F plyny – nízke GWP

All | Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Difficult

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Kvôli zníženiu spotreby energie
Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Aby rozptýlili bezpečne chladivo v prípade úniku
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore

2

Difficult

Ktoré tvrdenie najlepšie popisuje správanie chladiva R717 a minerálneho oleja kompresora?


R717 je veľmi ľahko miešateľné s kompresorovým olejom a ľahko sa vracia do kompresora
R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva vo vysokotlakom kvapalinovom zásobníku ako vrstva oleja nad R717
R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva na nízkotlakej strane ako vrstva oleja pod kvapalným R717
Systém spätného odvodu oleja nemožno použiť v systéme s chladivom R717, pretože olej je príliš horúci

3

Difficult

Čo je hlavný dôvod, prečo je medená rúrka K65 používaná pri niektorých systémoch s chladivom R744?


Dodáva sa v širokom rozsahu priemerov rúrok
Znáša vysoké tlaky
Je možné ju ľahko ohýbať
Má dobré vlastnosti pri nízkych teplotách

4

Difficult

V booster systéme (dvojstupňový chladiaci systém) …


Plyn na výtlaku z kompresora v nízkotlakom stupni je vytlačený do sania kompresora vo vysokotlakom stupni
Teplo odovzdávané vysokotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním v nízkotlakom stupni systému
Teplo odovzdávané nízkotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním chladiva vo vysokotlakom stupni systému
Plyn na výtlaku z kompresora vo vysokotlakom stupni je nasávaný do sania kompresora v nízkotlakom stupni

5

Difficult

Aký je vzťah medzi tlakom (P) a teplotou (T) dusíka na začiatku (1) a na konci (2) tlakovej skúšky?


P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = (P1 x T1)/T2
P2 = T1/(P1 x T2)

6

Difficult

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá s HC chladivami v porovnaní s HFC chladivami?


Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože merná hmotnosť je nižšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom
Pretože HC chladivá sa používajú iba v systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g
Pretože tieto systémy nemajú zásobníky na kvapalné chladivo

7

Difficult

Aký typ materiálu by nemal byť používaný pri servisných zariadeniach pre systémy s chladivom R717?


Nerezová oceľ
Meď a mosadz
Hliník
Uhlíková oceľ

8

Difficult

Ako odoberiete a odstránite čo najviac chladiva z chladiča kvapaliny umiestneného vonku s náplňou 10 kg chladiva R32 pred odletovaním spojov?


Odoberte R32 do tlakovej nádoby do vyrovnania tlakov
Vypustite R32 von; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Po odbere chladiva R32 metódou Push Pull, systém sa vákuujte na 270 Pa, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustite R32 von a vákuujte systém

9

Difficult

Pokiaľ systém s chladivom R744 obsahuje vlhkosť, pretože nebol správne vyprázdnený, aký výsledok je možné očakávať?


Nadmerne vysoké tlaky
Znížený chladiaci výkon
Tvorba fluorovodíka, ktorý sa následne bude rozkladať na kyselinu fluorovodíkovú a poškodí kompresor
Tvorba kyseliny uhličitej s následným poškodením tesnosti a funkcie chladiaceho systému

10

Difficult

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pôvodne s chladivom R134a na retrofit s chladivom R1234ze?


Obsahuje zdroje vznietenia
Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R1234ze
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R1234ze
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R1234ze kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku

11

Difficult

Aký objemový výkon kompresora je vyžadovaný pri chladive R1270 v porovnaní s chladivom R404A?


50% z objemového výkonu pre R404A
150% z objemového výkonu pre R404A
Podobný kompresor
600% z objemového výkonu pre R404A

12

Difficult

V transkritickom systéme pri transkritických podmienkach chladivo v chladiči plynu …


Odovzdáva teplo pri konštantnej teplote a tlaku
Odovzdáva teplo pri fázových zmenách
Odovzdáva teplo pri znižovaní teploty
Odovzdáva teplo pri znižovaní tlaku

13

Difficult

R717 je vysoko korozívne v kontakte s ...


Hliníkom
Nerezovou oceľou
Titanom
Meďou

14

Difficult

Aký vplyv má na pretlakový ventil jeho časté vypúšťanie, uvoľňovanie?


Tlak uvoľnenia sa znižuje
Uvoľňovací tlak vzrastá
Ventil sa bude otvárať až pri vyššom tlaku
Ventil je ostáva plne otvorený

15

Difficult

Podľa nariadenia 517/2014 o F plynoch, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora


Dvakrát za rok
Raz za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Štyrikrát za rok

16

Difficult

Aká je odporúčaná alarmová hodnota pri inštalovaných pevných systémoch zisťovania netesností používaných pre chladivo R717?


500000 ppm
500 ppm
50000 ppm
5000 ppm

17

Difficult

Ktorý z nasledujúcich systémov bude potenciálne vyžadovať ručnú výmenu oleja?


Jednoduchý systém s chladivom R717
Transkritický booster systém s R744
Sekundárny systém s R744
Kaskádový systém s R744

18

Difficult

Chladivo R744 v sekundárnom chladiacom obehu ako teplonosná látka prúdi v dôsledku


práce kompresora
rozdielu tlakov
neprúdi
práce čerpadla kvapaliny

19

Difficult

Aký je rozdiel medzi chladiacim okruhom podkritickým a nadkritickým


Ani podkritický ani nadkritický obeh nevyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva s regulačným ventilom výtlačného tlaku
Podkritický obeh nevyžaduje regulačný ventil na tlaku za chladičom plynu a nadkritický obeh vyžaduje
Podkritický aj nadkritický obeh vyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku

20

Difficult

Čo je to ejektor?


Expanzný ventil
Rotačný kompresor
Odlučovač kvapaliny
Prúdový kompresor

21

Difficult

Možný prienik amoniaku do vodných okruhu sa monitoruje


Hodnotou pH vo vodnom okruhu
Ultrazvukom
Elektronickým detektorom
Fluoreskujúcou látkou

22

Difficult

Vyznačte poradie chladív od najnižšej teploty varu pri atmosférickom tlaku po najvyššiu


R1234ze, R744, NH3
R744, NH3, R1234ze
NH3, R1234ze, R744
R1234ze, NH3, R744

23

Difficult

Pri dopĺňaní R744 do systému …


Kvapalný R744 sa prepúšťa opatrne do sania systému
Plynný R744 sa plní do sania systému
Kvapalný R744 sa plní do vysokotlakej strany systému
Kvapalný R744 sa čerpá do vysokotlakej strany systému

24

Difficult

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť pre chladivo R290 do tlakovej nádoby, ktorá má bezpečnú plniacu hmotnosť 10 kg pre chladivo R404A?


10kg
4.5 kg
22kg
15.4kg

25

Difficult

Vyberte tlak na test pevnosti systému na mieste inštalácie


1 x PS pri tlakovej skúške kvapalinou
1 x PS pri tlakovej skúške plynom
1,1 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou (kontrola vizuálna na tvarové zmeny a kontrola tesnosti)
1,43 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou

26

Difficult

Čo z uvedeného je riziko spojené s plnením R744 do nižšieho stupňa v kaskádnom systéme?


Poistný ventil na nižšom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva
Poistný ventil na vyššom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva
Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku

27

Difficult

Test pevnosti systému na mieste inštalácie by mal trvať najmenej


15 minút
12 hodín
60 minút
5 minút

28

Difficult

Keď teplo je odoberané zo superkritickej tekutiny vonkajším vzduchom …


Neprichádza ku fázovej zmene
Pevná látka sublimuje na plyn
Plyn sa premieňa priamo na pevnú látku
Teplota tekutiny rastie

29

Difficult

Čas skúšky tesnosti závisí od


Použitého inertného média na tlakovanie
Zložitosti, hermetizácie a veľkosti systému
Maximálneho pracovného tlaku
Vonkajšej teploty

30

Difficult

V transkritickom booster systéme chladivo vystupujúce z nižšieho  stupňa kompresora …


Je chladené chladivom vystupujúcim z výtlačného ventilu
Vstupuje do sania vyššieho stupňa kompresora(ov)
Je expandované a chladí zberač chladiva
Vstupuje do chladiča plynu

31

Difficult

V kaskádnom systéme …


Teplo je odvádzané zo superkritického CO2 pri jeho znižujúcej sa teplote
Latentné teplo je absorbované z CO2 bez fázovej zmeny
Teplo z kondenzujúceho chladiva CO2 v nižšom teplotnom stupni je absorbované vyparujúcim sa chladivom vo vyššom stupni
Teplo je odvádzané z kondenzujúceho chladiva do vyparujúceho sa chladiva CO2

32

Difficult

Potrebný objemový výkon kompresora  s chladivom R744 je približne …


Väčší ako pre R404
Rovnaký ako R404A
1/7 z R404A
2 x väčší ako pre R404A

33

Difficult

Aká je primárna funkcia vysokotlakého ventilu v transkritickom systéme?


Udržiavať konštantný sací tlak
Ovládať tlak v chladiči plynu / v kondenzátore
Chrániť zberač chladiva
Udržiavať konštantný tlak v zberači chladiva

34

Difficult

Mokré pary sa často vytvárajú na vstupe do expanzného ventilu  chladiva R744 pretože …


Tlak je and kritickým bodom
Chladivo je a superkritická tekutina
Teplota kvapaliny je nižšia ako okolia a preto nie je podchladzovaná
Teplo z kvapalného chladiva odvádzané do okolia, spôsobuje tvorbu mokrých pár

35

Difficult

Čo môže zvýšiť koncentráciu CO2 vo vzduchu a potencionálne aktivovať CO2 detektor úniku, aby vyvolal alarm?


Unikajúci stlačený vzduch
Únik vody
Ovocie a zelenina v chladiarni
Elektrické výboje

36

Difficult

Aké riziká sú spojené s plnením chladiva R744 do medzistupňa v transkritickom systéme?


Medzistupňový tlakový poistný ventil môže uvoľniť tlak
Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný tlakový ventil na a vyššom stupni môže uvoľniť tlak

37

Difficult

Podľa EN 378:2016, aká je maximálna náplň HC chladiva v samostatnej chladiacej vitríne v supermarkete na prízemí?


1.5 kg
1 kg
2 kg
150 g

38

Difficult

Prečo sa nesmie použiť štandardné relé pri výmene na kompresore určenom na horľavé chladivo?


Rozbeh motora kompresora je iným spôsobom ako na kompresore s HFC
Bežná spotreba kompresorov je iná s horľavými ako s HFCs chladivami
Môže byť zdrojom iskrenia
Kompresory s horľavým chladivom nepotrebujú relé

39

Difficult

Ako sa bezpečne použije štandardná výveva na vákuovanie systému s R290?


Pripojí sa zariadenie k výveve dlhými hadicami tak, aby výtlak HC bol
Umiestni sa výveva 3 m nad podlahou
Použije sa výveva v dobre vetranom priestore a pripojí sa do elektriny najmenej 3 m od vývevy
Nie je potrebné vákuovať systémy s R290

40

Difficult

Podľa EN 378, aká je maximálna náplň R1234ze v chladiacom boxe s rozmermi  5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL (dolný limit horľavosti) chladiva R1234ze je 0.303 kg/m3?


12 kg
60 kg
3,27 kg
2,27 kg

41

Difficult

Aký musí byť približne výtlačný objem kompresora na chladivo R600a v porovnaním s kompresorom na R134a, aby sa dosiahol rovnaký chladiaci výkon?


rovnaký
5 násobný
polovičný
2 x väčší

42

Difficult

Prečo je presnosť kritickej náplne chladiva dôležitejšia v systéme s R290 v porovnaní s HFC systémom


Pretože R290 je používané len v systémoch s náplňou menej ako 150g
Pretože tieto systémy niky nemajú zberač kvapalného chladiva
Hmotnosť náplne je výrazne menšia ako pre HFC systém pretože má nižšiu hustotu, mernú hmotnosť
Z dôvodu nižších prevádzkových tlakov

43

Difficult

Ako odoberiete čo najviac chladiva z chladiča umiestneného vonku s náplňou 10 kg R32 pred rozpojením spojov?


Vypustí sa R32 von a systém sa vákuuje
Odoberie sa R32 tak, aby systém ostal vo vákuu
Odoberie sa R32 tak, aby systém bol vo vákuu, ktoré sa preruší s OFN dusíkom bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustí sa R32 von; systém sa naplní OFN dusíkom na pozitívny tlak, vypustí sa dusík a vákuuje sa, postup sa zopakuje dva krát, tretí krát sa systém opäť naplní OFN dusíkom, ktorý sa následne vypustí

44

Difficult

Najnižší tlak v ejektore v nadkritickom chladiacom okruhu s CO2 je


na výstupe z venturiho dýzy
na vstupe z chladiča plynu
na jeho vstupe z výparníka
na výstupe z ejektora

45

Difficult

Ktoré z komponentov patria do podkritických okruhov


Kondenzátor, výparník, suchý ejektor
Paralelná kompresia chladič plynu, výparník, suchý, mokrý ejektor
Kondenzátor, výparník, kompresor, expanzný ventil
Chladič plynu, výparník, kompresor, mokrý ejektor

46

Difficult

V nadkritickom okruhu s chladivom CO2 sa úroveň tlaku v chladiči plynu


nie je regulovaný
udržuje čo najvyšší
udržuje čo najnižší
ootimalizuje vo vzťahu ku výstupnej teplote z chladiča plynu

47

Difficult

Tlak v zberači chladiva v nadkritickom okruhu s chladivom CO2


Závisí od tlaku vo výparníku
Závisí od úrovne tlaku v chladiči plynu
Nie je regulovaný
Reguluje sa v stanovenom rozsahu väčšinou od 36 do 40 bar

48

Difficult

EER nadkritického okruhu s chladivom CO2 pre výparnú teplotu -10°C v porovnaní s EER podkritického okruhu bude


EER sú rovnaké
EER nadkritického okruhu bude vyššie ako podkritického okruhu
EER nadkritického okruhu bude výrazne nižšie ako podkritického okruhu
EER nadkritického okruhu môže byť vyššie aj nižšie v porovnaní s podkritickým okruhom

49

Difficult

Kaskádne riešenia s chladivom CO2 v podkritickom chladiacom okruhu umožňujú


DX riešenia pre stredné aj nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2
Len nepriame chladenie kvapalným CO2
Len DX riešenia pre stredné aj nízke teploty
DX riešenia len pre nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2

50

Difficult

Aká je hustota chladiva superkritickej tekutiny R744 nad kritickým bodom


Rovnaká ako hustota prehriatej pary pri teplote 30 °C
Znižuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku
Rovnaká ako hustota kvapaliného chladiva R744
Zvyšuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku

51

Difficult

Paralelná kompresia v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 stláča pary medzi


Zberačom chladiva a ejektorom
Výparníkom s nízkymi teplotami a zberačom chladiva
Zberačom chladiva a vstupom do chladiča plynu
Výparníkom s nízkymi teplotami a vstupom pár z výparníka s vyššími teplotami do kompresora vyššieho stupňa

52

Difficult

Multiejektor v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 udržuje tlak


vo výparníku
v kondenzátore
v zberači chladiva
v chladiči plynu

53

Difficult

Každá samostatne uzatvárateľná časť chladiaceho okruhu s R744


musí mať presostat nízkeho tlaku
musí byť vybavená presostatmi
musí mať zberač chladiva
musí byť istená na prekročenie dovoleného tlaku

54

Difficult

Energetická efektívnosť nadkritického chladiaceho okruhu R744 sa zvyšuje


znižovaním podchladenia a optimalizáciou nadkritického tlaku
zvyšovaním podchladenia a znižovaním nadkritického tlaku
zvyšovaním podchladenia, optimalizáciou nadkritického tlaku, paralelnou kompresiou a multiejekciou
zvyšovaním podchladenia a nadkritického tlaku

55

Difficult

Prečo sa nemá preplniť kondenzačná jednotka s chladivom R744?


Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez tlakový ventil stredného tlaku
Pretože spôsobí mokré pary v kvapalinovom potrubí
Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez vysokotlaký regulačný ventil
Pretože spôsobí nízke prehriatie

56

Difficult

V transkritickoml booster systéme chladivo vystupujúce z výparníka s vyššou výparnou teplotou …


Je použité na medzistupňové chladenie, aby sa zabránilo zvýšeniu teploty na výtlaku na nižšom stupni kompresie
Vstupuje do sania na vyššom stupni kompresie
Vstupuje do sania nižšieho stupňa kompresie
Vstupuje do expanzného ventilu pred výparníkom s nižšou výparnou teplotou

57

Difficult

Aká je primárna funkcia tlakového ventilu vo vetve so stredným tlakom v transkritickom systéme?


Regulovať tlak v chladiči plynu
Udržať konštantný v chladiči plynu
Udržiavať konštantný sací tlak
Udržať konštantný tlak v zberači chladiva

58

Difficult

Aký tlak sa očakáva v kvapalinovom potrubí v transkritickom systéme s chladivom R744?


Závisí od hmotnosti náplne
46 bar g
Mení sa v závislosti od teploty okolia
20 bar g

59

Difficult

Objemová chladivosť v podkritickom obehu R744 je približne …


menšia ako s R404
5-8 krát vyššia v porovnaní s HFC chladivami
Rovnaký ako s R404A
2 násobná v porovnaní s R404A

60

Difficult

Prečo má byť kvapalinové potrubie R744 tepelne izolované?


Aby sa zabránilo tvorbe mokrých pár
Aby sa potrubie ochránilo pred poškodením
Aby sa zabránilo prehriatiu
Aby sa zabránilo kondenzácii