F plyny – nízke GWP

All | Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Easy

Ktoré z nasledujúcich chladív ma kritickú teplotu 31°C?


R744
R290
R32
R717

2

Easy

Aký typ chladiva je R1234ze?


HFO, ktorý obsahuje nenasýtený uhlík
HFC, ktorý obsahuje nasýtený uhlík
Oxid uhličitý
Uhľovodík

3

Easy

Do ktorej bezpečnostnej triedy patrí chladivo R744?


B2L
A2
A1
A3

4

Easy

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do triedy A2L?


Vysoká toxicita, vysoká horľavosť
Nízka toxicita, nižšia horľavosť
Nízka toxicita, vysoká horľavosť
Vysoká toxicita, nižšia horľavosť

5

Easy

Ktoré z tvrdení je správne, pokiaľ ide o inštaláciu Schraderovho ventilu?


Všetky Schraderove ventilové jadrá vyhovujú všetkým chladivám
Jadro musí byť odstránené pokiaľ je telo ventilu pripájané do systému a následne vložené a utiahnuté predpísaným momentom
HC chladivá unikajú zo Schraderových ventilov
Schraderov ventil nesmie byť použitý pri R744 systémoch

6

Easy

Únik ktorého z nasledovných chladív je možne indikovať pomocou fenolftaleínového papiera?


R1234ze
R1270
R744
R717

7

Easy

Aký vplyv má nedostatok chladiva na vysokotlakej strane chladiaceho okruhu


Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude nižší

8

Easy

Aké sú výhody použitia hélia ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Zapácha
Je horľavý
Má vyšší tlak ako čistý dusík
Ma menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie aj malými rýskami

9

Easy

Prečo by malo byť napĺňané chladivo R744 spočiatku ako plyn pri napĺňaní vyprázdneného systému?


Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora
Aby sa zabránilo tvorbe suchého ľadu
Aby sa zabránilo prepúšťaniu poistných ventilov
Aby sa zabezpečilo, že chladivo R744 je napĺňané pomaly

10

Easy

Ako odstránite čo najviac chladiva z kondenzačnej jednotky systému s náplňou 800g chladiva R1234ze?


Vypustite R1234ze do ovzdušia a vákuujte systém
Vypustite R1234ze do ovzdušia; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Zhodnoťte R1234ze do pripojenej nádoby do vyrovnania tlakov
Zhodnoťte chladivo R1234ze tak, že systém pri odbere dostanete do vákua, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g

11

Easy

Ako sa vyhnete riziku iskrenia v mieste vákuovania spojeného so spínačom vypínania/zapínania (zasunutí do zásuvky) na štandardnej vákuovej pumpe pri vákuovaní zariadenia s HC chladivom?


Používajte vývevu na dobre vetranom priestranstve a po zapnutí vývevy predlžovací kábel vložte do zásuvky najmenej 3 m od vývevy a vákuovaného zariadenia
Upevnite dlhú hadicu na výstupe z pumpy na vytlačenie HC zo systému
Umiestnite vákuovú pumpu vonku
Umiestnite vákuovú pumpu 3 m nad podlahu

12

Easy

Riziko chladiva R1234ze zahŕňa:


Miernu horľavosť
Vysokú horľavosť
Vysokú korozivitu
Vysokú toxicitu

13

Easy

Aké je prevládajúce využitie chladiva R600a?


Domáce chladničky a mrazničky
Glykolové chillery pre chladenie
Systémy centrálnych zdrojov maloobchodov
Klimatizačné systémy v autách

14

Easy

Ktorá bezpečnostná trieda sa vzťahuje na chladivo R744?


B2L
A3
A1
A2

15

Easy

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Termostat
Zariadenie hodnotené ako EX „n“
Vysokotlakový spínač
Motor ventilátora výparníka

16

Easy

Aký je účel referenčného úniku?


Vyhľadanie únikov chladiva
Zistenie citlivosti elektronického detektora netesností
Farbivo, ktoré sa pridáva do chladiva, aby pomohlo zistiť únik chladiva
Spôsob detekcie netesností, ktorý využíva fluorescenčné prísady

17

Easy

Ktoré z nasledujúcich chladív musí byť najprv naplnené do systému ako plyn, pokiaľ sa nedosiahne manometrický tlak aspoň 4,2 bar?


R744
R1234ze
R717
R32

18

Easy

Aká minimálna vzdialenosť by mala byť dodržaná pri práci v oblasti s HC chladivami od zdrojov vznietenia?


0.1 m
3 m
10 m
1 m

19

Easy

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore
Aby rozptýlili chladivo v prípade úniku
Kvôli zníženiu spotreby energie

20

Easy

Ktoré chladivo si pre rovnaký chladiaci výkon vyžaduje kompresor s najmenším objemovým výkonom v m³/h


NH3
R744
R1234ze
R290

21

Easy

Čo je to ADR


Expanzný ventil
Reverzibilný ventil
Analýza rizík
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

22

Easy

Podlimitná preprava podľa ADR je do


1000 bodov
300 bodov
100 bodov
500 bodov

23

Easy

Podlimitná preprava chladív podľa ADR vyžaduje


Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a výdajku pre pojazdnú dielňu
Výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list a tiež výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu

24

Easy

Prenos tepla prúdením vzniká


Napríklad prúdením vzduchu, kvapaliny
Elektromagnetickým žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou
Fyzickým kontaktom dvoch materiálov
Sálaním a vedením

25

Easy

Rozdelenie chladív do bezpečnostných skupín v norme EN 378 je podľa


Jedovatosti a horľavosti
Horľavosti
Skleníkového efektu
Jedovatosti

26

Easy

Ktoré bezpečnostné skupiny sa označujú ako mierne horľavé


A1, A2, A3
A3, B3
A2L, B2L
A1, B1

27

Easy

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patria HFC chladivá


A2
A2L
A1
A3

28

Easy

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí oxid uhličitý CO2


B2
A1
B1
A2

29

Easy

Ako sa zníži riziko vzniku zvýšenej koncentrácie horľavých chladív pri servise, vákuovaní, odbere chladiva, ..


vákuovaním
vhodným náradím
vetraním
odberom chladiva do zbernej nádoby

30

Easy

Čo je to riziko


príčina a dôsledok rizikovej udalosti
pravdepodobnosť, že sa nežiadúca udalosť stane
dôsledok rizikovej udalosti
príčina rizikovej udalosti

31

Easy

Aké je najpravdepodobnejšie nebezpečenstvo chladiacich okruhov


únik chladiva
vysoká teplota
elektrický skrat
vysoký tlak

32

Easy

Ako sa minimalizujú riziká pri servise


ochrannými pomôckami
prítomnosťou zákazníka
zdravotnou, odbornou spôsobilosťou a ochrannými pomôckami
vhodným náradím

33

Easy

Aká môže byť maximálna náplň chladiva R744 s medznou koncentráciou 0,1 kg/m³ v zariadení pre nevetraný chladený priestor o objeme 100 m³?


10
100,1
0,1
100

34

Easy

Pevný CO2 sa formuje ak …


Tlak kvapalného chladiva je znížený pod 4.2 bar g
Kvapalina je stláčaná
Tlak plynného chladiva je zvýšený na 78 bar g
Tlak pár je znížený na atmosférický tlak

35

Easy

CO2 je používaný ako chladivo pretože …


Je energeticky efektívnejšie ako iné chladivá
Uniká menej ako iné chladivá
Má veľmi nízke GWP
Má dvojnásobný chladiaci výkon v porovnaní s inými chladivami

36

Easy

Čo je prejavom inhalácie, vdýchnutia R744


Zvýšenie výkonnosti
Vracanie
Zrýchlené dýchanie
Škrtenie

37

Easy

Čo sa môže stať pri vypúšťaní R744 zo systému


Chladivo môže tvoriť superkritickú tekutinu
Poistný ventil môže uvoľniť tlak
Pevný R744 sa môže formovať vo vypúšťacej hadici a zablokovať ju
Kritický teplotný šok môže spôsobiť prasknutie potrubia

38

Easy

Čo platí vo vzťahu ku potencionálnemu úniku chladiva R744?


CO2 má vyššiu hustotu ako HFC chladivá a preto uniká menej
CO2 molekula je väčšia ako R134a preto pravdepodobnosť úniku je nižšia pri rovnakých tlakoch
CO2 má menšiu molekulu ako HFC chladivá a uniká preto ľahšie
CO2 má vyššiu afinitu s olejom a preto únik je menej pravdepodobný

39

Easy

Do akej vzdialenosti od miesta práce s horľavými chladivami  nesmú byť zdroje zapálenia, iskrenia?


10 m
5 m
15 m
3 m

40

Easy

Podľa EU ADR nariadenia na prepravu, aké  bezpečnostné vybavenie auta je nutné pri preprave horľavých chladív?


Hrubé rukavice
Nehorľavá prikrývka
Tónované bezpečnostné okuliare
Hasiaci prístroj

41

Easy

Aké ohrozenia sú z používania A2L chladív?


Nižšia toxicita, nižšia horľavosť
Vyššia toxicita, nižšia horľavosť
Vyššia toxicita, vyššia horľavosť
Nižšia toxicita, vyššia horľavosť

42

Easy

Aké ohrozenia sú spojené s horením HFO alebo HFC chladív?


Tvorba fluorovodíka
Tvorby kyseliny citrónovej
Tvorby NO2
Tvorba fosgénu

43

Easy

Do akej vzdialenosti by mala byť pracovná plocha na servis s HC chladivami bez zdrojov zapálenia?


3 m
1 m
2 m
5 m

44

Easy

Ako bezpečne použijete vákuové čerpadlo na vákuovanie systému s horľavými chladivami?


Nie je potrebné vákupvať systémy s horľavými chladivami
Vákuové čerpadlo sa umiestni do výšky najmenej 3 m nad podlahou
Použije sa vákuové čerpadlo v dobre vetranom priestore a zapne sa najmenej 3 m od miesta vákuovania
Pripojí sa dlhá hadica na výstup z vývevy a vyvedie sa preč z okolia HC systému

45

Easy

Aké bezpečnostné zariadenie musí byť vo vozidle pri preprave horľavých chladív?


Hrubé rukavice
Požiarnu prikrývku
Tónované bezpečnostné okuliare
Hasiaci prístroj

46

Easy

Aký je najdôležitejší rozdiel medzi odberovým zariadením na horľavé chladivá voči štandardnému typu?


Má inú farbu
Odberové zariadenie na horľavé chladivá, nemá zdroje iskrenia
Nastavenie obmedzovania nízkeho tlaku je iné
Pripojenia sú rôznych veľkostí

47

Easy

Ktorá z nasledovných vecí je zdrojom zapálenia?


Odmrazovacie zariadenie
Ventilátor v prevedení Ex
Stýkač
Termostat typu “n”

48

Easy

Koľko atómov vodíka obsahuje oxid uhličitý


jeden
žiadny
tri
dva

49

Easy

Prečo je oxid uhličitý používaný ako chladivo?


Má vysokú energetickú efektívnosť
Má nízku toxicitu a nie je horľavý
Má nízky potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy
Chladiaci výkon má tri krát vyšší ako chladivo R134a

50

Easy

Kritická teplota a tlak pre R744 je …


101°C, 73,8 bar g
81°C, 72,8 bar g
31°C, 72,8 bar g
131°C, 73,8 bar g