Vykurovanie

Ministerstvo dopravy a výstavby navrhlo znížiť požiadavky na ECB

16/11/2021, PT, SZ CHKT

Ministerstvo dopravy a výstavby navrhlo znížiť požiadavky na ECB

v rámci energetickej hospodárnosti budov

MDVaRR navrhuje zmeniť vyhlášku o EHB tak, že zmäkčuje hranice triedy A0, čo je krok späť. Dôvodom sú najmä problémy pri kolaudáciách RD s fiktívnymi krbmi, rekuperáciami ap. Odvoláva sa pritom na normu EN ISO 52003-1, ktorá umožňuje určité rozpätie hraníc energetických tried. Zmäkčenie je síce v danom rozpätí triedy A0, ale zhoršuje pozíciu...

Balík „Fit for 55“ má priniesť rast počtu inštalácií tepelných čerpadiel

16/11/2021, Podľa Energie portál PT

Balík „Fit for 55“ má priniesť rast počtu inštalácií tepelných čerpadiel

Emisie skleníkových plynov v EÚ sa za 30 rokov od roku 1990 znížili o 24 %. Ďalší pokles o 31 % má nastať v priebehu deviatich rokov uplatňovaním zelených riešení a to aj vo vykurovaní a chladení.

Slovensko si vo svojom integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne stanovilo podiel OZE na konečnej spotrebe energie v roku 2030 vo výške 19,2 % čo približne zodpovedá aj sektoru...

Porada k dotáciám tepelných čerpadiel cez SAŽP pri obnove budov

2/9/2021, PT, SZ CHKT

Porada k dotáciám tepelných čerpadiel cez SAŽP pri obnove budov

Šamorín, 2.9.2021

Porada na podnet prezidenta Zväzu Ing. Vladimíra Orovnického bola zameraná na podporu tepelných čerpadiel, ktorú štát uplatňuje, respektíve plánuje uplatňovať cestou programov:

 1. Zelená domácnostiam II – väčšinou nové domy, len mimo Bratislavského kraja
 2. Obnova budov – rekonštrukcie RD pre celé Slovensko, vrátane Bratislavy

Z uvedeného vyplýva, že tepelné čerpadlá sa cestou...

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

EHPA s Frankom Gerardom  z EC 19. apríla 2021

Porada sa zamerala na potrebu vzdelávaní inštalatérov TČ pri vízii štvornásobného počtu inštalácií do roku 2030. Doterajšie systémy v členských štátoch sú zväčšia povinné len v prípade inštalácií dotovaných TČ, podobne ako je to aj na Slovensku. Nie je zabezpečený prehľad vzdelávacích, prípadne certifikačných organizácií a popisy...

Ako štvornásobiť počet tepelných čerpadiel

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Ako štvornásobiť počet tepelných čerpadiel 

Do roku 2030

Aj takúto otázku si postavila EHPA na svojom valnom zhromaždení 26.5.2021 ktorého sa zúčastnilo 80 členov z celkom 145. EHPA s obratom takmer 600 tis. ročne so stavom na účte 1 195224 €, s 15členným predstavenstvom a s 12 zamestnancami zorganizovali  v roku 2020 20 webinárov s 2170 účastníkmi. Mnohé konferencie sa odložili na september 2021.

EHPA sa hrdí plnou digitalizáciou. Vedie štatistiku tepelných...

Rozumne s energiou v budovách

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Rozumne s energiou v budovách

Inteligentné riešenia v budovách
Uhlíková neutralita – balíčky právnych noriem
Objektívne hodnotenie energetickej, efektívnosti, hospodárnosti

Cieľom je z trhu vyradiť nielen energeticky neefektívne výrobky, ale i budovy a stavať len energeticky efektívne budovy podľa harmonogramu na obrázku.

Aké má EÚ mechanizmy na dosahovanie cieľov uhlíkovej neutrality:

 • Zariadenia (ErP) – energetické ekodizajn, energetické štítky
 • Budovy -...

Optimálny technický systém budov podľa EPBD

1/7/2021, PT, SZ CHKT

Optimálny technický systém budov podľa EPBD

Články 8/14/15 Nar. 2018/844, predtým 2010/31/EÚ, podľa vysvetlenia EC z 1.7.2021

Energetická hospodárnosť budov je popísaná európskymi nariadeniami, slovenským zákonom a vyhláškou. Články 14 a 15 sú o periodických kontrolách systémov vyk/chlad.

Článok 8

Technické systémy budov

1. Na účely optimalizácie využívania energie technickými systémami budov členské štáty ustanovujú požiadavky na celkovú energetickú...

APES oslovuje MH SR

1/6/2021, podľa APES PT, SZ CHKT

APES oslovuje MH SR

Energetický monitoring je potrebný

APES - Asociácia poskytovateľov energetických služieb, oslovuje MH SR v súvislosti s témou obnovy verejných budov formou garantovaných energetických služieb (GES). Dôvodom je, že poskytovatelia GES nemajú reálny základ pre komplexné zhodnotenie súčasného stavu verejných budov a garanciu úspor z dôvodu absencie energetického monitoringu.

Energy Performance Contracting (EPC, Energiespar-Contracting) je obchodný...

Otvorenie novej skúšobne SZÚ na tepelné čerpadlá a chladiacu techniku

25/5/2021, PT, SZ CHKT

Otvorenie novej skúšobne SZÚ na tepelné čerpadlá a chladiacu techniku

Online 25. mája 2021

SZÚ Brno založený v roku 1965 patrí pod Ministerstvo priemyslu a obchodu. Certifikáty vydali pre 40 krajín. SZÚ je členom TIC a EHPA. Má 130 zamestnancov a za rok 2020 vyskúšali 1933 výrobkov, vydali 2878 certifikátov preškolili 655 osôb. 

Je to k nám druhá najbližšia skúšobňa tepelných čerpadiel po Arsenal Viedeň.  Po výstavbe troch nových klimatických komôr s novou...

HODNOTA ZA PENIAZE

14/5/2021, PT, SZ CHKT

HODNOTA ZA PENIAZE

Tepelné čerpadlá ako prvé, správne dimenzované, plne využité

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín

 

Abstrakt

V januári 2021 sme vstúpili do nového obdobia, ktoré vyžaduje projektovanie rodinných domov v energetickej triede A0. 

Investície do obnovy rodinných domov majú dosiahnuť 500 miliónov Eur. Za štyri roky od roku 2022 sa má podporiť 40 tis rodínných domov, o čo sa má starať 90 pracovníkov ministerstva. Do obnovy verejných budov má ísť ďalších 200 mil. Eur. Je to veľký priestor aj pre chladenie a vykurovanie a teda tepelné čerpadlá.

Od začiatku roka prebehlo viacero online podujatí, ktoré sa zaoberajú ako domy do energetickej triedy A0 dostať. Naše dlhodobo presadzované tézy sú už teraz plne podporované, pretože bez nich je RD do energetickej triedy problematické dostať. Sú to tézy:

 

 1. Tepelné čerpadlá sú tu a teraz pre nové i retrofitované budovy
 2. Tepelné čerpadlá správne dimenzované majú vyrobiť čím viac tepla, chladu
 3. Tepelné čerpadlá by mali byť posudzované ako prvé najmä ak je potreba tepla i chladu

Tento príspevok v rámci tézy – Hodnota za peniaze - sa venuje otázkam prečo majú byť tepelné čerpadlá posudzované ako prvá technológia, prečo tepelné čerpadlá nie je z ekonomického hľadiska vhodné kombinovať s inými nákladnými zariadeniami vyrábajúcimi teplo.

 

1.        ÚVOD

 

Na tepelné čerpadlá sa spoliehajú tvorcovia európskej legislatívy pri konverzii dekarbonizovanej elektriny na vykurovanie a chladenie. Zachováva sa princíp technologickej neutrality, keďže vývoj môže prinášať nové riešenia.

Vývoj na trhu s tepelnými čerpadlami nás presvedčia, že napriek hlboko podpriemernému počtu tepelných čerpadiel na 1 000 obyvateľov v rámci EÚ, sme na Slovensku za rok 2019 získali prostredníctvom tepelných čerpadiel 10 % z obnoviteľnej energie zo záväzku SR pre rok 2020.

Tento vývoj mohol byť rýchlejší, ale musíme byť naň pripravení a to nielen finančne, ale tiež odborne, kapacitne a skúsenosťami.

 

1.1      Tepelné čerpadlá sú prvá voľba

 

  Princíp - najskôr posudzujeme využitie tepelných čerpadiel a až potom iné technológie a to najmä tam, kde je potreba nielen vykurovať, ale aj chladiť – je prijímaný stále intenzívnejšie.

Okrem budovania inteligentných energetických sietí, inteligentných budov, sú dôvodom aj skutočnosti, že jedným zariadením sa v podmienkach Slovenska dosahujú: 

 

 1. až štyrikrát nižšie emisie CO2 na kWh vyrobeného tepla voči teplu z plynu,
 2. troj a viacnásobné zvýšenie energetickej efektívnosti výroby tepla z elektriny,
 3. využitie obnoviteľnej energie nielen pri vykurovaní, ale aj pri chladení budov,
 4. 30 a viac percentné zníženie potreby primárnej energie voči energii z plynu,
 5. zvýšenie pripravenosti na zapojenie do inteligentných systémov a podobne.

Tepelné čerpadlá majú aj svoje slabé stránky. Sú investične náročnejšie, vyžadujú vhodné umiestnenie, spotrebovávajú pomerne drahú elektrickú energiu, ktorú treba vyrobiť. Ich podiel na celkovej spotrebe elektriny na Slovensku je zatiaľ malý.

 

1.2      Čím viac tepla, tým väčší prínos

 

Z ekonomického hľadiska nie je vhodné tepelné čerpadlá kombinovať s inými drahými zariadeniami, ktoré preberú od nich časť výroby tepla a to najmä v obdobiach jar, jeseň, leto kedy tepelné čerpadlá dosahujú vysokú energetickú efektívnosť.

 

Využitie paralelných zariadení 

A to najmä investične náročnejších využívajúcich obnoviteľné energie, zhoršuje nielen ekonomiku tepelných čerpadiel, ale tiež sa degraduje prínos paralelných zariadení.

 

Vyplýva to z obrázka

Ktorý porovnáva úspory emisií CO2 a úspory na primárnej energii pri výrobe tepla. 

Ak časť tepla vyrobeného plynovým kotlom 3 kWh (červené okienko) sa nahradí teplom vyrobeným z obnoviteľnej energie (OE), tak sa ušetrí 0,666 kg CO2 a 3,33 kWh primárnej energie podľa normatívnych údajov vo vyhláške č. 324/2016 Z.z.