Príspevok

Horľavé chladivá vo výrobkoch obchodného chladenia

Sekcia: Prienik právnych noriem a požiarna bezpečnosť, moderuje Peter Tomlein

Stav prijatia: Príspevok prijatý

Autori
Meno Organizácia  
Juraj Mládenek, Mgr. Pastorkalt a.s.
Peter Vician, Ing., PhD. Pastorkalt a.s.

Abstrakt

Po rušnom období prechodu z chladív s GWP 2500 a viac na ich prostrediu priaznivejšie alternatívny sa pomaly blíži dátum, ktorý prináša ešte radikálnejšie opatrenia. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady sa od 1.1.2022 môžu na trh uvádzať chladiace a mraziace zariadenia pre komerčné účely obsahujúce chladivá s GWP menej ako 150. V súčasnej dobe sú všetky dostupné chladivá s výnimkou CO2 spĺňajúce túto požiadavku klasifikované ako horľavé. Z tohto dôvodu je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné požiadavky kladené na samotný produkt ale aj na výrobný proces.

Kľúčové slová

obchodné chladenie, horľavé chladivá, bezpečnosť