Aktivity

Efektívnosť členstva - IIR

27/7/2014, SZ CHKT

Zhodnotenie aktivity členstva SR v IIR za rok 2011

18/7/2012, Václav Havelský

Ukazovatele pre zhodnotenie efektivity členstva SR v medzinárodných medzivládnych a mimovládnych organizáciách výskumu a vývoja, európskych programoch a iniciatívach za rok 2011

Názov medzinárodnej medzivládnej/mimovládnej organizácie výskumu a vývoja/európskeho program/európskej iniciatívy (ďalej len „centrum MVTS“):

Vyhodnotenie účasti SR v centrách MVTS podľa nasledujúcich kategórií a ukazovateľov:

Kategória 1: Posunutie  hraníc poznania

Kvantifikácia ukazovateľov výskumu a vývoja za rok 2010

18/7/2012, Václav Havelský
Príloha 1  
   
Kategória Počet
I.  
1. Publikácie a citácie v karentovaných časopisoch  
počet publikácií 45 (13)
počet citácií podľa SCI 355 (35)
2. Ostatné  
počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých...