teploty, prúdy elmotora kompresora, hladiny kvapalín
hladina a teplota kvapalín

31

Ťažká

Izoluje sa predovšetkým:


kvapalinové potrubie
vysokotlaké potrubie (výtlak)
sacie potrubie

32

Ťažká

Sacie potrubie je priemeru


väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné
rovnakého ako výtlačné
menšieho

33

Ťažká

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku kondenzátoru
spád smerom ku kompresoru
spád smerom ku výparníku

34

Ťažká

Sifón na sacom potrubí


zlepšuje účinnosť kompresora
zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja
pomáha vracať olej do kompresora

35

Ťažká

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky
rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje
rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje

36

Ťažká

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂
ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃
pretlakom vzduchu

37

Ťažká

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov
rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu
hermetických nádob v chladiacom okruhu

38

Ťažká

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon v smere prúdiaceho chladiva
sklon od kompresora
sklon ku kompresoru

39

Ťažká

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po úroveň rozdeľovača chladiva
až po úroveň sifónu výparníka
až po vrchnú hranu výparníka

40

Ťažká

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor
je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora

41

Ťažká

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


je spôsobená veľkým množstvom chladiva
udržuje kvapalné chladivo chladným
znižuje výkon chladiaceho zariadenia

42

Ťažká

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


vysoký tlak v kondenzátore
stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...

43

Ťažká

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s premenlivým výkonom
s veľkým výkonom
s malým výkonom

44

Ťažká

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


väčší
rovnaký
menší

45

Ťažká

Dehydrované rúrky sú


zbavené vlhkosti
zbavené mechanických nečistôt
zbavené okují po spájkovaní

46

Ťažká

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 15 bez tavidla
Ag 19 s kadmiom
Ag 45 s fosforom

47

Ťažká

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


od 0,07 bar
od 0,1 bar
1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )

48

Ťažká

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


pred kompresorom
vždy pred každým stúpaním
pred každým prvkom v sacom potrubí

49

Ťažká

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom
spoje vopred naolejovať
chladiť kompresor vlhkou handrou

50

Ťažká

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


kvapalinové potrubie
potrubie kondenzátu
sacie potrubie

51

Ťažká

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora
nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka

52

Ťažká

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu
na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch

53

Ťažká

Čo je to kaskádny okruh


je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom
dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa
dvojstupňový okruh s dvomi chladivami

54

Ťažká

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂
Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂
Kombinácia R13 s R502

55

Ťažká

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 6
tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 18

56

Ťažká

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení
kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie

57

Ťažká

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


musia byť minimálne dva kompresory
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne
kompresor a dva výparníky

58

Ťažká

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
namontovaním odlučovača oleja
pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja

59

Ťažká

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla
výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla
zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla

60

Ťažká

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina a alkohol
kyselina
reakcia nevzniká

61

Ťažká

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


zvolíme iný typ oleja
vyhrievanie oleja kompresora
zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu

62

Ťažká

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora
v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu
nevyhnutná

63

Ťažká

Ako funguje odlučovač oleja


viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva
oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva
viaže olej chemicky

64

Ťažká

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


vyššej
nižšej
rovnakej

65

Ťažká

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


zistená vlhkosť v okruhu
spálený motor kompresora
znížený výkon motorkompresora

66

Ťažká

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
návrat oleja do skrine kompresora
zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja

67

Ťažká

Najúčinnejšie mazanie je


odstredivými silami
tlakové
rozstrekom

68

Ťažká

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové

69

Ťažká

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


dvojstupňovými kompresormi
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta
kaskádnym okruhom

70

Ťažká

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch
pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti

71

Ťažká

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


je použitá plynná náplň termočlánku
použitý TEV zodpovedá použitému chladivu
je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu

72

Ťažká

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde

73

Ťažká

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy mimo spoločného rámu kompresorov
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni
vždy na spoločnom ráme s kompresormi

74

Ťažká

Piestový kompresor


udržiava tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer

75

Ťažká

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


Obe možnosti sú nesprávne
prienik kvapalného chladiva do kompresora
nízke prehriatie

76

Ťažká

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


100 % z celkového chladiaceho výkonu
60 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu

77

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


cez expanzný ventil
v kondenzátore
v oboch prípadoch

78

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


kondenzačná teplota
výparná teplota
obe teploty

79

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


za expanzným ventilom
pred expanzným ventilom
za kondenzátorom

80

Ťažká

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
V oboch prípadoch
Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste

81

Ťažká

Kompresor skrol


udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu
nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer

82

Ťažká

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


nadmerne horúci kompresor
studený kompresor
namrznutý kompresor

83

Ťažká

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú veľký škodlivý priestor
majú vstavaný kompresný pomer
majú regulovaný kompresný pomer

84

Ťažká

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie
pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky
pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky

85

Ťažká

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


nízkym chladiacim výkonom
vysokým príkonom
extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora

86

Ťažká

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku
pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom

87

Ťažká

Kompresný pomer je určený


druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku
nastavením AEV

88

Ťažká

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


menších a stredných výkonov kompresorov
turbokompresorov
veľkých kompresorov

89

Ťažká

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


kondenzačnému tlaku
žiadnemu tlaku
saciemu tlaku

90

Ťažká

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)
objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta
objem válca pod dolnou úvraťou piesta

91

Ťažká

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


nadmerným množstvom chladiva
zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nedostatkom chladiva

92

Ťažká

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


vo výparníku
v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil
v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník

93

Ťažká

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


expanduje kvapalné chladivo do výparníka
sytá para ohrieva
mokrá para ohrieva

94

Ťažká

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora
je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora

95

Ťažká

Nízkotlakový presostat


chráni kompresor pred nízkym tlakom
chráni kompresor pred vysokým tlakom
udržuje správny tlak vo výparníku

96

Ťažká

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter
čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu
vymeníme filterdehydrátor za BO filter

97

Ťažká

Kondenzátor má


menšiu plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník
rovnakú plochu ako výparník

98

Ťažká

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


klesne (o cca 3 %)
sa nemení
vzrastie (o cca 3 %)

99

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil sa zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia

100

Ťažká

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu
stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora