Chladenie

Perspektíva domáceho chladenia

16/11/2021, PT, SZ CHKT

Perspektíva domáceho chladenia

Preteky v úsporách energie sú limitované

Namiesto indexu energie – index udržateľnosti

            Zaujímavé úvahy predstavil Dr. Riichard Furberg s fy Miele zo Švédska na IIR webinári 3.6.2021 k perspektívam vývoja domáceho chladenia. Poukázal na možnosti vývoja komponentov z pohľadu úspor energie a zodpovedajúco aj úsporám emisií CO2 vo vzťahu ku ekonomike takýchto opatrení. Zlepšenia prezentoval na:

  1. Konfigurácii chladničky,...

RIEŠENIE PROBLEMATIKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PRI SKLADOVANÍ A APLIKÁCII NOVÝCH CHLADÍV

16/11/2021, Ing. Ján Kandráč, CSc., Risk Consult s.r.o.

RIEŠENIE PROBLEMATIKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

PRI SKLADOVANÍ A APLIKÁCII NOVÝCH CHLADÍV

Ing. Kandráč Ján, CSc., RISK CONSULT s.r.o., Račianska 72, 831 02 Bratislava,jan.kandrac@riskconsult.sk

ABSTRAKT

         Nové chladivá R32, R1234yf, R454A,B,C, R452B a tiež ďalšie akceptovateľné náhrady F-plynov, horľavosť nových chladív a jej dopady na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a zariadení, GWP verzus horľavosť,  triedenie chladív  podľa horľavosti A1-A3 verzus...

STN EN 378 -1 verzus vyhláška 94/2004 verzia 225/2012 Z.z.

16/11/2021, PT, SZ CHKT

STNEN 378 -1 verzus vyhláška 94/2004 verzia 225/2012 Z.z.

Keďže STN EN 378 -1 nie je harmonizovanou normou slovenská vyhláška ju nemusí rešpektovať. To znamená pri požiarnej bezpečnosti stavieb sa uprednostní znenie vyhlášky. Zatiaľ rozdiely sme našli v prípade:

  • zhromažďovacích priestorov 4 osoby/m2 a viac ako 200 osôb a 
  • únikových ciest

ktoré norma STN EN 378-1 priamo neuvádza. Ak sa takýmto priestorom nedá vyhnúť, potom pre tieto priestory platí, že sa v nich...

HFO chladivo R1234ze sa môže meniť na R23!

16/11/2021, PT, SZ CHKT

HFO chladivo R1234ze sa môže meniť na R23!

Bude treba zmeniť GWP?

60-30-15

            Už dávnejšie sa nechali počuť viacerí odborníci s teóriou, že pokiaľ používanie CFC a HCFC chladív trvalo 60 rokov (1930-1990), kým sa prišlo na to, že ohrozujú ozónovú vrstvu Zeme a musia sa vylúčiť z používania, tak HFC chladivá, ktoré sa začali používať od r. 1990, sa v roku 2020 po 30 rokoch  začali vylučovať z používania pre skleníkový efekt. Existujú už...

Chladivo R473A ako možná náhrada za chladivo R23

16/11/2021, PT, SZ CHKT

Chladivo R473A ako možná náhrada za chladivo R23

Náhrada za chladivo R23 sa stále hľadá. Najnovšie sa objavilo chladivo R473A, s ktorým sa dá ísť na nižšie výparné teploty ako s chladivom R744.

Trojný bod -56oC je aplikačným limitom pre chladivo R744 v oblasti nízkych teplôt smerom nadol. Chladivo R744 tak nie je vhodné pre nízkoteplotné mraziarne. Používa sa chladivo R23 pre nízkoteplotné mraziarne (skladovanie pri nízkych teplotách, od -60 ° C do -70 ° C....

Odkaz GreenCool – minimalizujme tvorbu TFA

16/11/2021, Podľa Green Cool upravil PT

Odkaz GreenCool – minimalizujme tvorbu TFA

Chlaďme udržateľne! Chlaďme prírodne!

Udržme chladenie! 

 

Popis TFA Trifluóracetát vznikajúceho z HFO podľa wikipédie

Kyselina trifluóroctová sa vyskytuje prirodzene vyskytuje v životnom prostredí. V morskej vode je koncentrácia asi 200 ng na liter. V životnom prostredí sa však okrem iného formuje aj fotooxidáciou bežne používaného chladiva 1,1,1,2-tetrafluóretánu R134a. Okrem toho sa tvorí ako produkt atmosférickej...

R32 v ohrození

16/11/2021, PT, SZ CHKT

R32 v ohrození

IPCC zvýšilo GWP chladiva R32

R32 je dôležité ako jednozložkové chladivo i ako zložka zmesí chladív

Chladivo R32 zaradené v norme STN EN 378-1 v bezpečnostnej skupine A2L je vo veľkých problémoch. Jedno z najpoužívanejších chladív v chladiacich okruhoch má hodnotu GWP revidovanú podľa najnovšej hodnotiacej správou IPCC smerom nahor zo 675 na 771 kg CO2. 

R32 je najpoužívanejšie chladivo

Používa sa ako jednozložkové v rozdelenej klimatizácii,...

Ing. Milan Kozický jeden zo zakladateľov Zväzu má 60 rokov

16/11/2021, PT, SZ CHKT

Ing. Milan Kozický jeden zo zakladateľov Zväzu

Má 60 rokov

Odchovanec Calexu, sa po zmenách v rokoch 1990-1993 dal na podnikanie a svoje vedomosti, ktoré nadobudol na ČVÚT v Prahe a v Calexe n.p. Zlaté Moravce využil najmä v oblasti predaja a servisu prepravného chladenia od fy Carrier Transicold. To, že podnikať vedel, zistili aj na centrále fy Carrier a stal sa obchodným riaditeľom pre východnú Európu. Neľahkú úlohu vyžadujúcu si veľa cestovania, študovania,...

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

16/11/2021, PT, SZ CHKT

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

VekMenoVekMenoVekMeno
      
80Jozef Domanický st.50Juraj Ondák40Marián Stolárik
70Ivan Holec st.50Ondrej Ondák40Ladislav Šivár
70Florián Valenčin50Daniel Onufer40Igor Šoltés
70Štefan Fulerčík50Tibor Pintér40Miroslav Tadiaľ
70Jaroslav Zöldfay, Bc.50Josef Raška40Ladislav Tomčík
70Jozef Domanický st.50Slavomír Rau40Robert Urban, Ing.
70Pavol Žucha50Evgeny Sarychev40Mojmír Václav
60Miloš Babula, Ing.50Peter...

Vývoj počtu registrovaných odborníkov a členov Zväzu

16/11/2021, PT, SZ CHKT

Vývoj počtu registrovaných odborníkov a členov Zväzu

V rokoch 2015 až 2021

Dobrá správa je, že pribúdajú mladí odborníci

Z grafov v rokoch 2015 až 2021 je vidieť, že sa nám výrazne zvyšujú počty registrovaných odborníkov mladších ako 40 rokov a to najmä vo veku 37 rokov. Platné osvedčenie si chladiari udržujú až do veku 70 rokov.

Rozloženie vekovej štruktúry členov Zväzu jev podstate stabilné, čo je spôsobené zrejme tým, že firmy si chladiari zakladajú...

MŽP prieskum ku realizácii §5b podľa zákona č. 210/2019 Z.z.

10/9/2021, PT, SZ CHKT

MŽP prieskum realizovaný 7.-10.9.2021

ku realizácii §5b podľa zákona č. 210/2019 Z.z.

Sekcia informatiky zastúpená Mgr. Adamom Smolíkom je poverená úlohou od Sekcie pre zmeny klímy a ochranu ovzdušia, ktorú vedie Ing. Gabrielou Fischerovou. Úloha je zameraná na realizáciu § 5 b podľa zákona o F plynoch. Za § 5a bol vložený § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:

                        

Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové...

136 registrovaných účastníkov na EFCTC webinári o HFC chladivách

3/9/2021, PT, SZ CHKT

136 registrovaných účastníkov na EFCTC webinári o HFC chladivách

3.9.2021 diskusia ku snahe zaradiť HFC látky do REACH

EFCTC je európske združenie pre fluórouhľovodíky. Združuje Arkemu, Chemours, Daikin, Koura a Honeywell. Zorganizovali webinár k vyplneniu dotazníka na používanie PFAS vrátane HFC plynov.

V roku 2020 vlády v DE, NL, NO, SE, Dk vyzvali k evidencii látok v rámci PFAS a REACH, pod ktoré zaradili aj HFC chladivá, pozri Správy 3/2021. V júli 2021 tie isté...

IIR komisie E1 a E2 zasadali online

2/9/2021, PT, SZ CHKT

IIR komisie E1 a E2 zasadali online

            Komisie IIR pre klimatizáciu a tepelné čerpadlá zasadali 2.9.2021 online s celkom 16 účastníkmi. Program sa zaoberal retrospektívou a perspektívou práce oboch komisií. 

IIR má silnú publikačnú činnosť

Vydáva knihy, rôznych sprievodcov, informatívne správy, newsletter, karentovaný časopis, zborníky z konferencií. Príspevky vkladá do databázy Fridoc, Scopus a podobne. Ide o množstvo mravenčej práce, ktorú sledujú...

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

Balík „Fit for 55“ prijatý na jar 2021 horizontálne upravuje ciele EÚ a právne ustanovujúce cieľ klimatickej neutrality na EÚ úrovni do 2050, ku ktorej sa Slovensko pridalo.

Cieľom klimatickej politiky nie je len znižovanie dôsledkov zmeny klímy (tzv. mitigácia) a prispôsobovanie sa jej (tzv. adaptácia), ale hlavne nízko uhlíková transformácia Slovenska s cieľom dosiahnuť klimatickú...

Základná časť výrobkovej značky ATEX

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Základná časť výrobkovej značky ATEX 

V Európskej únii označenie CE (požiadavka) označuje, aká by mala byť základná časť označenia ATEX. 

Táto požiadavka je špecifikovaná v európskej smernici 2014/34/EU. Za označením CE a prípadne identifikačným číslom notifikovaného kontrolného orgánu nasleduje špecifické označenie ochrany pred výbuchom, symboly skupiny a kategória zariadenia".

 

Tabuľka Základná časť značky ATEX

Kategória zariadení označuje, v...

Klasifikácia rizikovej zóny pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Klasifikácia rizikovej zóny 

pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

V ATEX smernici sú plyny zoskupené podľa skupín výbušného prostredia. Bez ohľadu na minimálnu energiu vznietenia sa rozlišuje predovšetkým medzi plynmi v baniach (metán, skupina I) a inými plynmi v povrchových aplikáciách (skupina II). 

Táto druhá skupina II (A-propán) je zasa rozdelená podľa hodnoty minimálnej energie zapálenia EMI:

(EMI= Je to minimálna energia iskry,...

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

1/8/2021, PT, SZ CHKT

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

Chladiace okruhy s horľavými chladivami pracujúce v horľavom prostredí 

Význam smerníc ATEX sa dostáva do pozornosti výrobcov, projektantov najmä z dôvodu uplatňovania horľavých chladív v chladiacich okruhoch v horľavom prostredí.

Sú dve ATEX smernice súvisiace s umiestňovaním výrobkov vo výbušnom prostredí: 

  1. ATEX “Pracovisko” Smernica 1999/92/EC o bezpečnosti zamestnancov pri práci v atmosfére...

V SPP používajú princíp použitý tiež našom web_Leaklogu

1/8/2021, PT, SZ CHKT

V SPP používajú princíp použitý tiež našom web_Leaklogu

 

Podobný princíp na akom funguje web_Leaklog fungujú aj napríklad systémy SPP. Servisný technik príde k zákazníkovi namontuje, demontuje, ... napríklad plynomer. Po vykonaní servisného zásahu zavolá zákazníka k servisnému vozidlu, vypíše na PC zákazkový list a zákazník si prácu preberie. Všetky údaje sú v reálnom čase videné aj priamo na SPP.