Chladenie

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

Balík „Fit for 55“ prijatý na jar 2021 horizontálne upravuje ciele EÚ a právne ustanovujúce cieľ klimatickej neutrality na EÚ úrovni do 2050, ku ktorej sa Slovensko pridalo.

Cieľom klimatickej politiky nie je len znižovanie dôsledkov zmeny klímy (tzv. mitigácia) a prispôsobovanie sa jej (tzv. adaptácia), ale hlavne nízko uhlíková transformácia Slovenska s cieľom dosiahnuť klimatickú...

Základná časť výrobkovej značky ATEX

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Základná časť výrobkovej značky ATEX 

V Európskej únii označenie CE (požiadavka) označuje, aká by mala byť základná časť označenia ATEX. 

Táto požiadavka je špecifikovaná v európskej smernici 2014/34/EU. Za označením CE a prípadne identifikačným číslom notifikovaného kontrolného orgánu nasleduje špecifické označenie ochrany pred výbuchom, symboly skupiny a kategória zariadenia".

 

Tabuľka Základná časť značky ATEX

Kategória zariadení označuje, v...

Klasifikácia rizikovej zóny pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Klasifikácia rizikovej zóny 

pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

V ATEX smernici sú plyny zoskupené podľa skupín výbušného prostredia. Bez ohľadu na minimálnu energiu vznietenia sa rozlišuje predovšetkým medzi plynmi v baniach (metán, skupina I) a inými plynmi v povrchových aplikáciách (skupina II). 

Táto druhá skupina II (A-propán) je zasa rozdelená podľa hodnoty minimálnej energie zapálenia EMI:

(EMI= Je to minimálna energia iskry,...

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

1/8/2021, PT, SZ CHKT

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

Chladiace okruhy s horľavými chladivami pracujúce v horľavom prostredí 

Význam smerníc ATEX sa dostáva do pozornosti výrobcov, projektantov najmä z dôvodu uplatňovania horľavých chladív v chladiacich okruhoch v horľavom prostredí.

Sú dve ATEX smernice súvisiace s umiestňovaním výrobkov vo výbušnom prostredí: 

  1. ATEX “Pracovisko” Smernica 1999/92/EC o bezpečnosti zamestnancov pri práci v atmosfére...

V SPP používajú princíp použitý tiež našom web_Leaklogu

1/8/2021, PT, SZ CHKT

V SPP používajú princíp použitý tiež našom web_Leaklogu

 

Podobný princíp na akom funguje web_Leaklog fungujú aj napríklad systémy SPP. Servisný technik príde k zákazníkovi namontuje, demontuje, ... napríklad plynomer. Po vykonaní servisného zásahu zavolá zákazníka k servisnému vozidlu, vypíše na PC zákazkový list a zákazník si prácu preberie. Všetky údaje sú v reálnom čase videné aj priamo na SPP.

Postup servisného technika SPP po odpojení...

Svetový deň chladenia

26/6/2021, PT, SZ CHKT

Svetový deň chladenia

26. jún každý rok

Sedem organizácií organizuje sériu webinárov o dôležitosti chladenia a o možnostiach uplatnenia mladých ľudí v tomto odvetví s názvom:

„Skvelá kariéra pre lepší svet“

Podľa odhadov v odvetví chladenia pracuje na svete asi 15 miliónov ľudí. Sú špecializovaní na obchodné, prepravné chladenie v chladiacej reťazi, nízke a veľmi nízke teploty, prácu s chladivom, tepelné čerpadlá, klimatizáciu a vnútornú kvalitu...

APPLIA zorganizovala online poradu s MH, MŽP, NIP, SOI

3/6/2021, PT, SZ CHKT

APPLIA zorganizovala online poradu s MH, MŽP, NIP, SOI

Online 3.6.2021 k povinnostiam výrobcu vyplývajúcich z ekodizajn požiadaviek

Cieľom porady bolo overiť možnosti online overovania technickej spôsobilosti na prácu a elektrickými zariadeniami, plynovými spotrebičmi a prácu s F-plynmi. Takéto overovanie vyplýva z Nariadenia Komisie o ekodizajne pre jednotlivé výrobky určené pre domácnosť. 

Program diskusie:

  • Definícia profesionálny opravár (IČO)
  • Stručne povinnosti pre...

SKSI konferencia o ECB na mieste spotreby – Chladenie a vetranie

1/6/2021, PT, SZ CHKT

SKSI konferencia o ECB na mieste spotreby – Chladenie a vetranie

Online 1.6.2021 – odborným garantom pre SKSI bolo SZCHKT

Energetická hospodárnosť budov je popísaná európskymi nariadeniami, slovenským zákonom a vyhláškou:

 

Energetická certifikáciu na mieste spotreby Chladenie a Vetranie vyhláška vyžaduje u budov, ktoré sú na obrázku žltým podfarbené a to len v tom prípade, ak chladená plocha presahuje 80 % z celkových plôch. Táto podmienka väčšinou umožňuje...

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

1/6/2021, PT, SZ CHKT

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

Štyri krát za prvý polrok 2021 

            17. apríla bola úspešnosť na skúškach opäť nízka. Z celkom 45 uchádzačov traja odstúpili, jedenásť nespravilo,  osemnásť bolo posunutých do nižšej kategórie. Dvanásť uchádzačov bolo úspešných a získali najvyššiu kategóriuvrátane alternatívnych chladív. Ukazuje sa, že súčasná doba , technická úroveň, spoľahlivosť chladiacich okruhov si vyžaduje...

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

1/6/2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

V poradí štvrté školenia a skúšky boli online

Online neúspešnosť je vyššia!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Marci a apríli 2021 prebehli v poradí už štvrté a piate školenia a skúšky online. Na marcovom školení s celkom 37 uchádzačmi bolo:

  • 10 uchádzačov o kategóriu II, z ktorých jeden neuspel a štyria skončili bez alternatívnych chladív
  • 27 uchádzačov o kategóriu I, z ktorých 9...

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

1/6/2021, PT, SZ CHKT

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

            Využíva ALC pri vyšších vonkajších teplotách, kedy sú aj vyššie požiadavky na chladiaci výkon. To znamená s takmer nulovým prehriatím pracujú výparníky len pri vyššej záťaži.

 

Použitie Combi ejektora v teplotných podmienkach strednej Európy

            Combi ejektor bol použitý v menšom supermarkete Eldeka Fausten v Dusseldorfe, kde sa dosiahli celoročné priemerné úspory 6734 kWh,...

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch

1/6/2021, PT, SZ CHKT

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch 

Ide o legislatívnu podporu energeticky efektívnych výrobkov

            Od roku 2018 sa od čoraz prísnejších európskych predpisov vyžaduje, aby všetci výrobcovia chladičov tekutín a tepelných čerpadiel mali za určitých teplotných podmienok štítok energetickej triedy zodpovedajúci minimálne A+. 

Toto označenie a energetické triedy sa stali nevyhnutnými pre výrobcov chladičov a tepelných čerpadiel, aby mohli...

Zvyšovanie účinnosti booster systémov s CO2

1/6/2021, PT, SZ CHKT

Zvyšovanie účinnosti booster systémov sCO2

Využitie DC motorov, rekuperácie, ejektorov adiabatického predchladenia kondenzátora 

            Na seminári Schecco firma Carel prezentovala možnosti zvyšovania účinnosti CO2 booster systémov s nadkritickom obehu využitím rekuperácie, adiabatického chladenia a ejektorov s modulovaným výkonom. Srdcom vysoko účinných okruhov s chladivom CO2 sú kompresory s DC inverterom, EEV a ejektory s modulovaným výkonom.